Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.41 Konsern

Økonomiske
oversikter
Stavanger
kommune
Stavanger
byggdrift KF
Sølvberget KF Natur- og
idresservice KF
Stavanger
boligbygg KF
Stavanger
Parkering KF
Stavanger
utvikling KF
Sum elimin.
/omklass.
Sum
konsern
Økonomisk oversikt - drift         
Driftsinntekter         
Brukerbetalinger465 5840000000465 584
Andre salgs- og leieinntekter681 19010 9493 85110 439234 375116 434742 849-612 5471 187 542
Overføringer med krav til motytelse1 251 271296 1967 125178 57813 64270520-469 1131 278 425
Rammetilskudd2 358 80200000002 358 802
Andre statlige overføringer292 25607 26400000299 519
Andre overføringer103 9871 64476 6041 2539 0797149-136 19356 494
Skatt på inntekt og formue5 317 36500000005 317 365
Eiendomsskatt267 2210000000267 221
Andre direkte og indirekte skatter000000000
Sum driftsinntekter10 737 677308 78994 844190 271257 096117 210742 918 11 230 952
Driftsutgifter       0 
Lønnsutgifter4 879 478140 21743 22785 69011 08219 1885 31305 184 195
Sosiale utgifter1 251 73145 51513 20626 3833 2785 9702 73501 348 819
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 265 108103 85623 45648 355103 61128 802121 48901 694 677
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon2 103 0393 3838 9723 67583 0644 4707 154-469 1131 744 643
Overføringer905 87116 3892 76810 75617 53144 1523 552-136 193864 826
Avskrivninger469 2026102 6735 09632 00013 16200522 743
Fordelte utgifter-66 031000-2 268000-68 299
Sum driftsutgifter10 808 398309 97094 302179 954248 298115 744140 243 11 291 604
          
Brutto driftsresultat-70 721-1 18154210 3178 7981 466602 675 -60 651
Finansinntekter         
Renteinntekter og utbytte411 2181 5032194021 1382 68019-26 833390 346
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)9 2470000351009 598
Mottatte avdrag på utlån24 790000000-23 6521 138
Sum eksterne finansinntekter445 2551 5032194021 1383 03219 451 567
Finansutgifter         
Renteutgifter og låneomkostninger223 7651081727721 2522 9793 653-26 833225 921
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)33000010800141
Avdrag på lån347 33203 8272 20521 66800-23 652351 380
Utlån1 25500000001 255
Sum eksterne finansutgifter572 385104 6442 48242 9213 0873 653 629 182
Resultat eksterne finanstransaksjoner-127 1301 493-4 425-2 081-41 782-55-3 634 -177 614
Motpost avskrivninger469 2026102 6735 09632 000000509 581
          
Netto driftsresultat271 351922-1 21013 332-9841 411599 041 271 315
Interne finanstransaksjoner         
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk200 0136 574462 0920000208 725
Bruk av disposisjonsfond133 2760002 369000135 645
Bruk av bundne fond124 75502 84000000127 595
Sum bruk av avsetninger458 0436 5742 8862 0922 36900 471 965
Overført til investeringsregnskapet209 785007 4860000217 271
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk00001 3850001 385
Avsatt til disposisjonsfond289 3826 108462 0920000297 628
Avsatt til bundne fond81 35101 5970000082 947
Sum avsetninger580 5186 1081 6439 5781 38500 599 232
          
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk148 8771 388335 84501 411599 041 144 048
          
Oversikt - balanse         
EIENDELER         
Anleggsmidler30 632 055396 010152 161247 1461 064 566286 215808 334 33 062 898
Faste eiendommer og anlegg14 854 341050 09001 046 791272 1580389 50416 612 884
Utstyr, maskiner og transportmidler764 7403 6527 14432 965013 0302740821 805
Utlån2 934 51201 400000002 935 912
Konserninterne langsiktige fordringer849 09330 0005 00029 000000-913 0930
Aksjer og andeler935 96310 0132 2764 2513311 027808 06001 761 920
Pensjonsmidler10 293 407352 34586 251180 93017 44400010 930 376
Omløpsmidler3 812 130121 26020 64551 81657 074115 759454 013 4 151 176
Kortsiktige fordringer680 33833 0916 34320 68937 9546 600392 506-481 225696 295
Konserninterne kortsiktige fordringer294000000-2940
Premieavvik560 05422 8542 3618 076-72000593 273
Aksjer og andeler0000059 2680059 268
Obligasjoner548 5920000000548 592
Kasse, postgiro, bankinnskudd2 022 85165 31511 94023 05119 19249 89161 50702 253 747
SUM EIENDELER34 444 185517 270172 805298 9621 121 639401 9741 262 347 37 214 074
          
EGENKAPITAL OG GJELD         
Egenkapital11 127 31258 08824 25441 304443 281209 988934 612 12 838 838
Disposisjonsfond796 50978 2381 05915 615371201 196934 61202 027 600
Bundne driftsfond134 57601 597008 79200144 965
Ubundne investeringsfond231 7671 2670025 856000258 890
Bundne investeringsfond51 817000000051 817
Regnskapsmessig mindreforbruk167 9241 388335 8460000175 191
Regnskapsmessig merforbruk0000-4 984000-4 984
Udekket i inv.regnskap0000-14 064000-14 064
Kapitalkonto9 787 170-22 80621 56519 843436 10200010 241 875
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves-42 4510000000-42 451
Langsiktig gjeld21 484 630418 816133 840229 302628 464136 719316 764 22 435 443
Pensjonsforpliktelser11 835 913418 816102 822216 21521 4244 8543 631012 603 675
Ihendehaverobligasjonslån5 930 00000000005 930 000
Andre lån3 654 7170000131 865115 00603 901 588
Konsernintern langsiktig gjeld64 000031 01813 088607 0400198 127-913 093180
Kortsiktig gjeld1 832 24240 36714 71128 35649 89455 26710 971 1 939 793
Kassekredittlån000000000
Annen kortsiktig gjeld1 832 24240 36714 71128 35649 89455 26710 971-92 0151 939 793
Konsernintern kortsiktig gjeld0000000 0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD34 444 185517 270172 805298 9621 121 639401 9741 262 347 37 214 074
          
MEMORIAKONTI         
Memoriakonto692 65803 24500063 220 759 124
Ubrukte lånemidler668 03803 24500000671 283
Andre memoriakonti24 6210000063 220087 841
Motkonto for memoriakontiene-692 6580-3 245000-63 2200-759 124
Last ned tabelldata (Excel)