Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

5.2.2 Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud

Vridning fra vedtak om spesialpedagogisk hjelp fra § 19 a til § 19 g

Virksomhetslederne og ressurssenteret rapporterer om en nedgang i antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp (§ 19 a).

Flere barn enn tidligere har mer sammensatte og komplekse utfordringer som krever flere uketimer.

Utviklingen viser at barnehagene selv nå håndterer flere mindre komplekse saker enn før. Det har over tid vært en bevisst satsning på heving av barnehagenes kompetanse. Dette kan være med på å forklare utviklingen, og kan også sees i sammenheng med arbeidet med til tidlig innsats, blant annet i form av tverrfaglig barnehageteam.

Ressurssenteret rapporterer en økning i antall saker som gjelder tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne (§ 19 g). Denne utviklingen ser en ikke i rapportene fra barnehagen, noe som trolig skyldes en feilkategorisering fra virksomhetene. Tallmaterialet må dermed brukes med forbehold.

Endring av organiseringen og finansieringen av det spesialpedagogiske barnehagetilbudet

Stavanger kommune har i 2019 evaluert organiseringen av tilbudet om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. På bakgrunn av evalueringen har kommunedirektøren foreslått å endre organiseringen og finansieringen av det spesialpedagogiske barnehagetilbudet med virkning fra 2021. Endringen er knyttet til ansvars- og oppgavefordelingen mellom ressurssenteret, PPT og barnehagene.

Styrket barnehagetilbud skal ses i sammenheng med det ordinære barnehagetilbudet, og spesialpedagogisk hjelp skal i størst mulig grad gis som en integrert del av barnets barnehagetilbud. Kommunedirektøren ønsker også å gjøre tilpasninger i de spesielt tilrettelagte avdelingene (STA), for å få en mer fleksibel organisering med høyere grad av inkludering i fellesskapet i barnehagen.

Flere modeller for hvordan det spesialpedagogiske barnehagetilbudet best kan organiseres er nå til vurdering. I alle modellene overføres spesialpedagogisk kompetanse fra ressurssenteret til barnehagevirksomhetene.  Ved å inkludere den spesialpedagogiske kompetansen sterkere i barnehagenes ordinære drift, vil barnehagenes kapasitet til å forebygge, og til å gi barn tidlig hjelp og ekstra støtte, bli styrket. Kommunedirektøren vil våren 2020 legge fram en egen sak om status, gjennomføring og prinsipper for den foreslåtte endringen i det spesialpedagogiske barnehagetilbudet.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Ressurssenteret viser balanse for 2019. Prognosen fra 2. tertial var et merforbruk på kr 3,5 mill.

Forskjellen skyldes i hovedsak forhold knyttet til «utenbysbarn». Barn som bor i andre kommuner, men får spesialpedagogisk tilbud i Stavanger kommune gir inntekter til kommunen. På samme måte vil barn bosatt i Stavanger kommune, men som får hjelp i andre kommuner gi Stavanger kommune utgifter. Beregningen for utenbysbarn skjer på slutten av året, og dermed er det vanskelig å vite hvor man ender. Prognosen fra 2. tertial tok utgangspunkt i at inntekter og utgifter for utenbysbarn gikk i balanse, men for 2019 ble inntektene høyere enn forventet, og utgiftene lavere enn budsjettert. Disse forholdene gav en positiv effekt på kr 3,47 mill.