Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

5.3.4 PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)

PPT har i 2019 hatt fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid både på individ og systemnivå.

Tverrfaglig barnehageteam

PPT har en koordinatorrolle i Tverrfaglig barnehageteam i syv bydeler. Sammen med fysio -og ergoterapitjenesten, helsestasjonen og barnevernet jobber PPT systematisk opp mot barnehagene i den enkelte bydel. Målet er å forebygge, oppdage og iverksette tiltak sammen med barn og foreldre.

Tverrfaglig barnehageteam skal bidra til å styrke kvaliteten og sikre barns rett til et tilpasset barnehagetilbud, bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling, samt tilby bistand til enkeltbarn. Det vurderes å øke innsatsen på barnehagefeltet ytterligere. Planleggingsarbeidet ble startet høsten 2019.

Språkgrupper og foreldreveiledning

PPT sitt forebyggende arbeid med språk og begrepslæring ble også i 2019 prioritert, blant annet gjennom språkgrupper og foreldreveiledning. I tillegg ble det gjennomført en kursrekke for alle ansatte i PPT i Nyborgs modell for begrepsundervisning. Modellen har fokus på læring som gir overføring, noe som er spesielt aktuelt i forbindelse med dybdelæringsbegrepet i nye læreplaner som tas i bruk skoleåret 2020/2021.

Kurs og kompetanseheving

For å skape en felles forståelsesramme rundt barns reaksjonsmønstre og atferdsuttrykk, har PPT gjennomført kompetansehevingsprogram om Traumebevisst omsorg (TBO) internt i egen organisasjon (arbeidskultur, holdninger og verdier). I dette arbeidet har det vært naturlig å delta i samhandling med Forandringsfabrikken – MITT LIV psykisk helse. Ansatte i PPT har også stått for kompetanseheving og kurs i TBO for alle virksomhetsledere og avdelingsledere i stavangerbarnehagene. I det videre arbeidet tilbyr PPT implementeringsstøtte til barnehagene.

Skolevegring

Skolevegringsproblematikk er en stadig økende årsak til henvendelse hos PPT. I 2019 er det gjennomført rundt 100 konsultasjoner i litt over 50 slike saker. I tillegg kommer flere henvisninger utenom konsultasjonsteamet. Henvendelsene gjøres ofte relativt sent i skoleløpet når fraværet allerede er et faktum. PPT sin innsats i 2019 har derfor vektlagt det forebyggende arbeidet. I den forbindelse har ressursgruppen Psykisk helse og livsmestring laget en kortfilm til visning på foreldremøter på 1. trinn. Hensikten er å forsterke innsatsen for å identifisere risikofaktorer og øke det forebyggende arbeidet allerede de første skoleårene.

Ressursteam – skoler

Høsten 2019 ble reviderte retningslinjer for ressursteam på skole iverksatt. Ordningen skal muliggjøre at PPT og skole sammen forsøker å løse utfordringer på et lavere nivå enn ved henvisning til PPT. Ordningen er ressurskrevende i en overgangsperiode. Det antas at antall henvisninger til PPT på sikt vil være lavere med en slik arbeidsform.

Arbeidet med nytt læreplanverk – Fagfornyelsen, ble påstartet i 2019 og økes i intensitet i 2020.

Nytt journalsystem

Innføring av nytt journalsystem i juni 2019 har medført økt tidsbruk i sakkyndighetsarbeidet, noe som har ført til en betydelig økning i ventetid. Det brukes nå vesentlig mer tid på administrative oppgaver og selve saksbehandlingen i systemet. Dette er ikke i tråd med at PPT er foreslått tettere på skoler og barnehager i Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Økonomi

Regnskapsresultatet for PPT viser et mindreforbruk på kr 1,3 mill. av en budsjettramme på kr 48,5 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 97,2. Mindreforbruket skyldes i hovedsak rekrutteringsutfordringer og vakanser i forbindelse med sykefravær.