Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.2

Hovedoversikt investeringRegnskap 2019Justert budsjett 2019AvvikRegnskap 2018
Sum investeringsinntekter-251 072-192 41858 654-529 293
Brutto investeringsutgifter843 3141 062 133218 8191 131 456
Finanstransaksjoner875 6731 032 926157 253512 636
Finansieringsbehov1 467 9151 902 641434 7261 114 799
Dekket slik:    
Bruk av lån-900 781-1 396 251-495 470-560 618
Salg av aksjer og andeler-227 - 227-54
Mottatte avdrag på utlån-217 073-169 80547 268-242 354
Overført fra driftsregnskapet-209 785-209 785 - -167 295
Bruk av disposisjonsfond-96 499-96 800-3010
Bruk av bundne driftsfond-44 - 44-86
Bruk av ubundne investeringsfond-30 000-30 000 - -80 900
Bruk av bundne investeringsfond-13 507 - 13 507-63 492
Sum finansiering-1 467 915-1 902 641-434 726-1 114 799
Udekket/udisponert0000
Last ned tabelldata (Excel)