Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

7.5 Beredskap og samfunnsutvikling

Avdeling for beredskap og samfunnsutvikling har ansvar for kommunens strategiske arbeid innen samfunnssikkerhet, mangfold og inkludering, folkehelse og klimatilpasning.

Håndterte hendelser

I 2019 satte Stavanger kommune beredskapsstab flere ganger.

  • I forbindelse med 17. mai fikk kommunen besøk av en delegasjon fra Kina. Samtidigheten av Kinabesøket og 17. mai gjorde at kommunen etablerte et begrenset Samvirkesenter denne dagen. Dette ble gjort for raskt å kunne identifisere og eventuelt håndtere uønskede hendelser som kunne inntreffe.
  • Flere varslede bompengedemonstrasjoner medførte at kommunen, i samarbeid med aktuelle samvirkeaktører, i perioder møttes regelmessig. Ved behov ble det iverksatt aktuelle tiltak.
  • Kommunen opplevde flere hendelser knyttet til ustabilitet og bortfall av elektronisk kommunikasjon (ekom) i 2019. Særlig utfordrende er bortfall av ekom for tjenesteområder som leverer lovpålagte tjenester.
  • I tillegg har varsel om uvær/ekstremvær gjort at beredskapsstaben regelmessig har vært samlet. Ingen værhendelser medførte større konsekvenser for Stavanger kommune i 2019.

Det gjennomføres rutinemessig evaluering etter større hendelser, og identifiserte læringspunkter skal følges opp av tjenesteområdene.

Øvelser

Det er blitt gjennomført øvelser på strategisk og operasjonelt nivå i 2019. Evaluering etter øvelsene viser at kommunen er på god vei til å bygge en beredskap som bidrar til å gjøre den nye kommunen mer robust. I tillegg viser evalueringene at det er viktig å følge opp identifiserte avvik. Det er også arrangert regelmessige øvelser med samarbeidskommuner for å sikre god samhandling ved hendelser. Enkelte av kommunens beredskapsplaner er justert som følge av gjennomførte øvelser.

Prosjekt 

Sikring i sentrum: I forkant av 17. mai 2019 ble det gjennomført en sikringsrisiko-analyse (VTS-analyse) for å kartlegge behov for sikring mot tilsiktede handlinger. Resultatet av analysen ble iverksetting av ekstra sikringstiltak i sentrum på 17. mai. I desember ble det gjennomført en ny sikringsrisikoanalyse for å kartlegge behov for permanente sikringstiltak i sentrum. Det ble identifisert flere tiltak som kan være aktuelle på permanent basis.

Nordic Safe Cities: Stavanger er invitert til å bli med i et prosjekt i regi av Nordic Safe Cities med formål å utarbeide «best practice» for sikring av byrom. Dette prosjektet er i oppstartsfasen med første møte 17. mars 2020.

Trygg By Norge: Stavanger er også invitert med i Trygg By Norge, initiert av Gjensidigestiftelsen og Nordic Safe Cities. Formålet er å skape trygge byer og bekjempe radikalisering og vold. Prosjektet hadde oppstartsmøte 29.01.20.

Pilotprosjekt Kristianslyst: Etter en kursrekke i håndtering av skarpe hendelser i skolene ble det bevilget penger til et pilotprosjekt med formål å prøve ut varslings- og sikringstiltak på skole. Kristianslyst skole ble valgt ut som pilot-skole. Skolen har fått ny merking, toveis talesystem og direkte alarmknapp til politiets operasjonssentral. Det har blitt gjennomført flere øvelser og evaluering samt tekniske justeringer etter disse. Nå er prosjektet i sluttfasen og klar til en endelig anbefaling til andre skoler.

Stavanger72.no: Det er utarbeidet en egen nettside for egenberedskap: Stavanger72.no, i tråd med DSBs (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) nasjonale egenberedskapskampanje. Stavanger72.no inneholder råd om hvordan innbyggerne kan ta vare på seg selv og sine nærmeste i 72 timer, samt en oversikt over offentlige tilfluktsrom i Stavanger.

Utarbeide helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Stavanger

I forbindelse med kommunesammenslåingen har Stavanger, Rennesøy og Finnøy sammen utarbeidet en ny, felles helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (HROS2020).

HROS2020 har vært organisert som et tverrfaglig prosjekt, og har møtts regelmessig. Stavanger kommune har hatt prosjektlederansvaret, og Rennesøy og Finnøy har deltatt i prosjektgruppen. Den nye analysen oppfyller kravene gitt i Lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt. HROS2020 ble ferdigstilt i september 2019, og var opprinnelig satt opp til politisk behandling i desember. Av naturlige årsaker ble ikke denne analysen behandlet i kommunestyret før januar 2020.

Tjenesteområdene har, med utgangspunkt i HROS2020 utarbeidet egne risiko- og sårbarhetsanalyser.

Utarbeide og øve på beredskapsplanverk for nye Stavanger

I forbindelse med kommunesammenslåingen og som en naturlig oppfølging av hendelser identifisert i HROS2020, ble det utarbeidet et helt nytt beredskapsplanverk for operasjonelt og strategisk nivå i Stavanger kommune. Også tjenesteområdene har utarbeidet/revidert sine beredskapsplaner i forbindelse med kommunesammenslåingen. Det nye planverket er funksjonsbasert, og ble øvd i desember 2019.

Arbeide mot terror og alvorlig kriminalitet

Stavanger kommune er med i en regional gruppe, Samver1, som arbeider for å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme. Gruppen består av kommuner, fylkeskommune, kriminalomsorgen, politi og PST. Gruppen har de siste to årene hatt et rådgivningsteam som retter seg mot pårørende til antatt radikaliserte. I 2020 skal det utdannes mentorer som skal kunne fange opp og jobbe med personer som står i fare for eller har vært i en ekstremiseringsprosess.

Stavanger er også med i et nordisk storbynettverk, Nordic Safe Cities, som har som formål å skape trygge byer og bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme. Nettverket bidrar med samarbeid på tvers av byene, faglig rådgivning og fagsamlinger.

Kartlegge vår digitale sårbarhet og trusler

Avdelingen har gjennom 2019 arbeidet med å kartlegge Stavanger kommunes digitale sårbarhet. Spesielt har det blitt sett på avhengigheten av elektronisk kommunikasjon. Det er utarbeidet en tiltaksplan. Flere tiltak er allerede iverksatt og det er besluttet å opprette informasjonssentre ulike steder i kommunen til bruk i situasjoner hvor all telekommunikasjon er brutt.

Folkehelse 

I april ble levekårsundersøkelsen og den årlige folkehelsemeldingen ferdigstilt. Dette er en presentasjon av statistikk på levekår og folkehelse og de faktorer som påvirker helsetilstanden. Denne statistikken inngår som en del av det lovpålagte oversiktsarbeidet innenfor folkehelse. Det har i 2019 vært fokus på å sikre folkehelse i kommunens planarbeid, blant annet i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arbeidet i områdereguleringsplaner. Det er startet et arbeid med å få helsekonsekvensutredning inn i planarbeidet. Folkehelse er tatt inn i planarbeidet med områdereguleringen i Hillevåg. Organisering, nærdemokrati og områdesatsingens plass i kommunens strategiske arbeid har vært drøftet. Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029 er ikke blitt rullert i 2019 på grunn av kommunesammenslåingen.

Områdesatsingen på Storhaug

Områdesatsingen på Storhaug var i 2019 i sitt andre driftsår. Arbeidet omfatter tre satsingsområder; Inkludering ved tidlig innsats, Gode bo- og nærmiljø, og Sosialt entreprenørskap – nye veier til arbeid og velferd, og er konkretisert i en overordnet plan Mangfold og muligheter – Plan for områdesatsing i Storhaug bydel 2018-2024 (kommunalutvalget sak 48/18).Denne følges opp med årlige handlingsplaner (kommunalutvalget sak 3/19). Det er også utarbeidet en statusrapport (kommunalutvalget sak 58/19).

Det er igangsatt en rekke organisatoriske, fysiske miljømessige og sosiale tiltak i tråd med den overordnende planen og gjeldende handlingsplan. I 2019 ble det også gjennomført en nullpunktsanalyse som kartla trivsel og trygghet blant 1100 innbyggere over 15 år på Storhaug. Undersøkelsen viser i all hovedsak at innbyggerne opplever høy grad av trivsel og trygghet. I 2019 etablerte områdestasingen seg i Kvitsøygata 3. Hensikten er å etablere et bydelsfellesskap og et miljø for tjenesteutvikling, tjenesteyting og innovasjon sammen med relevante aktører. Lokalet skal også være en møteplass som tilrettelegger for aktivitet og deltakelse.

Levekårsløftet i Hillevåg

Områdeløftet i Hillevåg (2018-2020) fikk i løpet av 2019 satt i gang alle satsinger vedtatt i planen. I tillegg ble det gjennomført samordningsmøter for å koordinere kommunens totale innsats i Hillevåg. Kommunalutvalget fikk presentert en helhetlig oversikt over aktiviteter i Hillevåg 17.9 sak 1/19. Transformasjonen av sentrale deler av Hillevåg har stått sentralt med igangsetting av områderegulering og mulighetsstudie for ny skatehall/aktivitetshus. Grønn by etablerte Pådriv i Felleskjøpets lokaler, og det ble holdt møter med ulike aktører i Hillevåg. Det er etablert faste møtepunkter for tverrfaglig samhandling. Målet er å få ny kunnskap og oppnå synergier som fører til en god utvikling av bydelen.