Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

6.3 Helsehuset

Implementering av velferdsteknologi

Avdeling for velferdsteknologi hos helsehuset er godt i rute med implementering av Handlingsplan for velferdsteknologi 2018–2022. I 2019 startet utrullingen av sensorteknologi tilknyttet kommunens eksisterende trygghetsteknologi. Dette er sensorer som varsler brann, fall og vandring. Blidensol sykehjem har for eksempel fått montert sensor på alle rommene i en avdeling. Sensoren varsler personalet eksempelvis om fall og uteblivelse etter toalettbesøk, og bidrar til økt sikkerhet for personer med langt framskreden demens.

Digital kalender og kommunikasjonsverktøy er tatt i bruk i ett bofellesskap, og erfaringer derfra skal brukes i andre bofellesskap.

Kommunen har anskaffet 4000 digitale røykvarslere som er tilbudt brukere av trygghetsalarmer. I 2019 startet kommunen også prosessen med å anskaffe 2400 e-låser som erstatning for nøkkelboksene som brukes i dag.

Alle sykehjem har fått tilbud om robotvaskere. I løpet av 2019 ble over 100 pasientrom vasket av en robot, og dette tallet er raskt økende. I tillegg har avdelingen prøvd ut flere andre hjelpemidler; spiserobot, skje som motbalanserer skjelving og digitale aktiviseringsbrikker.

Smart helse hjemme

I 2019 har et smartby-prosjekt brukt erfaringer fra utprøvingen av avstandsoppfølging i prosjektet God Helse Hjemme for å teste helsetjenester gjennom digitale løsninger. Det er gjort forsøk på å ta i bruk Skype for business som verktøy for videokonsultasjoner. Utprøvingen viser at Skype for business egner seg godt til dialog mellom helsepersonell og med friske tjenestemottakere, men det er ikke brukervennlig overfor de mer skrøpelige tjenestemottakerne. Det er utarbeidet en prosedyre for bruk av Skype for business som verktøy for videokonsultasjon.

Mestringskurs og «Vite mer om»-foredrag

Psykologtjenesten for voksne har gjennomført flere typer mestringskurs med målgruppe voksne med lette til moderate psykiske helseplager. På gruppenivå ser en at deltakerne rapporterer at symptomene letter betydelig, samt at de til dels fungerte bedre i dagliglivet. Psykologtjenesten har etablert ukentlige «Vite mer om»-foredrag i samarbeid med frisklivssentralen. «Vite mer om»-foredrag er tilbud til en større gruppe innbyggere – innbyggere som venter på andre tilbud ved helsehuset, som har risiko for å utvikle helseplager og innbyggere som ønsker å forebygge uhelse. Tilbudet bidrar til bedre kunnskap om gode helsevalg, og omfatter også verktøy for å forebygge og redusere uhelse.

Frisklivstilbudet utvidet

Frisklivssentralen har i 2019 blitt mer tilgjengelig. Ventetiden er redusert gjennom kortere og hyppigere samlinger for innbyggerne og etablering av «drop in»-tilbud. Dette har også ført til at flere innbyggere kan benytte seg av tilbudet. «Vite mer om»-foredrag er gjennomført i samarbeid med psykologtjenesten for voksne.

Det er etablert flere frivillige aktiviteter som innbyggere i bydelene kan benytte seg av. «Trening med mening» er et samarbeid med byens frivillighetssentraler. Innbyggere som ønsker å være en ressurs for å drive treningsaktiviteter i bydelene, får veiledning og oppfølging av treningspedagog ved helsehuset.

Prosjektet «Litt for mye, litt for ofte» er innfaset i drift i 2019, etter en treårig prosjektperiode med tilskudd fra Helsedirektoratet. Gjennom «Litt for mye – litt for ofte» får personer som er bekymret for sitt eget eller pårørendes alkoholbruk, tilbud om samtaler. Tilbudet har gitt mestringstro og har ført til at noen av brukerne har endret alkoholvaner.

Utprøving av ambulant rehabilitering

Utprøving av interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART) startet i mars 2019. Alle de 18 kommunene i Helse Stavangers nedslagsfelt deltar i prosjektet. Stavanger kommune er tildelt opptrappingsmidler for habilitering og rehabilitering, skjønnsmidler og innovasjons- og kompetansemidler fra Fylkesmannen for å gjennomføre utprøving av modellen. IKART bistår fagpersoner i kommunene med klinisk oppfølging av brukere på individnivå, kompetanseheving på kommunenivå og god samhandling mellom kommunene og Helse Stavanger HF.

Fra oppstarten til utgangen av året har 31 brukere fra 10 ulike kommuner fått tilbud fra IKART.

Flytting av sykepleieklinikken

Sykepleieklinikken ble organisert i to enheter og desentralisert fra Helsehuset til Hundvåg og Storhaug og Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester. På den måten er sykepleieklinikken tilgjengelig nærmere der innbyggerne bor. Fordelingen mellom tiltak på klinikken og tiltak i hjemmebaserte tjenester er forenklet, og samhandling internt i hjemmetjenesten er styrket.

«Pårørendekoordinator» – erfaringene videreformidlet

Helsehusets erfaringer fra prosjekt «Pårørendekoordinator» har blitt videreformidlet til aktuelle virksomheter innen helse- og velferdsområdet. Pårørende kan delta på kurs i regi av frisklivssentralen og psykologtjenesten for voksne. Særlig aktuelt er mestringskurs for voksne hos psykologtjenesten.

Kommunikasjon og formidling av tilbud

Helsehuset har i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen utviklet nettsidene til helsehuset.  Helsehusets facebookside har 4500 følgere. Her får innbyggere som er i kontakt med helsehuset oppdatert informasjon om aktuelle kurs, gruppetilbud og foredrag.

Tilbudet «Litt for mye, litt for ofte» har vært annonsert i alle utgavene i bydelsavisene i 2019.

Det er etablert et arbeidslag på helsehuset som består av ansatte som arbeider med kommunikasjon av tjenestetilbudene. I løpet av 2019 har det vært flere avisartikler hvor innbyggere har formidlet effekten av å delta på forebyggende aktiviteter, blant annet prosjektet «Spisevenn» i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og «Aktiv kompis» i regi av frisklivssentralen. TV-vest laget en reportasje fra forebyggende hjemmebesøk sitt arrangement for byens 75-åringer.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Helsehuset viser et merforbruk på kr 1 mill. av en budsjettramme på kr 23,6 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 104,1. Tjenesteproduksjonen ved Helsehuset er sammensatte av eksternt finansierte prosjektmidler og kommunale budsjettmidler. Merforbruket må ses i lys av dette.