Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

10.13

LinjeHovedoversikt driftRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik
1Sum driftsinntekter 257 096 256 400 696
2Sum driftskostnader 248 298 236 500 -11 798
3Brutto driftsresultat 8 798 19 900 -11 102
4Sum finanstransaksjoner -41 782 -46 900 5 118
5Motpost avskrivninger 32 000 31 000 1 000
6Netto driftsresultat -984 4 000 -4 984
7Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 1 385 6 369 0
8Bruk av avsetninger 2 369 2 369 0
9Regnskapsmessig resultat00 -4 984
Last ned tabelldata (Excel)