Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

10.2 Sølvberget KF

Årsberetning 2019 – Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus

Innledning – et begivenhetsrikt år

Sølvberget er fylkets best besøkte kulturinstitusjon og har tradisjon for å være et framtidsrettet bibliotek og kulturhus.  Bokåret 2019 har preget Sølvberget og tilbudet til publikum. Bokåret markerte at det var 500 år siden de to første norske bøkene ble trykket. Sølvberget hadde en rekke arrangement gjennom året. Bokmessa i Frankfurt, der Norge var årets gjesteland og der ICORN var en viktig samarbeidspartner var et høydepunkt for organisasjonen. Stavanger kommune, Sølvberget og ICORN deltok på bokmessa under team “Safe – not silent”, og var sterkt til stede med et viktig budskap om ytringsfrihet.

I 2019 har Sølvberget vært involvert i arbeidet med kommunesammenslåingen. 7. februar 2019 ble organiseringen av den nye kommunen vedtatt av prosjektrådmannen, og folkebibliotekene I Finnøy og Rennesøy ble organisert under Sølvberget KF.

Sølvbergets visjon: Sølvberget skal være den beste formidlere av kunnskap for alle, og landet fremste arene for kreativitet. Gjennom opplysning og opplevelser skal trofaste gjester beholdes og nye mennesker begeistres. Byens største møteplass skal dyrke romslighet og refleksjon. Sølvbergets kunnskap og kompetanse skal ikke vokse i takt med byens og regionens befolkning – vi skal ligge foran. Vi skal formidle de gode historiene og være en trygg veiviser i en informasjonsjungel som stadig vokser seg tettere. Visjonen gjennomsyrer arbeidet som foregår ved kulturhuset, og er godt innarbeidet hos de ansatte. Sølvbergets virksomhet består av drift av bibliotek, gjennomføring av arrangementer og aktuelle debatter, aktiv litteratur-, film- og musikkformidling, programvirksomhet, internasjonalt kulturnettverk, nettsider, galleri, sosiale medier, Nordisk Barnebokkonferanse og Kapittelfestivalen. Hovedaktiviteten er i Sølvberget. I tillegg drives bibliotek Madla, i Kvernevik og i Stavanger fengsel. Fra 2020 driver Sølvberget også bibliotek på Rennesøy og Finnøy.

ICORN – International cities of refugee network – 74 medlemsbyer, 235 mennesker har fått beskyttelse

ICORN er en uavhengig medlemsorganisasjon som består av byer og regioner som tilbyr beskyttelse til forfattere, artister og kunstnere som blir forfulgt i sine hjemland for sitt arbeide for å forsvare demokratiske verdier og for å fremme internasjonal solidaritet. ICORNs sekretariat har kontor på Sølvberget og tar del i en rekke aktiviteter på Sølvberget og er et viktig fagmiljø for ytringsfrihet og demokrati.

Bokmessa i Frankfurt – the dream we carry

Norge var hovedland under verdens største bokmesse i Frankfurt. ICORNs arbeid var en viktig del av begrunnelsen når norsk litteratur ble tildelt den æren, og ICORNs arbeid ble utgangspunktet for samarbeidet om en egen scene, med fullt program under messa. Som ICORN sin vert i Stavanger, var det naturlig for Sølvberget å ta en koordinator-rolle for satsingen i Frankfurt. Vi bidro til å planlegge et omfattende program og gjennomføringen av en stand som profilerte den globale ytringsfriheten og flere fribyforfattere, men også Stavangers rolle som kultur- og ytringsfrihetsby. Satsingen fikk stor oppmerksomhet og har bidratt til å befeste Stavanger og Sølvbergets viktige nasjonale og internasjonale rolle som tilrettelegger for ytringsfriheten. Frankfurt-satsingen ga også opphav til nye relasjoner og samarbeidsformer mellom Sølvberget og andre kulturaktører i Stavanger som deltok i Tyskland, blant annet Stavanger Symfoniorkester, som bidro med et fast kammerorkester til scenen.

Økonomi – et begivenhetsrikt år innenfor rammene

Drift

2019 var et år med mange aktiviteter for Sølvberget. Året endte med et lite regnskapsmessige mindreforbruk på kr. 32 973,32.

Driftsinntektene er kr. 2,79 mill. høyere enn budsjettert. Dette skyldes både økt tilskudd fra Stavanger kommune på grunn av lønnsoppgjør o.a., og ekstern støtte fra ulike offentlige og private instanser. Totalt tilskudd fra Stavanger kommune var kr. 69,618 mill. De viktigste eksterne bidragene kom fra Nasjonalbiblioteket, Rogaland fylkeskommune, Fritt Ord, Norsk kulturråd og Den kulturelle spaserstokken.

Sølvberget fører regnskapet for ICORN. Selv om ICORN har egne inntekter, betyr dette at Sølvbergets regnskap øker både på inntekts- og utgiftssiden. ICORNs totale inntekter i 2019 var kr. 8,151 mill og ga et overskudd pålydende kr. 86 962.- som føres videre til 2020.

Driftsutgiftene var kr. 0,8 mill. høyere enn budsjettert i motsetning til fjorårets avvik på kr. 0,3 mill. Sølvberget har klart å oppnå atter en gang å få husets økonomi i havn med klare prioriteringer, tross et hektisk år uten store avvik.

Investeringer

Bystyret har godkjent et investeringsbudsjett for Sølvberget KF på 6,65 millioner for 2019, der Kiellandsenteret er den største kostnaden. Investeringsbudsjettet ble revidert ved 2. tertial, og da ble noen av investeringskostnadene justert innen den vedtatte rammen. Investeringene ble hovedsakelig finansiert ved hjelp av opptatte lån.

Faktisk forbruk var kr. 7,345 mill. fordelt på fire ulike prosjekt samt utgifter til KLP og dekning av fjorårets udekkede finansieringsbehov. Det var opprinnelig budsjettert med et låneopptak på kr. 6,21 mill for 2019, av dette har Sølvberget tatt opp 4,2 mill, og varslet kommunen å ta opp ytterligere 2 mill i 2020.

Ferdigstillelse av hele Kiellandsatsingen var lagt til februar 2019, og de største investeringene kom dermed i løpet av våren 2019. Det var grunnen til at Sølvberget fikk godkjent i HØP 2019-2022 at kr 5,9 mill av budsjettrammen ble forskjøvet til 2019 for å fullføre Kiellandssenteret.

Sølvbergets disposisjonsfond per 31.12.2019 var på kr. 1 059 265,24. 

Ansatte – arbeidsmiljø og HMS

Resultatmål: beholde og rekruttere gode medarbeidere og sørge for at de har den kompetanse som trengs for å være gode formidlere av Sølvbergets totale innhold.
Sølvberget hadde 70 fast ansatte fordelt på 63 årsverk, hvorav 3 årsverk var knyttet til prosjektstillinger ved utgangen av 2019.  32,39 % av arbeidstakerne var menn og 67,61 % kvinner. Det var 50 % menn i ledende stillinger. Det ble i 2019 ansatt 4 nye medarbeidere i fast stilling, og det sluttet 3 ansatte (hvorav 2 av dem valgte å pensjonere seg).
Sykefraværet var 5,2 % i 2019 (4,43 % i 2018), hvorav 1,31% var egenmeldt sykefravær og 3,89 % var sykemeldt sykefravær.  Sykefraværet har gått opp siden 2018. Dette kan gjerne ses i sammenheng med at det har vært krevende år for Sølvberget med åpningen av Kiellandsenteret, Frankfurt, budsjettkutt og ellers høy aktivitet. Det har ikke vært registret noe arbeidsrelatert sykefravær.
Sykefraværet på Sølvberget er lavt sammenlignet med resten av Stavanger kommune som hadde et sykefravær på 8,1 % i 2019. Det er likevel viktig å følge med på utviklingen, og jobbe med å holde fraværet nede.

Det har i 2019 blitt registrert 303 saker i avvikssystemet Simployer. Til sammenligning ble det registrert 215 i 2018. Sannsynligvis er en av grunnene til dette at de ansatte har blitt flinkere til å registrere avvik. Det ble også avholdt obligatoriske kurs i avviksregistrering og Simployer på våren 2019. Av de 303 sakene som ble registrert var det ingen kritiske saker, mot 5 i 2018.

Brukerne – besøk, utlån og aktiviter

Selv om besøket på Sølvberget gikk ned med 8,2% (133 874 færre besøk enn i 2018)*, er det øvrige aktivitetsnivået høyere enn på lenge. I 2019 ble det lånt ut 461164 ulike medier. Utlånet økte med 8,4% (35583 flere lån), og det er en fin økning både på hovedbiblioteket og på filialene. Vi må tilbake til 2011 for å finne et høyere utlånstall. Det var en vekst i det øvrige aktivitetsnivået på Sølvberget i 2019: det ble avholdt 1638 arrangement i 2019. Dette var ca. 50 færre enn i 2018, men besøket på arrangement steg med 9,8%, som tilsvarer 6150 flere besøkende.

2020 – et desentralisert tilbud for en ny tid

I februar 2019 åpnet Kvernevik- og Smiodden skoler i samarbeide med Sølvberget et nyrenovert skolebibliotek i Kvernevik. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket med fattigdomsmidler. Prosjektet har vært et godt samarbeid mellom skolene, Sølvberget og fagstab for skole i Stavanger kommune, der vi har gjort erfaringer som det skal bygges videre på i 2020. Sølvberget vil være en lagspiller i arbeidet med å heve kvaliteten på skolebibliotekene i kommunen.

Sølvbergets organisasjon vil i 2020 fortsette arbeidet med å strømlinjeforme organisasjonen og for å sørge for at innbyggerne i den nye storkommunen får gode kultur- og litteraturtilbud. Samtidig må det gjøres et arbeid når det gjelder samordning med innbyggertorgene og andre relevante kommunale tilbud på Rennesøy og Finnøy.

Vedlegg:
Årsoppgjør med noter (pdf)
Revisors beretning (pdf)