Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

6.8 Fysio- og ergoterapitjenesten

Felles styrking av skolehelsetjenester

Fysio- og ergoterapitjenesten har i samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjenesten videreført tverrfaglige skolehelsetjenester som et ledd i prosjektet Tidlig og koordinert innsats fra fødsel til videregående skole. I prosjektet har fysioterapeut og ergoterapeut sammen med helsesykepleier jobbet for å komme i posisjon til å drive universelle og individuelle forebyggende og helsefremmende tiltak i skolen. Prosjektet ble evaluert sommeren 2019. Som et resultat av evalueringen vil virksomhetene utforme og foreslå et mer tydelig og konkret innhold til hvordan de skal samarbeide internt og med skoler i Stavanger.

En barneskole- og en ungdomsskolegruppe fortsetter å utarbeide og prøve ut opplegg/tiltak sammen med skoler. Tilbudet skal på sikt tilbys alle interesserte skoler i Stavanger kommune.

Leve HELE LIVET

I 2019 har fysio- og ergoterapitjenesten jobbet for å iverksette de anbefalingene som kom fram i evalueringen av prosjektet Felles bruker – felles innsats. Evalueringen var tydelig på at behovet for samhandling varierer fra sak til sak. Hvordan samhandlingen skal fungere, må vurderes av de som kjenner bruker best. Nivået på samhandling skal derfor avklares mellom primærkontaktene i tjenestene. Fysio- og ergoterapitjenesten og hjemmebaserte tjenester har oftere dialog nå, men det er fortsatt behov for å jobbe for bedre samhandling. Samhandlingen fungerer bra hos brukere med behov for intensiv rehabilitering i eget hjem, der innsatsteam bestående av fysioterapeut og ergoterapeut går inn.

Tre ganger i uken er fysioterapeuter tilgjengelige på de kommunale korttidsavdelingene, samt på etterbehandlingsavdelingen (EBA) og øyeblikkelig hjelp-avdelingen (på Stokka sykehjem). Dette gjelder også i ferieperioder. Det har vært jobbet med å bedre samhandlingen med sykehjemmene, og fysioterapeuter er nå til stede på tverrfaglige møter, tavlemøter og andre aktuelle samhandlingsmøter. På disse møtene kan behov, status, løsninger og ansvar avklares raskere med alle involverte aktører til stedet.

Prosjektet Ressursorientert hjelpemiddelformidling ble avsluttet i 2019. Virksomheten var involvert i arbeidet med å forenkle og effektivisere hjelpemiddelprosesser til fordel for bruker og ansatt. Nye metoder er tatt inn i kursene om hjelpemiddelformidling som virksomheten holder.

Habilitering og rehabilitering

Fysio- og ergoterapitjenesten har i 2019 fulgt opp den nasjonale satsingen på habilitering og rehabilitering, ved å heve kompetansen og styrke kommunens habiliterings- og rehabiliteringstilbud:

  • Innsatsteam bestående av fysioterapeut og ergoterapeut som raskt kan starte med rehabilitering i brukers hjem er etablert og i drift.
  • Et kartleggings- og forbedringsprosjekt for boligtilpasning ble avsluttet i 2019. Resultatene viste at økt kapasitet og kompetanse gir kortere ventetid. Andre identifiserte utfordringer har dannet grunnlag for videreutvikling. For eksempel er det startet et samarbeidsprosjekt med frivilligsentralen hvor frivillige hjelper brukere som har behov for boligtilpasninger med praktiske oppgaver i prosessen.
  • Et kommunalt tverrfaglig spiseteam bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, pedagog, ernæringsfysiolog og helsesykepleier er/har blitt etablert og vil starte opp i januar 2020. Teamet skal gi et tilbud til barn som tidligere ikke har fått dekket sitt behov for strukturert tverrfaglig oppfølging av spiseproblematikk.
  • Virksomheten har opparbeidet ny kompetanse innen munnmotorisk oppfølging fra ergoterapeut, og laget et strukturert tilbud for oppfølging av barn med munnmotoriske vansker.

Økonomi

Regnskapsresultatet for fysio- og ergoterapi viser et mindreforbruk på kr 0,6 mill. av en budsjettramme på kr 70,6 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 99,1. Avvik skyldes i hovedsak at fastlønnstilskudd for fysioterapeuter som kommunen mottar er høyere enn budsjettert. Sykefravær, sene ansettelser, og mye prosjektmidler har bidratt til å skape et kunstig høyt nivå på antall fysioterapeuter i 2019, som igjen har generert en økning i fastlønnstilskuddet.