Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

3.3.5 Netto driftsresultat og regnskapsmessig årsresultat

Netto driftsresultat framkommer med kr 271,4 mill. Dette kr 249,4 mill. bedre enn justert budsjett. Se linje 1 i tabell 3.13. Midlene er sammen med fjorårets mindreforbruk benyttet til egenfinansiering av årets investeringer (jf. overføring) med kr 209,8 mill. og netto avsetning alle fond med kr 112,7 mill. Dette gir et regnskapsmessig mindreforbruk med kr 148,9 mill. i 2019 sammenlignet med planlagt nivå.

LinjeNetto driftsresultat og årsresultat - driftsregnskapetRegnskap 2019Justert budsjett 2019AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
1Netto driftsresultat -271 351-21 949-249 4021236 %-261 326
2Bruk av tidligere års mindreforbruk-200 013-200 000-13100 %-178 148
3Bruk av disposisjonsfond-133 276-105 415-27 861126 %-156 245
4Bruk av bundne fond-124 755-136 02111 26692 %-149 568
5Sum bruk av avsetninger-458 043-441 436-16 607104 %-483 961
6Overført til investeringsregnskapet209 785209 7850100 %167 295
7Avsetning til disposisjonsfond289 382238 11551 267122 %256 840
8Avsetninger til bundne fond81 35115 48565 866525 %121 139
9Sum avsetninger580 518463 385117 133125 %545 274
10Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk-148 8770  -200 013
Tabell 3.13 Årsresultat 2019 - driftsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Samlet bruk av tidligere oppsparte midler var på kr 458,0 mill. i 2019 (linje 5) mens de samlede avsetningene til fond og overføring til investeringsregnskapet ble kr 580,5 mill. (linje 9). Sistnevnte økte noe fra 2018 grunnet høyere overføringer til investeringer. Overføringen til investeringene utgjør om lag 2,0 % av driftsinntektene i 2019 (tilsvarende 1,6 % i 2018) og er et viktig bidrag til å holde egenfinanseringsgraden oppe og skape en bærekraftig økonomi på sikt.

Budsjettet er justert for bystyrets vedtak i saken om årsregnskapet 2018 om å styrke disposisjonsfond og for bruk av disposisjonsfondet i tertialsakene. Avvikene mellom regnskapsført og budsjettert bruk av disposisjonsfond (linje 3) og avsetning til disposisjonsfond (linje 7) skyldes primært at inntil 3 % av årets mer- og mindreforbruk fra virksomhetene er ført iht. delegasjonsreglementet og uten tilsvarende budsjettjustering. Klima- og miljøfondet har kun finansiert kr 4,2 mill. av planlagte tiltak på kr 10 mill. Likeså har enkelte andre budsjetterte tiltak blitt rimeligere enn forutsatt. Ved årsslutt er det avsatt kr 8,3 mill. i urealisert gevinst til kursreguleringsfondet iht. tidligere bystyrevedtak.

Ubrukte øremerkede midler er avsatt til bundne driftsfond, jf. regelverket, med kr 81,4 mill. (linje 8). Her inngår blant annet netto ubrukte tilskuddsmidler til engangskostnader i forbindelse med kommunesammenslåingen med til sammen kr 10,5 mill.

Årets regnskapsmessige mindreforbruk disponeres av kommunestyret ved behandling av årsregnskapet og årsrapporten for 2019.