Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

7.6 Økonomi

Regnskapsresultatet samlet for By- og samfunnsplanlegging viser et mindreforbruk på kr 5,5 mill. av en budsjettramme på kr 62,7 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 91,3. 

Beredskap og samfunnsutvikling viser totalt et merforbruk på kr 1,6 millDette avviket skyldes et merforbruk på ansvarsområdet Områdeløft StorhaugByutvikling, Kart- og digitale tjenester samt stab viser et mindreforbruk på kr 5,5 mill. Det positive avviket skyldes i hovedsak lavere utgifter til digitalisering av arkivet, da digitalisering av arkivene på Finnøy og Rennesøy fikk høyere prioritet i 2019. Kart og digitale tjenester fikk dekket lønnsmidler av Vann- og avløp til en stilling for å få på plass arealer på alle bygg i matrikkelen i Finnøy og Rennesøy, utførte alle oppmålingsoppgaver for Rennesøy, samt at høy aktivitet i boligmarkedet medførte høyere inntekter ved salg av meglerpakker. Byutvikling gikk i tilnærmet balanse.  

Byggesak drives etter selvkostprinsippet. Regnskapsresultatet ved utgangen av 2019 viser et mindreforbruk på 1,6 mill. Akkumulert fremførbart underskudd er dermed gått ned i forhold til fjoråret, og er nå på underkant av kr 3,4 mill. Byggesak mottok i 2019 innovasjonsmidler på kr 0,4 mill. til prosjektet med å forenkle og digitalisere byggesaksbehandlingen. Disse midlene har gått til å dekke lønnskostnader som er brukt i prosjektet.