Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.3 1A

Regnskapsskjema 1A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Regnskap 2018
Skatt på inntekt og formue 5 317 365 5 068 000 5 097 000 4 944 822
Ordinært rammetilskudd 2 358 802 2 470 114 2 388 114 2 328 567
Skatt på eiendom 267 221 266 000 266 000 265 555
Andre generelle statstilskudd 273 747 295 500 293 400 330 269
Sum frie disponible inntekter 8 217 135 8 099 614 8 044 514 7 869 212
     
Renteinntekter og utbytte 411 218 387 665 431 613 389 963
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 9 247 00 7 733
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 223 765 226 964 276 792 225 250
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 33 00 17 192
Avdrag på lån 347 332 350 896 378 596 335 199
Netto finansutgifer -150 665 -190 195 -223 775 -179 945
     
Til ubundne avsetninger 289 382 238 115 0 256 840
Til bundne avsetninger 3 000 1 870 0 33 903
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 200 013 200 000 0 178 148
Bruk av ubundne avsetninger 128 276 100 415 10 740 144 094
Bruk av bundne avsetninger 32 143 31 508 29 479 53 665
Netto avsetninger 68 049 91 938 40 219 85 164
     
Overført til investeringsregnskapet 209 785 209 955 190 110 167 295
Til fordeling drift 7 924 734 7 791 402 7 670 848 7 607 137
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 7 775 858 7 791 402 7 670 848 7 407 124
     
Regnskapsmessig mindreforbruk 148 877 00 200 013
Last ned tabelldata (Excel)