Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

6.17 Krisesenteret

Økt bruk av krisesenteret

Krisesenteret hadde i 2019 en økning i både kvinnelige og mannlige beboere. I tillegg var det en økning i brukere som benytter seg av samtaletilbudet uten å bo på senteret. Antall barn som hadde opphold på senteret gikk kraftig ned sammenlignet med året før.

Informasjonsarbeid mot særlig utsatte grupper

Krisesenteret driver informasjonsarbeid og kompetanseheving på forespørsel i alle kommunene tilknyttet senteret. Krisesenteret har hatt undervisning i skole, både på Universitetet i Stavanger og i flere videregående skoler, samt for frivillige organisasjoner, private bedrifter og idrettsklubber. Som tidligere har flere virksomheter som arbeider med barn etterspurt foredrag.

Krisesenteret hadde i tillegg stands på flere kjøpesentre og i sentrumskjernen for å være synlige, og for å nå den eldre befolkningen. For å nå innvandrerbefolkningen med tilpasset informasjon ble det i 2019 gitt tilbud om informasjon og kompetanseheving både til språkstasjoner og voksenopplæringssentre.

I Stavanger kommunes kampanjeuke mot vold i november bidro krisesenteret med flere kurs for både ansatte og innbyggerne i kommunen.

Støtte til foreldrerollen for å bedre barns hverdag

Krisesenteret mottok i 2019 tilskuddsmidler fra Bufdir for å styrke foreldre gjennom veiledning. Ytterligere to ansatte ble CoS-sertifisert (Circle of Security). Krisesenteret har dette året gjennomført både gruppetilbud og individuelle kurs med CoS-veiledning.

Styrket oppfølging i reetableringsfasen

Primærkontaktene på krisesenteret vurderer i hver enkelt sak om det er behov for oppfølging av andre instanser. Krisesenteret og Norske Kvinners Sanitetsforening startet opp prosjektet «Ressursvenn» i 2019. Målet er å koble voldsutsatte kvinner med en frivillig i reetableringsfasen etter de har flyttet ut fra krisesenteret.

Krisesenteret har arbeidet med å sikre den lovpålagte oppfølgingen i reetableringsfasen. Oppfølgingstiltak skal dokumenteres, og alle beboere som flytter ut fra krisesenteret blir oppfordret til å komme tilbake til oppfølgingssamtale. 66 prosent av dagbrukerne i 2019 var personer som tidligere har benyttet botilbudet ved krisesenteret.

Mannlige beboere og bemanningsbehov

Antallet mannlige beboere på krisesenteret økte noe i 2019. I tillegg var det flere mannlige dagbrukere. Flere hadde utfordringer knyttet til rus og psykiatri. Ettersom botilbudet for menn ikke har de samme mulighetene for skjerming som botilbudet for kvinner, ble bemanningen økt flere ganger i løpet av året.

Bedre kvalitet gjennom ny app

I 2019 har krisesenteret utviklet en mobil registreringsløsning for å ivareta sikkerheten for dem som bor på krisesenteret på en bedre måte. I løpet av året har krisesenteret sett en nedgang i registrerte avvik, antall vakttelefoner og kontakt med politi. Den mobile løsningen har dermed bidratt til effektivisering av arbeidsrutiner, og gitt krisesenteret bedre kontroll på sikkerheten til beboerne. Ved å samle nødvendig informasjon for ansatte har kvaliteten på tilbudet til beboerne økt.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Krisesenteret viser et merforbruk på kr 0,7 mill. av en nettobudsjettramme på kr 12,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 105,4. Årsaken til merforbruket er hovedsak tidligere års merforbruk, samt en økning i brukere i 2019.