Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

6.14 Oppsøkende behandlingsteam (OBS-teamet)

God forankring av OBS-teamet

OBS-teamet er forankret i en samarbeidsavtale med delt arbeidsgiveransvar mellom Stavanger kommune og Helse Stavanger HF. Formålet med delt arbeidsgiveransvar er å sørge for enhetlig ledelse og bedre forankring og kjennskap til teamet i kommune og spesialisthelsetjeneste. Dette er avgjørende for å nå fram til flere brukere i målgruppen, og for å gi et mer helhetlig tilbud.

OBS-teamets sentrale målsetting er å gi oppsøkende behandling til mennesker som ikke nyttiggjør seg andre tjenester. Brukere som i utgangspunktet ikke ønsker hjelp, får oppfølging over lenger tid av et tverrfaglig team. Teamet har arbeidet for å styrke samarbeidet med kommunale organer, og gir tilbud om veiledning vedrørende brukere med samtidig rus- og psykisk lidelse.

I 2018 var det en utfordring med rekruttering av spesialister. I 2019 ansatte OBS-teamet en psykologspesialist, men stillingen som psykiater er fortsatt ubesatt. I tillegg ansatte teamet en erfaringsmedarbeider i 100 prosent fast stilling i 2019. OBS-teamet har over tid ønsket å ansette en erfaringsmedarbeider, ettersom erfaringsmedarbeidere kommuniserer med brukerne på en annen måte, får lettere kontakt med dem og fremmer håp.

OBS-teamet har tatt i bruk motiverende intervju (MI) som metode for å tilrettelegge for endring hos brukeren. Metoden er en målrettet og brukersentrert samtaleform som kan brukes for å bygge opp personens indre motivasjon til endring gjennom åpne spørsmål og refleksjon rundt ønsket om endringer.

Felles inntaks- og oppstartteam

Som følge av innføringen av pakkeforløpet for tverrfaglig spesialisert behandling, har Helse Stavanger HF opprettet et felles inntaks- og oppstartteam for alle som søker om rusbehandling. Dette teamet er et prosjekt, og skal i første omgang fungere i ett og et halvt år. Oppstart var høsten 2019. I prosjektperioden skal OBS-teamet avgi en 100 prosent stilling til inntaks- og oppstartteamet. Dette innebærer at henvisninger til OBS-teamet skjer via inntaks- og oppstartteamet som etablerer kontakt med bruker og vurderer om han/hun er i målgruppen til OBS-teamet. Dersom brukeren får pasientrettigheter, overtar OBS-teamet ansvaret for oppfølging av brukeren.

Resultatrapportering

OBS-teamet har identifisert et sett med indikatorer som benyttes som månedlig resultatrapportering til henholdsvis Stavanger kommune og Helse Stavanger HF. Kommunedirektøren har i 2019 hatt månedlig oppfølging av indikatorene antall brukere, varighet av oppfølgingen, antall som avsluttes og status ved avslutning for brukerne som er i kontakt med teamet.

Indikatorene viser at per 31.12.2019 ga OBS-teamet oppfølging til 71 brukere, av disse var 76 prosent menn. På samme tid i 2018 var ca. 80 brukere registrert i teamet. Blant årsakene til nedgangen er at andre tjenester har overtatt ansvaret (for eksempel bofellesskap eller miljøtjeneste), eller at teamet har avsluttet oppfølgingen av brukere som teamet over tid ikke har hatt kontakt med.

Spredningen i alder blant brukerne er relativt stor. Per desember var brukerne som fikk oppfølging mellom 16 og 60 år, hovedvekten var mellom 20 og 40 år. I 2019 ble 32 nye brukere henvist til teamet. Av disse fikk 21 pasientrettigheter, mens 11 ikke var i målgruppen til teamet. OBS-teamet mottok og fulgte opp 15 bekymringsmeldinger.

Evaluering av oppsøkende behandlingsteam

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har gjennomført en evaluering av 12 oppsøkende behandlingsteam inkludert OBS-teamet. Dette innebærer en mer inngående evaluering enn det som har vært gjennomført tidligere, med blant annet ulike målinger av brukernes funksjonsnivå forut for inntak i teamet og etter to års kontakt med teamet. Evalueringen skulle vært ferdigstilt i 2019, men endelig rapport skal være ferdig i starten på 2020.

Foreløpige funn har vist at bruk av oppsøkende team bidrar til færre og kortere innleggelser av brukere i målgruppen for teamene på landsbasis. Blant de foreløpige funnene er også at OBS-teamet i større grad må kartlegge brukernes livskvalitet, hjelpebehov, psykiske og sosiale fungering og sikre oppfølging av disse områdene.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Boligkontoret viser et mindreforbruk på kr 0,15 mill. av en budsjettramme på kr 8,1 mill. dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,1. Årsaken til mindreforbruket er i hovedsak sykefravær som ikke har blitt erstattet av vikariat.