Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

9.5 Kommunikasjon

Klarspråk

Fase 2 i delprosjektet Klart språk i kommunes beslutningstekster startet opp i fjor, og fortsetter utover 2020. Resultatene av kartleggingen i fase 1 har fått nasjonal oppmerksomhet, og vært tema blant annet på NRK Språkteigen, i publikasjoner fra Språkrådet og på den årlige klarspråkpris-utdelingen i regi av kommunal og moderniseringsdepartementet. Språkarbeidet til Stavanger kommune ble også presentert på den internasjonale språkkonferansen Plain 2019, hvor Norge var vertskap.  

Ny språkprofil er utarbeidet og vil lanseres når endelig oppfølging av målformvedtaket er besluttet.  

Innarbeiding av konseptet klarspråk for alle (også kalt lettlest) på kommunens nettsider pågår kontinuerlig. Dette er et konsept som flere kommuner nå legger til grunn for utforming av egne nettsider.  

Visuell profil 

En fargerik visuell profil for den nye kommunen ble tatt i bruk fra årsskiftet. Den visuelle identiteten er inspirert av kommunens mangfoldige øyrike. De grafiske elementene er basert på øyer og kystlinjer fra hele kommunen.  

Profilen gjelder både for kommunens trykte og digitale kommunikasjonsflater, og skal bidra til at kommunen er en tydelig og enhetlig avsender i all kommunikasjon.  Kommunens harmoniserte nettsider framsto i den nye drakten rett før jul. Profilen vil i løpet av 2020 gradvis tas i bruk på de ulike kommunikasjonsflatene.  

Bruk av kanaler 

Nettsidene

Kommunens nettsider - stavanger.kommune.no – hadde 4,2 millioner sidevisninger i 2019. Det er en trafikkvekst på 20,42 %. Den store økningen skyldes i stor grad nye digitale tjenester som Finn tømmekalender, nyåpning av Stavanger svømmehall og nye sider knyttet til lokalvalget. I tillegg ble det brukt SMS-varsling til innbyggerne i forbindelse med sykkelrittet Hammer Stavanger, og tekstmeldingen lenket til informasjon på nettsidene. Samtidig viser statistikken at besøket går ned på tjenester som innbyggerne har blitt kjent med, som for eksempel piggdekkavgiften og barnehage/skoleinformasjon.   

De aller fleste finner informasjonen direkte fra Google. Kommunens nettinnhold holder høy kvalitet og er høyt vurdert av Google, noe som gjør det enklere for innbyggerne å finne informasjonen de trenger. Svært lite av trafikken til nettsidene kommer fra sosiale medier (4,0 %). Nesten 60 % bruker nå kommunens nettsider på mobile enheter.   

Sosiale medier

Kommunen har opplevd stor vekst på Instagram, og har snart rundet 10 000 følgere. Instagram stories har vist seg å være en svært populær tilleggskanal. Instagram og Linkedin er kanalene som prosentvis vokser mest. Økningen på Facebook har til dels flatet ut.   

Se all nettstatistikk for 2019 her.  

Intranett

Nytt intranett ble utviklet i 2019 og rullet ut i årsskiftet. Løsningen er bygget på Office 365, og laget uten spesielle systemtilpasninger. Tidlige kalkyler tyder på at plattformen er et langt mer effektivt samhandlingsverktøy enn tidligere interne flater.   

Store informasjonssaker i 2019 

Valget:  
Valgdeltakelsen i Stavanger økte ved fjorårets lokalvalg. God kommunikasjon i flere kanaler er en viktig del av forklaringen.   

Hammer Stavanger:  
Kommunen fikk mye ros for informasjonen til innbyggerne da det store sykkelrittet gikk av stabelen.   

17. mai:  
Nettsidene har overtatt som hovedkanal for informasjon om 17. mai-feiringen. Informasjon om togruter, rekkefølge og alt annet praktisk hadde 46 756 sidevisninger.  

Krisekommunikasjon

En beredskapsvaktordning som skal sikre en tilgjengelig kommunikasjonsressurs 24/7 ble utredet i 2019 og settes i drift første kvartal 2020.