Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

9.4 Næring

Avdelingen har vært under omlegging, og ny næringssjef startet 1. mars 2019. Det er jobbet med etablering av et nytt landbruks- og havbrukskontor på Judaberg som en egen seksjon under næringsavdelingen. En egen seksjonssjef for landbruks- og havbrukskontoret og fire rådgivere ble ansatt for å kunne ha kontoret operativt fra 1. januar 2020.    

Beste vertskommune for næringslivet  

Stavanger ble i fjor kåret til landets beste vertskapskommune for næringslivet av KS og NHO. Prisen ble overrakt under Kommunalpolitisk toppmøte i april, og Stavangers arbeid ble presentert under Arendalsuka på et arrangement i regi av NHO og KS.  

Vekstfond  

Vekstfondet ble opprettet under oljenedeturen noen år tilbake for å bidra til næringsutvikling, omstilling og skape arbeidsplasser. Fondet har blitt brukt aktivt, særlig for å styrke regionens klyngesatsinger innenfor smartby og blåsektor. I 2019 ble det foretatt to tildelinger: Stiim Aqua Klyngen og Smart City Innovation Lab. 

Havbruks-klyngen Stiim Aqua fikk kr 1 mill.  Tildelingen utløste midler fra Innovasjon Norge, og Stiim Aqua fikk status som arenaklynge. Klyngen skal bidra til ny vekst og bedret lønnsomhet i havbruksnæringen – et viktig satsingsområde i nye Stavanger kommune. 

I tillegg ble det bevilget kr 2,25 mill. til Smart City Innovation Lab (nå Innoasis). Senteret skal drive innovasjonsaktiviteter som kan skape arbeidsplasser gjennom akselerasjonsprosesser, konkurranser, workshops og problemløsning. Kommunen bidro sammen med Smedvig, Lyse, Microsoft og Tieto. Det er et mål at Innoasis vil kunne bidra til et sterkere samarbeid mellom innovasjonsmiljøer, offentlige instanser, industrien og internasjonale aktører i regionen.   

Næringsavdelingen har et omfattende arbeid med behandling av søknader om støtte til næringsutvikling. I 2019 ble det innført digitalt skjema for å forenkle søkeprosessen.  

Næringsstrategi og regional organisering 

Arbeidet med å revidere Handlingsplan for Stavanger kommunes næringsarbeid 2018-2021 er satt i gang for å inkludere hele den nye storkommunen.  Etableringen av det nye landbruks- og havbrukskontoret på Judaberg har vært en prioritert oppgave. Videre har næringsavdelingen forsterket dialogen med viktige aktører som Greater Stavanger, Næringsforeningen, Næringslivets organisasjoner, Universitetet i Stavanger, Helse Stavanger, Rogaland fylkeskommune, Gladmat og forsknings- og innovasjonsmiljøene.       

Partnerskapsavtaler  

Stavanger kommune jobber med næringsutvikling via nettverk og partnerskap. 11. februar 2019 vedtok Stavanger bystyre en ny partnerskapsavtale med Greater Stavanger. Kommunestyret besluttet imidlertid å si opp avtalen i møte den 16. desember 2019, og det er satt i gang et arbeid med å finne nye former for regionalt samarbeid. Det ble i fellesnemnda 12. desember 2019 vedtatt en videreføring av partnerskapsavtale for Skape (førstelinjetjeneste) og Region Stavanger. Det ble også inngått en ny tjenesteavtale med Ryfylke næringshage for 2020.   

Samarbeid med næringslivet 

Næringsarbeidet skjer i tett samarbeid med regionens næringslivs-aktører.  Klyngene har hatt særlig prioritet, det samme har arbeidet med å forsterke posisjonen som energihovedstad. I 2019 ble det etablert en ny møtearena - Treffpunkt Stavanger- i samarbeid med Næringsforeningen.  Tema for møtene var næringsarbeid og havbruk. Kommunen har også jobbet sammen med Sandnes og Sola kommune for å etablere et felles digitalt kontaktpunkt for næringslivet. 

Stavanger kommune har fortsatt stor oppmerksomhet på Stavanger sentrum AS, og følger arbeidet med City Impact District (CID-prosjektet) tett for å styrke samarbeidet mellom aktørene.   

Internasjonalisering  

Stavanger kommunes internasjonale arbeid består av prosjekter, ulike samarbeidsrelasjoner, nettverk og mottakelse av delegasjoner. Arbeidet har hatt lavere prioritert det siste året grunnet omdisponering av ressurser i forbindelse med etablering av nye Stavanger. Det er imidlertid ansatt en ny ressurs som skal jobbe med dette fra første kvartal 2020.  

Stavanger kommune deltok på den første Nordic Expo i Bejing og har tatt imot flere delegasjons-besøk fra Kina, deriblant et besøk 17. mai 2019. Stavanger kommune var vertskap for Delice- nettverket sitt årsmøte, med deltakere fra 21 byer fra 17 land under Nordic Egde.  

Avdelingen har også vært ansvarlig for, eller involvert i, en rekke utredninger og større enkeltsaker i 2019:  

  • Mulighetsstudie Flørli. Arrangert idedugnad sammen med relevante aktører.  
  • Nasjonal Havvindkonferanse. Planlegging er nå igangsatt    
  • Sjakk VM 2020.  Norway Chess valgte i juni 2019 å trekke sitt kandidatur, etter at Magnus Carlsen trakk seg.