Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

5.3.2 Kulturskolen

Kulturskolen har i 2019 samarbeidet sammen med Finnøy og Rennesøy for å tilpasse kulturskolenes tilbud slik at skolen fra 2020 fremstår som en skole. Tilpasningen har hatt fokus på de ulike undervisningstilbudene og på ulike IT systemer for å håndtere elevpåmeldinger og oppfølging av lærere og brukere.

Skolen har, som følge av bystyrevedtak, økt antall tilgjengelige friplasser til 100. Satsene for innvilgning av friplass er lagt på samme nivå som friplasser i SFO.

For å nå ut til barn og unge som ikke naturlig søker seg til kulturskole, har skolen i 2019 hatt et fast samarbeid med Johannes læringssenter.

Kulturskolen har i 2019 startet opp et eget tilbud i tilrettelagt musikklek for barn 0 -5 år.  Dette er gjort i samarbeid med relevante interessegrupper.

Skolen hadde høsten 2019 totalt 3660 elevplasser. I tillegg kommer barn og unge i Stavanger som har et tilbud gjennom kulturskolen i byens kor og korps (dirigentordningen).

Sommeren 2019 gjennomførte kulturskolen eget ferie tilbud i dans for barn og unge.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Kulturskolen viser et merforbruk på kr 0,3 mill. av en budsjettramme på kr 40,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,6 og anses å være balanse.