Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

2.1 Innledning

Arbeidsledigheten avtok fra 3 prosent ved begynnelsen av året til om lag 2,4 prosent ved utgangen av 2019. Investeringer innen petroleumsrelaterte virksomheter har gitt regionen sysselsettingsvekst og tilflytting. Det er netto innvandring som bidrar til veksten. Stavanger har fortsatt netto innenlandsk utflytting.

Forslag til ny samfunnsdel i kommuneplanen er utarbeidet. Følgende tre satsingsområder er foreslått: Gode hverdagsliv, regionmotoren og grønn spydspiss. I tillegg er det en egen del for kommuneorganisasjonen: Vi skaper framtiden sammen. Det er utarbeidet nytt plansystem som grunnlag for politisk styring og administrativ oppfølging.

Folkehelsesatsingen i tråd med Det gode liv i Stavanger – plan for folkehelsearbeidet 2013-2029 – er videreført. Arbeidet for å utjevne sosiale ulikheter er fortsatt prioritert. En ny fireårig plan, Barn vil være med!, med tiltak som skal gi barna bedre muligheter til å delta i fellesskapet, bidra til inkludering, sosial utjevning og hindre at fattigdom går i arv, ble vedtatt av Stavanger bystyre.

Innen helsesektoren handler det fremdeles mye om å snu måten å jobbe på, slik at brukernes egne ressurser i større grad mobiliseres. Leve HELE LIVET-satsingen er nå videreutviklet til å gjelde alle innbyggere i Stavanger kommune – uavhengig av alder, funksjonsnivå og diagnose.

Stavanger har høye ambisjoner på klimaområdet. Det arbeides kontinuerlig og målrettet med å redusere de lokale utslippene av klimagasser. Arbeidet er forankret i vedtatt Klima- og miljøplan 2018-2030 og tilhørende handlingsplan for perioden 2018-2022.

Etableringen av nye Stavanger kommune var en sentral oppgave i 2019. Både innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner, folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte har vært involvert i arbeidet med langsiktige mål, nytt plansystem, innbyggertorg og demokratiutvikling for den nye kommunen. Ny politisk organisering er vedtatt og administrativ organisering er endret.

Utfordringsbildet har imidlertid fått et raskt skifte. Samfunnet preges av koronapandemien og Stavanger kommune vil fremover ha fokus på å begrense smittespredningen og fortsatt levere tjenester til alle innbyggerne på forsvarlig måte.