Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

10.14

LinjeInvesteringsbudsjettRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik
1Sum investeringsinntekter 29 862 22 800 7 062
2Sum brutto investeringsutgifter 49 039 53 000 3 961
3Finanstransaksjoner  3 416 3 416
4Sum investeringer 49 039 56 416 7 377
5Finansieringsbehov -19 177 -33 616 -14 439
6Dekket slik:   
7Bruk av lån 5 000 30 200 -25 200
8Bruk av investeringsfond 3 529 3 416 113
9Udekket/udisponert -10 648 0 -10 648
Last ned tabelldata (Excel)