Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

2.3 Sysselsetting og demografiske endringer

Arbeidsledigheten avtok fra 3 prosent ved inngangen av året til om lag 2,4 prosent ved utgangen av 2019. Utviklingen i arbeidsledigheten er vist i figur 2.1.

Figur 2.1 Arbeidsledigheten for Stavanger og landet 2019

Ved utgangen av 2019 var det om lag 69000 sysselsatte personer bosatt i Stavanger kommune. Dette er om lag 1050 flere enn året før, og utgjør en økning på 1,6 prosent.  Veksten i antall sysselsatte i kommunene på Nord-Jæren ble sterkere enn veksten for fylket og landet. Utviklingen i sysselsatte etter bosted er vist i figur 2.2.

Figur 2.2 Vekst i sysselsatte etter bosted, 2019

Sysselsettingsveksten for personer bosatt i Stavanger ble størst innen Informasjon og kommunikasjon, med hele 12 prosent. Målt i antall sysselsatte var veksten sterkest innenfor bergverk og utvinning med nær 600. Dette utgjør en vekst på om lag 6,5 prosent. Det er negativ utvikling i sysselsettingen innen personlig tjenesteyting, transport og lagring, primærnæringer, helse og sosialtjenester samt varehandelen.

Sysselsettingsandelen i Rogaland og Stavanger er nå på nivå med det den var i 2015. Utviklingen er vist i figur 2.3.

Figur 2.3 Utvikling i sysselsatte (iht. bosted) i prosent av befolkning på 15-74 år.

Boligbygging

Boligbyggingen i Stavanger økte i 2019 sammenlignet med 2017 og 2018, selv om den fortsatt er på et lavt nivå. Om lag 504 boliger ble fullført i Stavanger i 2019. Dette er likevel om lag som forventet med utgangspunkt i boligbyggeprogrammet som ligger til grunn for kommunens framskrivings arbeid, og dermed også om lag på nivå med forventet behov i forhold til befolkningsveksten Stavanger har hatt. Utviklingen i boligbyggingen i Stavanger er vist i figur 2.4.

Figur 2.4 Boligbygging i Stavanger 1965-2019

Demografiske endringer

Befolkningsveksten i Norge er nå lavere enn tidligere år på grunn av redusert innvandring. Dette henger først og fremst sammen med lav arbeidsinnvandring fra EU-området. Rogaland hadde i 2019 høyere befolkningsvekst enn landet for øvrig, men veksten i form av netto innflytting er fortsatt lav sammenlignet med landet forøvrig.

For Stavanger og Storbyområdet ble befolkningsveksten klart sterkere enn tidligere år. Dette var forventet med bakgrunn i den sterke sysselsettingsveksten i næringslivet. Kun Trondheim av de større byene hadde større befolkningsvekst. Det er imidlertid knyttet noe usikkerhet til tallene for 2019. På grunn av endring i registrering av utvandring, er utvandringen for lav i 2019. Befolkningsutviklingen er vist i figur 2.5.

Figur 2.5 Befolkningsutvikling i prosent, 2019. Storbyområdet er definert som summen av Stavanger, Rennesøy, Finnøy, Sandnes, Forsand, Randaberg og Sola.

I Storbyområdet for øvrig, er det fortsatt Sola og Sandnes som vokser mest. Disse kommunene hadde en vekst på henholdsvis 2,2 og 1,6 prosent. Utviklingen er vist i figur 2.6.

Figur 2.6 Befolkningutvikling i prosent, 2019

I tillegg til høy netto innflytting, har Sola og Sandnes også høye fødselsoverskudd som bidrar sterkt til befolkningsveksten.

Per 1. januar 2020 var det 135 509 innbyggere i gamle Stavanger kommune. Befolkningsveksten var på 1472 innbyggere, og det tilsvarer 1,1 prosent. Dette er en solid bedring fra veksten i 2018 som var på 0,6 prosent og 848 innbyggere.

Utvandringstallene i SSB sin offisielle statistikk er for lave. For Stavanger utgjør dette om lag 270 færre utvandrere enn tidligere beregningsmetoder ville gitt. Korrigert for endringen i beregningsmetoden har Stavanger likevel en god befolkningsvekst på om lag 0,9 prosent.

Stavangers ordning med gratis kollektivkort til studenter som melder flytting til kommunen resulterte i stor netto tilflytting i 3. kvartal, slik denne ordningen også gjorde i 2018.

Befolkningsveksten i Stavanger er vist i figur 2.7

Figur 2.7 Fødselsoverskudd, netto innflytting inkludert inn- og utvandring og befolkningsvekst i Stavanger fra 2010-2019

Stavanger har en økende netto innenlandsk utflytting. Historisk har en økt befolkningsvekst i regionen og i Stavanger medført en økende grad av innenlandsk utflytting fra Stavanger, først og fremst til nabokommunene. Selv om boligmarkedet tilsynelatende ikke er særlig presset fortsatte denne trenden i 2019.

Stavanger hadde også i 2019 en betydelig reduksjon i fødselstallene og dermed et lavere fødselsoverskudd. Stavanger har hatt kontinuerlig reduksjon i fødselstallene siden 2010. Reduksjonen i fødselstallene fra 2010 til 2019 er på hele 21 prosent. Det er foruroligende at Stavanger har lavere fødselstall i 2019 enn i 1989, sett i lys av at befolkningen har vokst med nesten 40000 i samme periode. Utviklingen er vist i figur 2.8.

Figur 2.8 Fødsler i Stavanger

Reduksjonen i aldersgruppen unge voksne 25-34 år, har stoppet siste år. Gruppen 70-79 år er fortsatt den aldergruppen som har klart sterkest vekst. Nå er denne gruppen mer en 50 prosent større enn i 2011. Aldersgruppen 80 år og eldre har fortsatt hatt en moderat utvikling, og ligger under nivået i 2011. Barn og unge 0 – 24 år, har fortsatt en svak utvikling. Befolkningsutviklingen etter alder er vist i figur 2.9.

Figur 2.9 Indeksert befolkningsutvikling i Stavanger

Indikatorer for måloppnåelse

Utviklingen i sysselsettingen var positiv i året som gikk. Det ble bygget 504 boliger i 2019 – en økning på 84 boliger fra 2018. Befolkningsveksten ble positiv og vesentlig høyere enn i 2018. Fødselsoverskuddet falt imidlertid til 0,5 prosent. Netto innflytting hadde en betydelig vekst, med de forbehold som tidligere er nevnt, og var på 0,6 prosent, opp fra 0,1 prosent i 2018.

Sysselsetting og demografiske endringer   
Mål: Tilrettelegge for næringsutvikling og flere arbeidsplasser   
Indikator:MålsetningResultat 2018Resultat 2019
Antall sysselsatte i StavangerVekst0,03 %0,02 %
Mål: Tilby et tilstrekkelig antall boliger i gode bomiljø for alle   
Indikator:MålsetningResultat 2018Resultat 2019
Boligbygging i andel av årlig byggeprognose100 % av byggeprognosen89 %93 %
Mål: Befolkningsvekst   
Indikator:MålsetningResultat 2018Resultat 2019
Netto befolkningsvekst1 % økning per år0,01 %0,01 %
- Netto innflytting 0,00 %0,01 %
- Fødselsoverskudd 0,01 %0,01 %
Last ned tabelldata (Excel)