Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.52 Planer

 VedtattPlan-/ revisjonsbehovPlantypeKommentar/statusKontaktperson
By- og samfunnsplanlegging      
Kommunal planstrategi for Stavanger 2016-20202017 Planstrategi  
Kommuneplan 2019-2034 Ny KommuneplanKommuneplanens arealdel er på høring 
Beredskap og samfunnssikkerhetNy Temaplan  
Byutviklingsstrategien gjøres mer handlingsrettet. 2011 Strategiinngår i kommuneplanens arealdel 
Risiko- og sårbarhetsanalyse om klimaendringer som følge av at togradersmålet ikke nås. Ny Utredning  
KlimatilpasningsstrategierNy Strategi  
Interkommunal kommunedelplan for ForusNy Interkommunal kommunedelplanhøring gjennomført 
Kommunedelplan for Stavanger Sentrum1996 KommunedelplanTredje høring gjennomført klagjøring for sluttbehandling 
Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-20292014 Temaplan   
Kommunedelplan for universell utforming 2014-20292014 Kommunedelplan  
Kommunedelplan for kulturminner 2010-20252011 Kommunedelplan  
Kommunedelplan for småbåthavner i Stavanger 2007 – 2017 2008 Kommunedelplan  
Handlingsplan mot støy i Stavanger kommune 2013-20182018vedtattTemaplanVedtatt 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen (HROS) 2017-2020  Temaplan  
Handlingsplan mot støy i storbyområdet Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg 2013-20182018 Temaplanvedtatt 
Bymiljø og utbygging      
En god by å bo i Utbyggingsplan 2011-2015 2011 Temaplanx 
Kommunedelplan for klima og miljø 2010-20252010 Handlingsplan   
Kommunedelplan Grønn plan Ny / 2009 Kommunedelplan Planprogram behandlet og tilbakesendt for tilpassing til ny kommune 2020 
Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 2010 Strategi  
Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan 2011-2015 2012 StrategiForslag til strategi midleritid beh i KMU.Vedtak om ny strategi 2019. 
Fagplan idrett 2014-20292014 Temaplan  
Vedlikeholdsstrategi for kommunens bygningsmasse og aktuelle uteområder2013 Temaplanx 
Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2015-20182015 Temaplanx 
Regional strategi for energi- og varmeløsninger i Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandnes og bybåndet sør2015 Strategix 
Oppvekst og utdanning      
Barnehagebruksplan 2018-2022 2017 TemaplanX 
Stategiplan mot mobbing i barnehagen2017 TemaplanX 
Arealnormer for nye skolebygg2014  X 
Skolestrukturplan 2015-20202015 TemaplanX 
OppvekstplanNy Temaplan  
Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-20202016 Temaplan- 
Pedagogisk IKT-strategi for barnehager 2016-20192016 TemaplanX 
God, bedre, best Kvalitetsplan for skole 2016-20202016 Temaplan  
Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2016-20202015 Temaplan  
Stadig bedre Kvalitetsplan for barnehage 2016-20192016 Temaplan  
Plan for overgang mellom barnehage og skole/SFO2017 TemaplanX 
Sunn mat i Stavanger Strategiplan for kosthold og ernæring for barn og unge 2014 TemaplanX 
Frivillighet i Stavanger Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018 2015 Temaplan(X) 
Eg e den eg e! Handlingsplan 2017–2020 for kjønns- og seksualitetsmangfold i Stavanger kommune2016 TemaplanX 
Trygg – fri fra vold! Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 – 20182014 TemaplanProlongert 
Barn vil være med! Plan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019–20222019 TemaplanRevidert og fremlagt for politisk behandling 2018/2019Tonje M. Høgeli
Kvalitetsplan for barneverntjenesten 2019–20222019 Temaplan  
Plan for Stavanger kulturskole 2012-20222012 TemaplanX 
Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole/SFO og ungdomsskole2011 TemaplanX 
Handlingsplan rus og psykisk helse- barn og ungeNY Temaplan  
Tiltaksplan - forebygging av ungdomskriminalitet og vold.NY Temaplan  
Helse og velferd     
Helhetlig plan for helse- og velferdstjenesterNy Strategi  
Omsorgsbygg 2034Ny TemaplanVedtatt 2019 
Boligsosialhandlingsplan 2018-2023 Ny TemaplanVedtatt 2019 
Plan for psykisk helsearbeid 2019-2023Ny TemaplanVedtatt 2019 
Ruspolitisk handlingsplan 2019-2023Ny TemaplanVedtatt 2019 
Handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall 2016-20172016 DelplanInnarbeidet i Ruspolitisk handlingsplan 2019-2023 
Handlingsplan for velferdsteknologi 2018-2022Ny TemaplanVedtatt 2018 
Demensplan for Stavanger kommune 2017-20202017 Temaplanx 
Plan for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i Stavanger kommune 2015 – 20182015 TemaplanProlongert i 2019 
Plan for Stavanger legevakt2011 Temaplan  
Plan for legetjenesten2011 Temaplan  
Plan for helsemessig og sosial beredskap2018 Temaplan  
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 – 20182014 TemaplanProlongert i 2019 
Kompetansebehov innen helse- og omsorgstjenesteneNy Utredningx 
Innbygger og samfunnskontakt      
Kommunikasjonsstrategi2009 Strategi  
Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen 2018-20252017 Temaplanx 
Handlingsplan 2018 - 2021 for næring2018 Handlingsplan  
Veikart for smartbyen Stavanger2016 Strategi  
Handlingsplan Smartbyen2018 Handlingsplan  
Strategi for internasjonaliseringNy Strategi  
Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen2016 Strategi  
Kommunedelplan for kunst og kultur2009 Kommunedelplan  
Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby2014 Temaplan  
Melding om Kunnskapsbyen Stavanger2014 Temaplan  
Handlingsplan for studentboliger2015 Handlingsplan  
Strategi og styring      
Langsiktig drifts- og investeringsanalyse 2019 - 2035Ny Utredning  
Handlings- og økonomiplanÅrlig HØPx 
Strategisk kompetansestyring 2014-20262014 Strategi  
Overordnet plan for kommunens FoU-arbeid (forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid).Ny Strategi  
Arbeidsgiverstrategi 2013-2025 2013 Strategi  
Strategi for likestilling og mangfold 2013-20202013 Strategi  
Digitaliseringsstrategi 2014 - 20292015 Strategi  
Plan for etikk og forebygging av misligheter og korrupsjon2014 Temaplan  
Støtte og utvikling      
IKT-strategi 2018-20212018 Strategix 
Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2018-20222018 Strategi  
Plan for å beholde og rekruttere sykepleiereNy Utredning  
Foreløpig ikke plassert i tjenesteområde     
Temaplan for landbrukNy Temaplan  
Last ned tabelldata (Excel)