Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

3.1.8 Driftsregnskapet

Driftsregnskapet for 2019 viser et regnskapsmessig resultat på kr 148,9 mill. Resultatet for 2018 var på kr 200 mill.

Driftsinntektene i 2019 ble noe lavere enn driftskostnadene. Dette gir et negativt brutto driftsresultat på kr – 70,7 mill. Resultatet er kr 93,6 mill. lavere enn tilsvarende for 2018 (som ble kr + 22,8 mill.).

Netto driftsresultat ble positivt i 2019 med kr 271,4 mill. Dette er høyere enn forventet i justert budsjett og like over nivået i 2018 på kr 261,3 mill. Resultatene framkommer i tabell 3.3.

Hovedoversikt driftRegnskap 2019Just. budsjett 2019AvvikRegnskap 2018
Sum driftsinntekter-10 737 677-10 292 276-445 401-10 340 817
Sum driftsutgifter10 808 39810 445 857362 54110 317 983
Brutto driftsresultat 70 721153 581-82 860-22 834
Resultat eksterne finanstransaksjoner127 130164 964-37 834153 868
Motpost avskrivninger-469 202-340 494-128 708-392 360
Netto driftsresultat -271 351-21 949-249 402-261 326
Netto avsetninger, fond-87 311-187 836100 525-105 982
Overført til investeringsregnskapet209 785209 785 - 167 295
Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk-148 8770 -200 013
Tabell 3.3 Sammendrag av hovedoversikt drift 2019. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)