Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

2.4 Oppvekst og velferd

Utjevning av sosiale ulikheter

Stavanger kommune har videreført folkehelsesatsingen i tråd med Det gode liv i Stavanger, plan for folkehelsearbeidet 2013-2029.

2019 var det andre driftsåret for områdesatsingen på Storhaug. Arbeidet omfatter tre satsingsområder; Inkludering ved tidlig innsats, Gode bo- og nærmiljø, og Sosialt entreprenørskap – nye veier til arbeid og velferd. De tre satsingsområdene er konkretisert i en overordnet plan Mangfold og muligheter – Plan for områdesatsing i Storhaug bydel 2018-2024 (kommunalutvalget sak 48/18). Denne planen følges opp med årlige handlingsplaner (kommunalutvalget sak 3/19). Det er også utarbeidet en statusrapport (kommunalutvalget sak 58/19).

Det er igangsatt en rekke organisatoriske, fysiske miljømessige og sosiale tiltak i tråd med den overordnende planen og gjeldende handlingsplan. I 2019 ble det også gjennomført en nullpunktsanalyse som kartla trivsel og trygghet blant 1100 innbyggere over 15 år på Storhaug. Undersøkelsen viser i all hovedsak at innbyggerne opplever høy grad av trivsel og trygghet. I 2019 etablerte områdestasingen seg i Kvitsøygata 3. Hensikten var å etablere et bydelsfellesskap og et miljø for tjenesteutvikling, tjenesteyting og innovasjon sammen med relevante aktører. Lokalet skal også være en møteplass som tilrettelegger for aktivitet og deltakelse.

Områdeløftet i Hillevåg (2018-2020) fikk i løpet av 2019 satt i gang alle tiltak vedtatt i planen. I tillegg ble det gjennomført samordningsmøter for å koordinere kommunens totale innsats i Hillevåg. Kommunalutvalget fikk presentert en helhetlig oversikt over aktiviteter i Hillevåg 17. september, presentasjon 1/19. Omformingen av sentrale deler av Hillevåg har stått sentralt med igangsetting av områderegulering og mulighetsstudie for ny skatehall/aktivitetshus. Grønn by etablerte Pådriv i Felleskjøpets lokaler, og det ble holdt møter med ulike aktører i Hillevåg. Det er etablert faste møtepunkter for tverrfaglig samhandling. Målet er å få ny kunnskap og å oppnå synergier som fører til en god utvikling av bydelen.

Pådriv

Pådriv er et nettverk – en samfunnsdugnad – som jobber for bærekraftig utvikling i Hovinbyen. Hovinbyen er Oslos største byutviklingsprosjekt. Pådriv er en blanding av næringsutvikling og innbyggerinvolvering som bidrar til inkludering og mestring. Overføringsverdien til andre byer er stor.

Barns levekår

Arbeidet for å utjevne sosiale ulikheter er fortsatt høyt prioritert. Blant annet ble en ny fireårig plan, Barn vil være med!, vedtatt av Stavanger bystyre i 2019. Denne planen inneholder tiltak og satsinger, som skal gi barna bedre muligheter til å delta i fellesskapet, bidra til inkludering, sosial utjevning og hindre at fattigdom går i arv.

Resultatene i stavangerskolen er gode. Samlet sett ligger resultatene for både brukerundersøkelser, kartlegginger og karakterresultater over snittet nasjonalt. Stavanger gjør det også godt sammenlignet med de største byene i landet. Gjennomføringstallene for videregående skole er over landssnittet.

Helsetilstand i endring

Både endringer i typen helseutfordringer og antallet som er omfattet, stiller kommunen overfor nye utfordringer med kompetansebehov og tjenestetilpasning. Innen helsesektoren er kommunen fortsatt i et paradigmeskifte hvor det handler om å snu måten å jobbe på, slik at brukernes egne ressurser i større grad mobiliseres. Leve HELE LIVET-satsingen er videreutviklet til å gjelde alle innbyggere i Stavanger kommune uavhengig av alder, funksjonsnivå og diagnose. Spesielt har dette betydning for personer med psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet og utviklingshemming.

Nye arbeidsmåter ble tatt i bruk for å fremme helse og forebygge sykdom. For å nå ut til flere innbyggere tidligere i sykdomsforløpet ble det gjort en dreining fra individuell oppfølging mot gruppetilbud. Et eksempel er Vite mer om-samlingene, som skal øke innbyggernes helseforståelse gjennom råd om ulike helseutfordringer, og der temaene innen fysisk og psykisk helse er utarbeidet i samarbeid med fastleger og brukere av Helsehuset. Rogaland Revisjons forvaltningsrevisjon Kvalitet i tjenestene – Eldreomsorg fra juni 2019 viste flere indikasjoner på at de overordnede brukerrettede målene med Leve HELE LIVET nås. Blant annet ser det ut til at innslagspunktet for når de eldre trenger hjelp utsettes. I rapporten peker Rogaland Revisjon IKS samtidig på forskjeller i implementeringen av tankegangen i organisasjonen, men målinger mot slutten av året tydet på markant forbedring.

Implementeringen av Leve HELE LIVET-satsingen gjennom bruk av positiv atferdsstøtte (PAS) fortsatte i tjenestene tilbudt personer med utviklingshemning og andre funksjonsnedsettelser. Et annet tiltak var de nye aktivitetsmessene der kommunen i samarbeid med frivillige organisasjoner viste fram tilgjengelige dag- og aktivitetstilbud for ulike brukergrupper. Den nye aktivitetsmessen Kor går me? ble den offisielle åpningen av Leve HELE LIVET-satsingen for personer med nedsatt funksjonsevne.

Omstillingsprogrammet for hjemmebaserte tjenester hadde høy aktivitet i en rekke delprosjekter også i 2019. Programmet har vurdert mulige løsninger knyttet til bedre og mer effektiv organisering, arbeidsdeling og samhandling mellom aktuelle aktører.

I løpet av 2019 har kommunen vedtatt flere planer der premissene for nye omsorgsbygg og helse- og velferdstjenestene de neste årene er lagt. Betydningen av Leve HELE LIVET for de boligene som skal være en del av tjenestetilbudet, danner grunnlaget for planene. Implementeringen av Handlingsplan for velferdsteknologi 2018–2022 er godt i gang, med bl.a. sensorteknologi tilknyttet kommunens eksisterende trygghetsteknologi og nye kommunikasjonsverktøy.

Mål og indikatorer

Barnehage, skole og oppveksttjenestene for øvrig skal stimulere barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i samfunns- og arbeidslivet. Med et høyt gjennomsnittlig utdanningsnivå blant foreldre, har barn og unge i Stavanger gode forutsetninger for å oppnå skolefaglige resultater over landsgjennomsnittet. Stavanger har derfor et mål om at resultatene på nasjonale prøver skal være høyere enn landsgjennomsnittet på 50 poeng.

Egenmestring og god helse gjennom hele livet viser positiv utvikling.

Inntektsulikhet i Stavanger sammenlignet med landet for øvrig er stabil. Barn i husholdninger med årlig lav inntekt viser en liten økning på 0,1 prosentpoeng.

Oppvekst og velferd   
Mål: Ruste barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i samfunns-og arbeidsliv   
IndikatorMålsetningResultat 2018Resultat 2019
Gjennomsnitt nasjonale prøver 5.trinn>52,5 poeng51,1 poeng52 poeng
Gjennomsnitt nasjonale prøver 8.trinn>52,5 poeng51,7 poeng51,2 poeng
Gjennomføringsandel VG1> 85 %0,87 %0,85 %
Mål: Egenmestring og god helse gjennom hele livet   
IndikatorMålsetningResultat 2018Resultat 2019
Andel innbyggere over 80 år uten hjemme- og institusjonstjenesterØkning med 0,5-1 prosentpoeng per år Økt med 2,1 prosentpoengØkt med 4,2 prosentpoeng
Andel av ressursene i hjemmebaserte tjenester til opplæring og rehabiliteringØkning med 1-2 prosentpoeng per år Nedgang på 1,3 prosentpoengØkt med 1 prosentpoeng
Dekningsgrad helsesykepleiere300 elever per stilling i b.skolen 559 elever per stilling i b.skolen 496 elever per stilling i b.skolen
 550 elever per stilling i u.skolen590 elever per stilling i u.kolen508 elever per stilling i u.skolen
Mål: Redusere sosiale ulikheter   
IndikatorMålsetningResultat 2018Resultat 2019
Inntektsulikhet i Stavanger sammenlignet med landet for øvrigReduksjon med 0,05 per år fra 2016 nivå (3,3) 3,33,3
 Nasjonalt nivå 2,72,82,8
Barn i husholdninger med årlig lav inntekt (EU60)*< 9,4 %0,11 %0,11 %
Mål: Gode tjenester til personer med behov for bistand og oppfølging   
IndikatorMålsetningResultat 2018Resultat 2019
Helhetlig tilfredshet i brukerundersøkelser på levekårsområdet>80 poengIkke gjennomført i 2018Ikke gjennomført i 2019
Ventelister i bofellesskap med stasjonær bemanning10 % reduksjon per år3,7 % økningResultat for 2019 foreligger ikke.
Mål: Inkludering og god integrering av flyktninger   
IndikatorMålsetningResultat 2018Resultat 2019
Andelene minoritetsspråklige barn i barnehage sammenlignet med innvandrerbarn>89 %73 %77 %
Andel sysselsatte etter gjennomført introduksjonsprogram>55 % etter int.program og > 70 % ett år etterpå56 %50 %
  64 %Resultat for 2019 foreligger ikke.
Andel bosatte flyktninger100 % ved utgangen av året100 %98 %
Last ned tabelldata (Excel)