Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

3.1.3 Gjeldsgrad

Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter), og er et nøkkeltall som gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlefrihet. Startlån er inkludert i brutto lånegjeld.

Ved utgangen av 2019 hadde kommunen en brutto lånegjeld på kr 8,8 mrd., hvorav startlån utgjorde kr 2,0 mrd. Dette ga en gjeldsgrad inklusive startlån på 82 %, og en gjeldsgrad eksklusivt startlån på 63 %. Opprinnelig budsjett 2019 innebar en gjeldsgrad på 66 %. Resultatet ble lavere grunnet høyere inntekter og lavere låneopptak enn budsjettert.

Gjeldsgraden var følgelig også i 2019 rett i overkant av det langsiktige målet på 60 %.

Figur 3.2 Gjeldsgrad