Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

5.4.1 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Svangerskaps- og barselomsorg

Svangerskaps- og barselomsorgen er gjennom ekstern finansiering styrket med to jordmorstillinger. Stillingene har bidratt til å utvide tilbudet om hjemmebesøk av jordmor til fire av seks kommunedeler. Det er i 2019 gjennomført 156 hjemmebesøk, som er en dekningsgrad på 10 prosent. Dekningsgrad for hjemmebesøk etter fødsel av helsesykepleier er 89 prosent, mot 83 prosent i 2018.

Samarbeidsavtalen mellom jordmødre og legetjenesten om gjennomføring av svangerskapsomsorgen er fortsatt i prosess.

Tidlig innsats og lavterskeltilbud

Samarbeidsprosjektet Nurse Family Partnership (NFP)- familie for første gang fortsetter.
Rekrutteringen er avsluttet. Familiene blir fulgt opp til barnet er to år. Siste barn vil gå ut av prosjektet våren 2021. Det blir arbeidet for å avklare økonomisk betingelser og praktisk gjennomføring dersom prosjektet skal overføres til kommunene.

Stillingsressurser til Forsterket helsestasjon- tettere oppfølging av familier med rusrelaterte utfordringer ble i 2018 fordelt ut på de 6 helsestasjonene. Det viste seg den avsatte ressurs i hvert distrikt ikke var tilstrekkelig for å sikre god nok oppfølging. Tilbudet er derfor styrket med midler fra Helsedirektoratet.

Familiesenteret har tatt i bruk metoden Feedback Informerte Tjenester (FIT) som en del av kvalitetsarbeidet. Innføringen har vært tidkrevende. Tjenesten har i 2019 tatt imot 691 henvendelser, som er en liten økning fra 2018.

Styrket skolehelsetjeneste

Samarbeidet med Forandringsfabrikken gjennom Mitt Liv Psykisk helse er viktig i kvalitets- og utviklingsarbeid i skolehelsetjenesten. Helsesamtaler på 1. og 8. trinn er endret for å være i tråd med nye faglige retningslinjer. Dette arbeidet er tidkrevende. Det er fortsatt stort avvik mellom anbefalt stillingsressurs på barneskoler og den reelle ressursen, og flere steder er det ikke mulig å gjennomføre anbefalt program.

Tverrfaglig skolehelsetjeneste med fysioterapeut, ergoterapeut og helsesykepleier ble skoleåret 2018/2019 prøvd ut i samarbeid med fem skoler. Erfaringen fra arbeidet tas med videre, med mulighet for å utvide til flere skoler. Tilbudet blir nå gitt i tverrfaglige team, et for barneskoler og et for ungdomsskoler. Nye tiltak blir utprøvd i samarbeid med elever, foreldre og skolens personale.

Områdesatsingen på Storhaug – Inkludering ved tidlig innsats i oppveksttjenestene

Arbeidet med utvikling og styrking av jordmortjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Storhaug kommunedel er godt i gang. Stillingsressurser er økt, gravide får tettere oppfølging, og det er tilbud om foreldreveiledningsgrupper. Skolehelsetjenesten har i samarbeid med elever, foreldre og lærere utviklet undervisningsopplegg som tar opp temaet vold og overgrep.

Digitale løsninger- DigiHelsestasjon

Arbeidet med å etablere sikker digital meldingsutveksling mellom tjenestene og brukere av helsestasjons- og skolehelsetjenesten (DigiHelsestasjon) er fremdeles under utvikling. Pilotering og utprøving kan først gjøres når fagsystemene er tilrettelagt for de nye digitale løsningene.

Rekruttering og organisering av tjenestetilbudet

Det er fortsatt store utfordringer med rekruttering av helsesykepleiere. Per 31.12.2019 er det ansatt 16 sykepleiere i helsesykepleierstillinger, noe som utgjør ca. 12 årsverk av totalt 59. Om lag halvparten av disse sykepleierne tar helsesykepleierutdanning. Dette er en krevende situasjon for organisasjonen.

Det er lagt ned en betydelig innsats med harmonisering av tjenestetilbudet i forbindelse med kommunesammenslåing og forberedelse til ny organisering fra 2020.

Økonomi

Regnskapsresultatet for helsestasjon- og skolehelsetjenesten viser at virksomheten har hatt et forbruk på 96,5 prosent av en budsjettramme på kr 86,7 mill., dette tilsvarer kr 3 mill. Mindreforbruket skyldes rekrutteringsutfordringer samt vakante stillinger på grunn av sykefravær. Det er stor mangel på helsesykepleiere i regionen og for lav utdanningskapasitet.