Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

10.6

INNTEKTERRegnskap 2019Regnskap 2018Budsjett 2019Budsjettavvik 2019
Salg til kommune/foretak fast -116 037 514 -107 716 432 -116 130 000 -92 486
Salg til kommune/foretak variabelt -48 600 961 -48 942 344 -50 494 000 -1 893 039
Moms -10 464 968 -10 984 499 -9 660 000 804 968
Salg av varer og tjenester -10 439 180 -10 456 196 -10 089 000 350 180
Avskrivninger -5 095 705 -4 672 173 -4 950 000 145 705
Refusjon sykepenger -3 217 751 -2 072 139 -1 360 000 1 857 751
Bruk av fjorårets mindreforbruk -2 091 968 -4 791 079 -2 092 000 -32
Internsalg -1 653 000 -1 084 000 -1 085 000 568 000
Tilskudd og refusjoner -1 195 993 -1 150 421 -850 000 345 993
Rente og finansinntekter -401 962 -238 773 -210 000 191 962
Refusjon svangerskapspermisjon -349 212 -179 462 -40 000 309 212
Sum inntekter -199 548 214 -192 287 518 -196 960 000 2 588 214
UTGIFTERRegnskap 2019Regnskap 2018Budsjett 2019Budsjettavvik 2019
Lønn fast, pensjon og arb.g.avg. 90 757 345 85 264 024 93 343 000 2 585 655
Viderefakturering 28 205 303 29 283 306 29 263 000 1 057 697
Lønn variabel 14 574 675 15 668 449 15 133 000 558 325
Moms 10 464 968 10 984 499 9 660 000 -804 968
Transport, biler og maskiner 9 650 139 9 890 710 9 902 000 251 861
Egenfinansiering av investeringer 7 486 327 6 897 226 7 487 000 673
AFP og reguleringspremie KLP 6 563 099 5 999 573 6 556 000 -7 099
Avskrivninger 5 095 705 4 672 173 4 950 000 -145 705
Bygningsutgifter 3 679 464 3 248 857 3 350 000 -329 464
Diverse materiell, varer og tjenester 3 737 927 2 708 979 2 829 000 -908 927
Regnskap og kontorutgifter 2 590 330 2 372 035 2 607 000 16 670
Arbeidsmateriell 2 358 796 2 562 841 3 566 000 1 207 204
Avdrag 2 208 787 2 055 000 2 200 000 -8 787
Avsetning disposisjonsfond 2 091 968 4 791 079 2 092 000 32
Internkjøp 1 653 000 1 084 000 1 085 000 -568 000
Rente, gebyrer, forsikringer og avgifter 1 226 883 931 386 1 334 000 107 117
Reise, kurs og møteutgifter 639 107 502 966 831 000 191 893
Velferdstiltak 304 418 231 928 402 000 97 582
Kjøp og overføring til kommunen 269 401 181 476 220 000 -49 401
Vask og renhold 145 120 865 043 150 000 4 880
Sum utgifter 193 702 762 190 195 550 196 960 000 3 257 238
Resultat -5 845 452 -2 091 968 0 5 845 452
Last ned tabelldata (Excel)