Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

3.4 Analyser av balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser den bokførte verdien av kommunens eiendeler per 31. desember 2019 og hvordan eiendelene er finansiert med egenkapital og gjeld. Hovedoversikt over balanseregnskapet er vist i tabell 3.20.

 Hovedoversikt - BalanseNoterRegnskap 2019Regnskap 2018
 EIENDELER   
1Anleggsmidler 28 617 30127 518 137
2Faste eiendommer og anlegg713 759 87813 546 585
3Utstyr, maskiner og transportmidler7731 709682 618
4Utlån112 788 4812 655 955
5Konserninterne langsiktige fordringer11, 16849 093880 112
6Aksjer og andeler12898 270792 469
7Pensjonsmidler59 589 8708 960 397
8Omløpsmidler 3 492 0133 134 132
9Kortsiktige fordringer13, 16628 832571 762
10Premieavvik5533 202426 146
11Aksjer og andeler 00
12Obligasjoner14548 313522 160
13Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 781 6671 614 064
14SUM EIENDELER 32 109 31430 652 268
 EGENKAPITAL OG GJELD   
15Egenkapital 10 569 57810 397 540
16Disposisjonsfond10703 901644 294
17Bundne driftsfond10123 447166 895
18Ubundne investeringsfond10218 72129 395
19Bundne investeringsfond1050 36159 548
20Regnskapsmessig mindreforbruk18148 877200 013
21Kapitalkonto259 364 1139 337 237
22Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift15-39 841-39 841
23Langsiktig gjeld 19 806 07218 570 373
24Pensjonsforpliktelser511 019 57810 356 908
25Ihendehaverobligasjonslån95 930 0005 130 000
26Sertifikatlån 00
27Andre lån92 792 4943 019 465
28Konsernintern langsiktig gjeld9, 1664 00064 000
29Kortsiktig gjeld 1 733 6641 684 356
30Annen kortsiktig gjeld161 733 6641 684 356
31SUM EGENKAPITAL OG GJELD 32 109 31430 652 268
 MEMORIAKONTI   
32Memoriakonto 605 408442 328
33Ubrukte lånemidler 584 604421 535
34Andre memoriakonti 20 80420 793
35Motkonto til memoriakontiene -605 408-442 328
Tabell 3.20 Hovedoversikt balanse. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

3.4.1 Eiendeler

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 32,1 mrd. per 31. desember 2019, noe som er kr 1,45 mrd. (4,7 %) høyere enn per 31. desember 2018.

Anleggsmidler

Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene består av faste eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, transportmidler o.l. Bokført verdi av anleggsmidlene var på kr 28,6 mrd. ved utgangen av 2019. Dette er en økning på kr 1,1 mrd. (4 %) fra kr 2018.

Bokført verdi på faste eiendommer, anlegg, maskiner mv. ble samlet økt med kr 262 mill. Pensjonsmidlene økte med kr 629 mill., konserninterne langsiktige fordringer er redusert med kr 31 mill., mens aksjer og andeler økte med kr 106 mill. blant annet som følge av kjøp av aksjer i Stavanger Forum AS og i driftsselskapene for Forus Sportssenter. Utlån ble økt med kr 133 mill. Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse AS og startlån. Per 31. desember 2019 var ansvarlig lån til Lyse AS på kr 830 mill. og startlånene på kr 1,9 mrd.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, aksjer og andeler, obligasjoner, bankinnskudd o.l. Bokført verdi av omløpsmidlene var på kr 3,5 mrd. per 31. desember 2019, noe som er en økning på kr 358 mill. (11 %) fra 2018. Akkumulert premieavvik var per 31. desember 2019 på kr 533 mill. Dette er framtidige pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 7 år. Akkumulert premieavvik er økt med kr 107 mill. fra 2018 (25 %). Premieavviket er nærmere omtalt i kapittel 3.3.3 og note 5. Bokført verdi av kommunens obligasjoner var på kr 548 mill., og er dermed økt med kr 26 mill. fra 2018. Kommunens kasse og bankinnskudd var på kr 1,78 mrd. Økt bankinnskudd på kr 168 mill. er et resultat av blant annet økning i ubrukte lånemidler.

3.4.2 Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Bokført egenkapital var per 31. desember 2019 på totalt kr 10,6 mrd., noe som er kr 172 mill. (1,65 %) høyere enn ved utgangen av 2018. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 704 mill., bundne driftsfond kr 123 mill., samt ubundne og bundne investeringsfond på henholdsvis kr 219 mill. og kr 50 mill. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 149 mill. er tilført egenkapitalen. Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk vedtas av kommunestyret ved behandling av årsregnskap 2019.

Den resterende egenkapitalen representeres av kapitalkonto. Aktivering av fast eiendom og anlegg samt av- og nedskrivninger føres mot kapitalkonto. I tillegg føres kjøp/salg av aksjer og andeler, avdrag på lån, netto endring i pensjonsforpliktelse mv. Kapitalkonto var per 31. desember 2019 på kr 9,4 mrd., noe som utgjør en økning på kr 27 mill. fra 2018. For nærmere spesifikasjon av kapitalkonto vises det til note 24 i årsregnskapet.

Fond

Samlede fond er i løpet av 2019 økt med netto kr 196,3 mill. Investeringsfond har økt markant med kr 180,1 mill., bundne driftsfond er redusert med kr 43,4 mill. og disposisjonsfondet er økt med kr 59,6 mill. Disposisjonsfond ble tilført kr 197,5 mill. av regnskapsmessig mindreforbruk i 2018. Saldo og bevegelser i løpet av året vises i tabell 3.21 og 3.23, samt i note 10.

FondDisposisjons-fondBundet driftsfondUbundet investerings-fondBundet investerings-fondSum fond
Inngående balanse 1.1.644 294166 89529 39559 548900 132
Avsetninger289 38281 351219 3264 320594 379
Bruk av fondsmidler i driftsregnskapet-133 276-124 75500-258 031
Bruk av fondsmidler i investeringsregnskapet-96 499-44-30 000-13 507-140 050
Utgående balanse 31.12.703 901123 447218 72150 3611 096 430
Tabell 3.21 Oversikt over de ulike fond som Stavanger kommune har i 2019 og årets bevegelser. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond

Samlede disposisjonsfond utgjør kr 703,9 mill. per 31.12.2019 og er inndelt som følger av tabell 3.22

DisposisjonsfondRegnskap 31.12.2019Regnskap 31.12.2018
Vekstfond 14 350 21 350
Pensjonsfond 263 535 184 535
FOU-fond ROP-lidelser 9 000 10 000
Miljøfond 23 970 13 000
Nye Stavanger - Kompetanse 4 099 4 710
Digitaliseringsfond 98 140 100 000
Flyktning - Integreringsmidler 33 550 37 050
Asylant - vertskommune0 2 300
Kulturbyfond00
Kursreguleringsfond 67 469 59 200
Disposisjonsfond - generelt 189 788 212 149
Sum disposisjonsfond 703 901 644 294
Tabell 3.22 Oversikt over diposisjonsfond i Stavanger kommune per 31.12.2019. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond kan etableres og benyttes til drifts- og investeringsformål etter vedtak av bystyret i 2019 eller ved delegert fullmakt. Endringene i 2019 er følgelig basert på politiske vedtak og framkommer oppsummert av tabell 3.23. Måloppnåelser er nærmere omtalt i kapittel 3.1.6.

Disposisjonsfond - alle årets bevegelser20192018
Inngående balanse 01.01.644 294543 698
Netto reduksjon, jf. +/- 3 % fra året før-13 657-42 612
Opprinnelig budsjett - netto bruk-7400
Tilført overskuddet fra året før197 513181 148
Netto bruk / avsetning i 1. og 2. tertial-124 217-36 655
Avsetning særskilte saker 950
Netto bruk av vekstfondet-7 000-12 150
Netto bruk av klima- og miljøfond-4 230 
Netto bruk fond div. saker-4 118-3 742
Netto avsetning til kursreguleringsfond8 2690
Netto avsetning til fondet i år, jf. rådmannens fullmakt ved +/-3%7 78713 657
Sum utgående balanse 31.12.703 901644 294
Tabell 3.23 Oversikt over årets bevegelser ad disposisjonsfond i Stavanger kommune for 2019. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Ved årsavslutningen er kr 8,3 mill. av urealiserte gevinster satt av til kursreguleringsfondet i henhold til bystyrets retningslinjer for finansforvaltning. Se nærmere omtale om risikoanalyse i kapittel 3.6

Bystyret vedtok klima- og miljøtiltak for kr 10 mill. i budsjettet for 2019, hvorav kr 4,2 mill. er benyttet. Ved en inkurie ble ikke budsjettet justert i 2. tertial i henhold til reell framdrift og eldre tiltaksplaner. Kommunedirektøren vil komme tilbake til revidert plan for 2020.

Øvrige fond

Bundne drifts- og investeringsfond har midler knyttet til bestemte formål som ikke kan endres. Ved utgangen av 2019 utgjør bundne driftsfond kr 123,4 mill. Herav utgjør selvkostfond om lag kr 29,7 mill. (redusert med kr 13,9 mill.) og kommunesammenslåingsprosjektet Nye Stavanger kr 10,5 mill. (redusert med kr 21,0 mill.)

Ubundet investeringsfond er til fri disposisjon til investeringsformål. Ved nyttår står kr 218,7 mill. igjen som ubrukte ubundne investeringsmidler. Ved inngangen av året var fondet kun kr 29,4 mill.

Gjeld

Langsiktig gjeld var per 31. desember 2019 på kr 19,8 mrd. Dette er en økning på kr 1 236 mill. (6,7 %) fra 2018. Pensjonsforpliktelser og annen langsiktig gjeld utgjør henholdsvis kr 663 mill. og kr 573 mill. av denne økningen. Det vises til note 5 i regnskapet for en nærmere redegjørelse for økningen i netto pensjonsforpliktelser. Det bemerkes at pensjonsforpliktelsene per 31. desember 2019 var kr 1,4 mrd. høyere enn pensjonsmidlene. Kortsiktig gjeld ble økt med kr 52 mill. fra 2018 til 2019.

Det gjenstod kr 585 mill. i ubrukte lånemidler per 31. desember 2019. Dette omfatter både udisponerte startlån og investeringslån.