Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

2.2

Oppvekst og velferd   
Mål: Ruste barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i samfunns-og arbeidsliv   
IndikatorMålsetningResultat 2018Resultat 2019
Gjennomsnitt nasjonale prøver 5.trinn>52,5 poeng51,1 poeng52 poeng
Gjennomsnitt nasjonale prøver 8.trinn>52,5 poeng51,7 poeng51,2 poeng
Gjennomføringsandel VG1> 85 %0,87 %0,85 %
Mål: Egenmestring og god helse gjennom hele livet   
IndikatorMålsetningResultat 2018Resultat 2019
Andel innbyggere over 80 år uten hjemme- og institusjonstjenesterØkning med 0,5-1 prosentpoeng per år Økt med 2,1 prosentpoengØkt med 4,2 prosentpoeng
Andel av ressursene i hjemmebaserte tjenester til opplæring og rehabiliteringØkning med 1-2 prosentpoeng per år Nedgang på 1,3 prosentpoengØkt med 1 prosentpoeng
Dekningsgrad helsesykepleiere300 elever per stilling i b.skolen 559 elever per stilling i b.skolen 496 elever per stilling i b.skolen
 550 elever per stilling i u.skolen590 elever per stilling i u.kolen508 elever per stilling i u.skolen
Mål: Redusere sosiale ulikheter   
IndikatorMålsetningResultat 2018Resultat 2019
Inntektsulikhet i Stavanger sammenlignet med landet for øvrigReduksjon med 0,05 per år fra 2016 nivå (3,3) 3,33,3
 Nasjonalt nivå 2,72,82,8
Barn i husholdninger med årlig lav inntekt (EU60)*< 9,4 %0,11 %0,11 %
Mål: Gode tjenester til personer med behov for bistand og oppfølging   
IndikatorMålsetningResultat 2018Resultat 2019
Helhetlig tilfredshet i brukerundersøkelser på levekårsområdet>80 poengIkke gjennomført i 2018Ikke gjennomført i 2019
Ventelister i bofellesskap med stasjonær bemanning10 % reduksjon per år3,7 % økningResultat for 2019 foreligger ikke.
Mål: Inkludering og god integrering av flyktninger   
IndikatorMålsetningResultat 2018Resultat 2019
Andelene minoritetsspråklige barn i barnehage sammenlignet med innvandrerbarn>89 %73 %77 %
Andel sysselsatte etter gjennomført introduksjonsprogram>55 % etter int.program og > 70 % ett år etterpå56 %50 %
  64 %Resultat for 2019 foreligger ikke.
Andel bosatte flyktninger100 % ved utgangen av året100 %98 %
Last ned tabelldata (Excel)