Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

9.2 Kunnskapsbyen Stavanger og Ullandhaug 2023

Å videreutvikle Stavanger som regionalt senter for utdannelse, forskning og innovasjon – Kunnskapsbyen Stavanger – står sentralt i kommunens arbeid.  

I 2019 har særlig arbeidet med gjennomføring av forprosjektet Ullandhaug 2023 og tilrettelegging for et videre planarbeid med sikte på en strategi for Kunnskapsbyen Stavanger hatt oppmerksomhet.   

Stavanger kommune har deltatt i UiS’ arbeid med utviklingsplanen for campus og er en aktiv partner i HelseCampus Stavanger (HCS). Planarbeidet for utvikling av campus vil avsluttes første kvartal 2020 og skal, etter en bred høring, endelig behandles av styret ved UiS 

HCS åpnet i september et test- og innovasjonssenter i kunnskapsparken i universitetsområdet.  HCS mangler fortsatt en tydelig og helhetlig strategiPartnerne har nå tatt initiativ til å gjennomføre en strategiprosess. Kommunen deltar aktivt i prosesser med mål om å etablere medisinutdanning ved UiS, og vil gi innspill til Grimstadutvalgets høring tidlig i 2020. Videre har Stavanger kommune tatt initiativ til styrking av forskningsbasert kunnskapsutvikling innen primærhelsetjenestene. 

Det er viktig at Kunnskapsbyen ses i sammenheng med øvrige prosesser som pågår.  I lys av arbeidet med Ullandhaug 2023 ble det besluttet å gi et oppdatert mandat til arbeidet med Kunnskapsbyen, basert på behovet for et tilstrekkelig samlet grep om utviklingen av området.   

Resultater og erfaringer fra Ullandhaug 2023 vil inngå i arbeidet med Kunnskapsbyen, og legges frem som egne saker for formannskapet i mars 2020. Arbeidet med Kunnskapsbyen, herunder videreutviklingen av universitetsområdet på Ullandhaug, fikk i 2019 en høyere og mer overordnet prioritering ved overføring av ansvaret til kommunedirektøren og området innbygger- og samfunnskontakt.  Kommunedirektørens ledergruppe vil dermed ha en sentral rolle i det videre arbeidet.