Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

6.12 Nav-kontorene

Færre mottar økonomisk sosialhjelp

Antallet sosialhjelpsmottakere er redusert med fire prosent fra 2018, til totalt 3700 personer. Tallet på nye sosialhjelpsmottakere har gått ned med 23 prosent. For nye mottakere under 25 år er nedgangen på hele 34 prosent fra 2018, og antallet er bortimot halvert de siste to årene. Etter flere år hvor tallet på langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt har økt, er antallet nå på vei nedover.

Brutto utbetaling av økonomisk sosialhjelp var omtrent på samme nivå som året før. Dette kommer av at sosialhjelpssatsene har økt, og av endringene knyttet til barnetrygden.

Barnetrygd tatt ut av sosialhjelpsberegningen

Antallet langtidsmottakere med forsørgeransvar for barn er noe redusert fra året før. I 2019 vedtok bystyret at halvparten av barnetrygden til langtidsmottakere av sosialhjelp (til og med tredje barn), skulle holdes utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp. Dette ble iverksatt fra 1. juni. Siden hver enkelt mottaker med forsørgeransvar får mer sosialhjelp som følge av ordningen, fører ikke et redusert antall mottakere nødvendigvis til en reduksjon i sosialhjelpsutbetalingene.

Økning i antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet

I løpet av 2019 deltok i overkant av 410 personer i kvalifiseringsprogrammet i Stavanger, noe som er en økning på 10 prosent fra året før. Å rekruttere og motivere langtidsmottakere av sosialhjelp til å delta i kvalifiseringsprogrammet har vært prioritert av Nav-kontorene dette året. I løpet av 2019 avsluttet nær 120 deltakere i programmet. Av disse gikk drøyt 40 personer videre til arbeid eller ordinært arbeid med lønnstilskudd. Dersom skolegang og arbeidsmarkedstiltak inkluderes, har i underkant av 50 prosent fortsatt til arbeid eller aktivitet i 2019.

Unge sosialhjelpsmottakere

Unge sosialhjelpsmottakere under 30 år følges tett opp av egne ungdomsveiledere på Nav-kontorene. Det stilles systematisk vilkår om deltakelse i Jobbverksted ved arbeidstreningsseksjonen eller andre relevante tiltak. Antall unge under 30 år er redusert fra året før med 7 prosent (fra 1440 i 2018 til 1340 i 2019). Stavanger ligger høyt sammenlignet med de andre storbyene når det gjelder andelen unge mottakere. En av årsakene er at kommunen prioriterer å gi støtte til vanskeligstilt ungdom for å fullføre videregående utdanning, dersom de ikke har foreldre som kan forsørge dem gjennom skolegangen.

Andelen digitale sosialhjelpsøknader økte

Stavanger kommune har deltatt i digitaliseringsprosjektet DigiSos, et samarbeidsprosjekt mellom KS, fem kommuner og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet har utviklet digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere. Digital løsning for å søke om sosialhjelp kom på plass i november 2018. Ved utgangen av 2019 ble 60 prosent av alle sosialhjelpssøknadene i Nav-kontorene levert digitalt på Nav.no. Som følge av den digitale løsningen er arbeidet med å skanne og registrere søknader med vedlegg redusert.

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier

Som ett av 30 Nav-kontor, har Nav Madla deltatt i et landsdekkende toårig forsknings- og utviklingsprosjekt i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet, kalt Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Prosjektet ble avsluttet i 2019. I overkant av 40 familier ble fulgt tett opp i prosjektperioden. Målet har vært å forebygge at barn i lavinntektsfamilier forblir fattige på grunn av manglende utdanning, arbeidsmuligheter og manglende sosial integrering. Nav Madla har, etter at prosjektet ble avsluttet, etablert et familieteam som ivaretar en helhetlig oppfølging for familier når det gjelder bolig, økonomi, arbeid/aktivitet og barnas situasjon.

De fire Nav-kontorene og barneverntjenesten har etablert et fast ukentlig samarbeid, noe som har bidratt til et mer samordnet og koordinert tjenestetilbud ut mot familiene.

Innført tiltak med familiekoordinatorer

Etter en modell fra Kristiansand kalt Nye mønstre – trygg oppvekst ble det i 2019 etablert et nytt tiltak ved Nav Hundvåg og Storhaug og Nav Hillevåg og Hinna. Tiltaket innebærer at foreldre og barn i lavinntektsfamilier i bydelene får tilbud om koordinert tverrfaglig og tverrsektoriell innsats fra familiekoordinatorer. Målgruppen er lavinntektsfamilier hvor barna er i risiko for å utvikle helseutfordringer og utenforskap, og selv få økonomiske utfordringer som voksne. Familiene følges opp av familiekoordinator som samordner innsatsen rundt hver familie og hvert familiemedlem ved bruk av koordineringsverktøyet Familiens plan. I 2019 har 20 familier med til sammen 47 barn fått oppfølging fra familiekoordinatorene.

Fra introduksjonsprogram til arbeid

I 2017 ble Nav-kontorene styrket med en flyktningveileder hver. Ordningen er videreført i 2019. Flyktningveilederne bidrar i nært samarbeid med flyktningseksjonen og Johannes læringssenter med å styrke arbeidsrettingen i introduksjonsordningen, slik at overgangen fra program til utdanning eller arbeid blir bedre. Tiltakene som er benyttet mest, er arbeidstrening og lønnstilskudd. Flyktningveilederne har tilgang til hele Navs virkemiddelapparat, hvor målet er å bidra til at intro-deltakeren får innpass i ordinært arbeidsliv. Målsettingen i Stavanger er at 55 prosent av deltakerne skal gå direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. I 2019 var resultatet 50 prosent, noe som er en reduksjon fra året før på 6 prosent.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Nav viser totalt et mindre forbruk på kr 0,1 mill. av en budsjettramme på kr 304,7 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100. Budsjettrammen til Nav er fordelt på drift av Nav-kontorene, aktivitetstilskudd til barn og unge, kvalifiseringsstønad, utbetalinger til opphold i rusinstitusjon og økonomisk sosialhjelp.

Lønn og drift av de fire Nav-kontorene endte for 2019 med et merforbruk på kr 3,7 mill., hvorav kr 2,5 mill. er knyttet til høyere kostnader enn budsjettert. Det er utbetalt kr 1,2 mill. i aktivitetstilskudd til barn og unge, som er høyere enn budsjettert, og forklarer deler av merforbruket.

Regnskapet viser at det er utbetalt lønn til deltakere i kvalifiseringsprogrammet på til sammen kr 2,4 mill. mer enn budsjettert for. Det har vært en økning i antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet fra 2018 til 2019 på 10 %.  Regnskapet viser kr 5,1 mill. i færre utbetalinger til opphold på institusjon for rusmisbrukere enn budsjett på kr 8 mill. i 2019.

Det har vært en reduksjon i antall sosialhjelpsmottakere i Stavanger. Både antall mottakere totalt, og antall nye mottakere er redusert. Nye mottakere under 25 år og langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt er redusert, sammenlignet med 2018. I økonomisk sosialhjelp ble det utbetalt kr 1,1 mill. mindre enn det som var budsjettet på kr 183,5 mill.