Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

5.4.4 Barneverntjenesten

Barneverntjenesten fikk i 2019 politisk vedtatt sin første kvalitetsplan. Satsningsområdene i planen er en prioritert oppgave for barneverntjenesten.

Samarbeid med barn og foreldre

Barneverntjenesten har i 2019 arbeidet for å styrke barn og foreldres rett til medvirkning med videreføring av god faglig praksis, slik den er utformet i det nasjonale utviklingsprosjektet Mitt Liv.

Barne- og ungdomskontaktstillingen er omgjort til fast stilling, og i løpet av 2019 er det etablert en fast, stabil gruppe med fire unge erfaringsformidlere. Disse har ukentlige møter, og fungerer etter hvert som høringsinstans i forhold til planer, høringer, revisjoner og annet.

Erfaringsformidlere fra Forandringsfabrikken foretok sommeren 2019 en gjennomgang av barneverntjenestens faglige rutiner og standarder, og har gitt råd om endringer og justering av praksis, med særlig oppmerksomhet på at barn skal kunne snakke trygt til barnevernet. Erfaringsformidlere er benyttet i drøftinger, veiledning og samtaler internt i enkeltsaker.

Barne- og ungdomskontakten har gjennomført undersøkelser rettet mot unge som er hasteflyttet og som bor i institusjon, eller som har spesialiserte hjelpetiltak. Dette har gitt viktig ny kunnskap om utfordringer i samarbeidet med ungdom som har det vanskelig.

For å styrke foreldrestemmen inn i barnevernets praksis er det i 2019 opprettet en egen stilling som forelderkoordinator. Denne skal ha ansvar for oppfølging og drift av erfaringsformidlere fra foreldregruppen, men skal også arbeide med oppfølging av foreldre som er blitt fratatt omsorgen for sine barn. Erfaringsformidlere fra foreldregruppen deltar i internopplæring og utviklingsarbeid i barneverntjenesten og gir bidrag til i utdanningene på universitetet.

En kompetent barneverntjeneste

I forbindelse med et dialogmøte mellom kommuneledelsen og Fylkesmannen i mai 2019, ble det foretatt en risikoanalyse av kvalitetsutfordringene i barneverntjenesten. Dialogen konkluderte med en felles forståelse av at kvaliteten på de fleste områder var tilfredsstillende, men at tjenesten er presset på kapasitet. Det er fortsatt utfordringer i overganger mellom avdelinger, og oppfølgingen av hjelpetiltak er ikke god nok. Derfor ble det besluttet sommeren 2019 en organisatorisk endring av tjenesten, som innebærer felles ledelse for undersøkelse og hjelpetiltak. Omorganiseringen blir evaluert sommeren 2020, og erfaringene første halvår viser at endringen har hatt positiv effekt.

2019 har vært et år preget av planlagte endringer. Etablering av nye Stavanger har medført overtakelse av oppgaver og ansvar for tidligere Finnøy og Rennesøy. Det er videre lagt ned et omfattende arbeid med å planlegge flytting av barneverntjenesten til nye lokaler i Hermetikkgata 5 i januar 2020.

Et likeverdig barnevern

Fra høsten 2019 har barneverntjenesten opprettet et prøveprosjekt med å ansette en minoritetsrådgiver. Vedkommende har høsten 2019 gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot foreldre med minoritetsbakgrunn om deres erfaringer i møtet med barneverntjenesten. 157 informanter fordelt på 15 land har deltatt i undersøkelsen. Funnene skal danne grunnlaget for videre arbeid med å øke minoritetsfamiliers tillit til barnevernet.

Minoritetsrådgiveren skal også videreføre og styrke brukerdialogen med innvandrermiljøer og organisasjoner, samt bidra til at medarbeidere med innvandrerbakgrunn blir værende i tjenesten.

Barneverntjenesten og Stavangerskolen

Høsten 2019 startet arbeidet med å utforme en samarbeidsavtale mellom barneverntjenesten og Stavangerskolen. Sentralt i dette står revidert nasjonal veileder for samarbeid mellom skole og barnevern. Avtalen innebærer blant annet faste samarbeidsmøter, og at alle skoler vil få dedikerte kontaktpersoner i barneverntjenesten.

Økonomi

Regnskapsresultatet for 2019 viser et merforbruk på kr 6,8 mill. av en ramme på kr 260,8 mill., dette tilsvarer en forbruksprosent på 102,6.

Barnevernsutgiftene vokste i 2019 som følge av kraftig klientvekst i 2018. Det har særlig vært bekymringsfull vekst i utgifter til statlige tiltak (institusjon og familiehjem).  Erfaringene med institusjonsopphold for unge med rus og kriminalitet er ikke tilfredsstillende. Dette understrekes av flere nasjonale rapporter, blant annet fra Barneombudet.  Det har vært arbeidet aktivt med å etablere alternativer til institusjonsopphold, deriblant en styrking av tidlig innsats i hjemmet. Som en konsekvens av vekst i plasserte barn, har det vært vekst i utgifter knyttet til lovpålagt tilsyn av plasserte barn. Administrativ drift er i balanse.

Utover i 2019 har veksten flatet ut. Et eget økonomiprosjekt er etablert for å utrede tiltak som kan bidra til å snu kostnadsveksten. Flere tiltak er også igangsatt i løpet av året, og det forventes å se effekt av disse inn i 2020.