Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

5.1 Innledning

Kvalitetsutvikling

I samarbeid med Universitetet i Stavanger har kommunen i 2019 satt i gang et innovasjonsprosjekt for å utvikle et verktøy for vurdering av kvaliteten på innholdet i barnehagene. Prosjektet er i tråd med føringene i den nye rammeplanen.

Stavangerskolen mot 2025 – strategi for kvalitet

Kommunedirektøren har utarbeidet forslag til ny strategi for kvalitet i skole og SFO for perioden 2020 – 2024. Strategiens tre satsingsområder er både en videreføring og en forsterking av tidligere fokusområder og bygger på viktige elementer i det nye læreplanverket.

IKT-satsing i skolen

Alle elever i stavangerskolen fikk i løpet av 2019 sin egen digitale enhet til disposisjon i læringsarbeidet. Som et ledd i arbeidet med å implementere bruk av digitale verktøy i undervisningen, opprettet Oppvekst og utdanning en egen ressursgruppe bestående av ansatte fra skolene.  

Arbeidet med elevenes skolemiljø

Kommunalstyret for oppvekst vedtok våren 2019 at Stavanger kommune skulle opprette et kvalitetsteam for skolemiljø. Målet for teamet er å heve kommunens kapasitet i arbeid med skolemiljøsaker og skal samarbeide tett med Mobbeombudet og Hovedtillitsvalgt. Teamet sørger for retningslinjer på systemnivå, bidrar i vanskelige saker, har et overordnet tilsyn mot virksomhetene og vurderer behovet for kompetanseheving.

Kulturskolen

Kulturskolen har i 2019 samarbeidet med Finnøy og Rennesøy for å tilpasse kulturskolenes tilbud slik at skolen fra 2020 fremstår som én skole. Tilpassingen har hatt fokus på de ulike undervisningstilbudene og på ulike IT-systemer for å håndtere elevpåmeldinger og oppfølging av lærere og brukere. Kulturskolen har, som følge av bystyrevedtak, økt antall tilgjengelige friplasser til 100. Satsene for innvilgning av friplass er lagt på samme nivå som friplasser i SFO.

Kombinasjonsklasser og innføringsklasse/forkurs

Johannes læringssenter har i 2019 vært aktive i to utviklingsprosjekter/tiltak sammen med Rogaland fylkeskommune. Det ene prosjektet er et samarbeid med Rogaland fylkeskommune om såkalte kombinasjonsklasser for flerspråklige elever. Det andre prosjektet er en innføringsklasse/forkurs til videregående skole. Deltakerne skal kunne velge fagretninger likt med øvrig yrkesrettet tilbud ved Godalen videregående skole.

Tverrfaglig barnehageteam

PPT har en koordinatorrolle i Tverrfaglig barnehageteam i syv bydeler. Sammen med fysio -og ergoterapi tjenesten, helsestasjonen og barnevernet jobber PPT systematisk opp mot barnehagene i den enkelte bydel. Målet er å forebygge, oppdage og iverksette tiltak sammen med barn og foreldre.

Ressursteam – skoler

Høsten 2019 ble reviderte retningslinjer for ressursteam på skole iverksatt. Ordningen skal muliggjøre at PPT og skole sammen forsøker å løse utfordringer på et lavere nivå enn ved henvisning til PPT. Ordningen er ressurskrevende i en overgangsperiode. Det antas at antall henvisninger til PPT på sikt vil være lavere med en slik arbeidsform.

Styrket skolehelsetjeneste

Tverrfaglig skolehelsetjeneste med fysioterapeut, ergoterapeut og helsesykepleier ble skoleåret 2018/2019 prøvd ut i samarbeid med fem skoler. Erfaringen fra arbeidet tas med videre, med mulighet for å utvide til flere skoler.

Tilgjengelighet

Det er etablert et tettere samarbeid mellom ungdomsskoler og fritidsseksjonen for å fange opp ungdommens behov og ønsker for fritidstilbud i bydelene. Både Uteseksjonen og Helsetjenesten for ungdom har i 2019 hatt økt pågang av ungdom med selvmordstanker og andre former for psykiske helseutfordringer.

Samarbeid

Foreldre kan kontakte uteseksjonen og helsestasjon for ungdom for rådgiving og oppfølging. Det har gjennom året vært organisert både individuell veiledning til foreldre, familiesamtaler og foreldregrupper. Videre er det igangsatt prosjekt for nettverksbygging mellom foreldre, kalt Foreldre vil være med. Prosjektet fortsetter ut 2020, og er finansiert av Sparebankstiftelsen SR-bank.

Sammen med Bergen og Kristiansand kommuner har Ungdom og fritid igangsatt et prosjekt for å utvikle aktivitetsoversikt og opplevelseskort ved bruk av app. Avdeling for innovasjon og digitalisering vil lede prosjektet.

Sosial utjevning

Også i 2019 er tilskuddsmidler benyttet til å gi ferie- og fritidstilbud til ungdom. For å gi ungdom arbeidserfaring, mestring og mulighet til å tjene egne penger ble prosjektet Ungjobb etablert i 2019. 88 ungdommer deltok, og tiltaket ble finansiert av tilskuddsmidler fra Bufdir og fra områdeløftet i Hillevåg.

Utviklingsprosjektet Mitt Liv.

Erfaringsformidlere fra Forandringsfabrikken foretok sommeren 2019 en gjennomgang av barneverntjenestens faglige rutiner og standarder, og har gitt råd om endringer/justering av praksis, med særlig oppmerksomhet på at barn skal kunne snakke trygt til barnevernet. Erfaringsformidlere er benyttet i drøftinger/veiledning/samtaler internt i enkeltsaker.

For å styrke foreldrestemmen inn i barnevernets praksis er det i 2019 opprettet en egen stilling som forelderkoordinator.