Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

8.5 Park og vei

Blågrønn plan

Planprogram er utarbeidet og sendt på høring. Etter høringen ble det bestemt at også Rennesøy og Finnøy skulle innlemmes i planen.

Arbeidet med Grønn plan er tatt opp i en ny og endret planprosess. Planprogram for Grønn plan inngår i planprogrammet for kommuneplanens arealdel. Grønn plan skal være en temaplan i henhold til den nye planstrategien til Stavanger kommune. De delene av Grønn plan som ikke inngår i kommuneplanen, vil stå som en fagplan.

Et sammenhengende sykkelrutenett

Park og vei har også i 2019 bidratt til å realisere målet om et attraktivt og sammenhengende sykkelnett i Stavanger, med utgangspunkt i vedtatt sykkelstrategi. Vedlikeholdet er ivaretatt kontinuerlig gjennom innbyggernes registreringer i VOF, og etter avtaler for helårlig drift med Stavanger Natur- og idrettsservice og Vegvesenet.

Klimatilpasning – mer regn

Park og vei utvikler de grønne områdene for å ta høyde for økt nedbørintensitet og nedbørsmengde, og ivareta naturmangfold og friluftsopplevelse.

Også i 2019 var det fokus på overvannshåndtering og på muligheten for infiltrasjon og fordrøyning i de offentlige områdene. Avdelingen bidrar gjennom kommunens overvannsnettverk, ved behandling av private utomhusplaner og ved å etablere tiltak i kommunale områder.

Nye retningslinjer for utforming av uteservering på offentlig gategrunn

Arbeidet med de nye retningslinjene startet opp i 2019. Bransjen har hatt mulighet for å komme med innspill. Utkast til nye retningslinjer kommer etter planen til politisk behandling i løpet av høsten 2020.

Forurensing av mikroplast fra kunstgrasdekke

Park og vei har forberedt og planlagt nye kunstgrasbaner med tiltak mot granulatflukt.

Trafikksikkerhet og gatetun

Arbeidet med revidering av trafikksikkerhetsplanen og gatetunplan pågår, og ferdigstilles i 2020.

 Drift og vedlikehold av friområder, naturområder og utendørsområder

Tiltakene i de grønne områdene er i stor grad utført som planlagt, med enkelte omprioriteringer. En egen rapport for arbeidet, Grønt regnskap 2019, blir lagt fram for Utvalg for miljø og utbygging i 2020.

Vedlikehold av veier, bruer og kaier

Asfaltering av veier var prioritert oppgave i 2019.

Vedlikeholdsbehovet for bruer og kaier er kartlagt i 2019, dette blir en prioritert oppgave i kommende periode.

Bymiljøpakken

Utførelse av byggeprosjekter for 2019 er bestilt og framdriften følges opp.

Vedlikehold og tilrettelegging av badeplasser

Strømvik bad er rensket og det er lagt til rette for bedre vannsirkulasjon. Arbeidet videreføres i 2020.

Gatelys og annen utendørs belysning

Overgangen til smart-LED belysning er godt i gang, og utskifting av kvikksølvdamplamper skal være ferdigstilt innen 2020. Arbeidet med belysning ble igangsatt.

 Renhold i uteområdene

Det er plassert ut smarte søppelbeholdere i sentrum og i flere friområder. Evaluering av tiltakene vil skje våren 2020.

Forvaltningsplan for bytrær

I 2019 ble det registrert 2176 trær i treregisteret. Strategidelen av forvaltningsplanen for bytrær ble vedtatt i 2019.

Naturbaserte løsninger (NBS)

I 2019 ble tredje runde med tverrfaglige workshoper om naturbaserte løsninger i Stavanger, i regi av Horisont 2020-prosjektet UNaLab, gjennomført. Workshopene i prosjektet har vist seg å være viktige arenaer for kunnskapsdeling og kompetanseheving innen arbeidet med NBS i Stavanger.

 Smartby

Park og vei har vektlagt smarte løsninger i planlegging og utvikling av uteområdene. Både når det gjelder forvaltning, drift og tilrettelegging. Det ble i 2019 etablert to smarte leskur.

 Områdesatsingen i Storhaug

Arbeidet med Lervigparken er godt i gang. Biologisk mangfold og naturbaserte overvannsløsninger vil være en integrert del av planleggingen. Det samme gjelder muligheter for å tilrettelegge for bading og et variert tilbud for lek og rekreasjon.

Økonomi

Regnskapsresultatet for 2019 for Park og vei viser et mindreforbruk på kr 3,5 mill. Det ble totalt brukt 98 % av en budsjettramme på kr 172,7 mill.  Mindreforbruken skyldes i stor grad at det ble brukt kr 2,8 mill. mindre enn budsjettert på strømutgifter, hovedsakelig fordi utgiftene tilknyttet gatelys på fylkes- og riksveier ble overført til Statens vegvesen.