Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

12 Status tekstvedtak

        
1Økologisk gård8MUST, Holmeegenes 15Opprettelse av Kongress og sportssenter KF 22Lagerplass museale gjenstander
2Kongress- og arrangementsturisme og Stavanger Forum AS9Stavanger Bolig KF16Gladmatfestivalen23Lokalt integreringsløft
3Kongress og arrangementsturisme10Nærmiljøplaner 17Utvikling av Ullandhaug-området24Samarbeid med sykehuset, bruk av eksisterende plasser
4Reorganisering Stavanger Forum AS11Byggemodning av boligområder for familier18Tinghus på Bekhuskaien 25Flørli-visjonen
5Universitets- og høyskolebyen12Boligfinansiering 19Studenter i Sentrum26Påbegynne park i Lervig
6Lyse AS13Egne selveide boliger for utviklingshemmede/ Solborg 20Servicebygg til domkirken27Kvalitetssikring av prosjekter
7Nye boligformer14Fremtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet til kommunen21Vikingsenter 28Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland
Tabell 12.1 Tekstvedtak
Last ned tabelldata (Excel)

Tekstvedtak fra HØP 2017-2020

 1. Økologisk gård

Bystyret opprettholder avtale om tilskudd til Økologisk gård fram til 2020. Bystyret ber Rådmannen legge fram en sak for kommunalstyret for miljø og utbygging vedrørende status i byggeprosjektet. Utbetaling avventes til prosjektet er igangsatt.

Status per 30.04.2019:

Stiftelsen arbeider fortsatt med å klargjøre premissene for søknad om økonomisk støtte til oppføring av nytt bygg, og sak vil bli fremmet for politisk behandling når endelig tilbakemelding fra stiftelsen foreligger.

Status per 31.08.2019:

Det har vært gjennomført møter med Stiftelsen i september 2019 hvor det opplyst at det fremstår som krevende å få tilført nok kapital til oppføring av nytt bygg. Stiftelsen ønsker nå en dialog med Stavanger kommune for å kunne sikre videre drift og rehabilitering av dagens bygningsmasse. Det vil bli fremmet en egen sak om dette våren 2020.

Status per 31.12.2019:

Søknad fra stiftelsen økologisk gård er mottatt, og denne vil bli lagt frem for behandling i Utvalg for miljø og utbygging i løpet av våren 2020.

 1. Kongress- og arrangementsturisme og Stavanger Forum AS

Bystyret følger opp sin vedtatte satsing med investeringen i Stavanger Forum AS og på økt kongress- og arrangementsturisme i regionen. Det settes av 5 mill. i 2017 og 5 mill. i 2018 og 2,5 mill. i 2019 som øremerkes økt investering i Stavanger Forum AS for å finansiere satsningen” Stavanger Convention Bureau”.

Status per 30.04.2019:

Sak vedrørende kapitalforhøyelser fremmes for politisk behandling i 2. kvartal 2019.

Status per 31.08.2019:

Sak vedrørende kapitalforhøyelser ble fremmet for behandling i bystyret den 27. mai 2019, jf. sak 47/19. Oppfølgende sak vil fremmes for behandling høsten 2019.

Status per 31.12.2019:

Kommunestyret behandlet den 25.11.2019 sak 37/19Stavanger Forum AS – observasjoner og anbefalinger i arbeidet med å restrukturere selskapet.

Tekstvedtak fra HØP 2018-2021

 1. Kongress og arrangementsturisme

Bystyret legger til rette for utvikling av eksisterende næringer, omstilling og aktivitet i regionen. Det settes av 30 millioner kroner i eget fond. Fondet skal videreføre og styrke kongress- og arrangementssatsingen i regionen. Fondet skal bidra til etablering og forsterkningen av fagkonferanser, næringsutstillinger, publikumsutstillinger, større nasjonale og internasjonale sportsarrangementer, større regionale, nasjonale og internasjonale kulturarrangementer, by-jubileer og andre større byarrangementer. Stavanger har opparbeidet seg solid kompetanse på gjennomføring av ulike arrangement. Fondet vil bidra til at denne kompetansen opprettholdes, og kommer til nytte videre.

Fondet skal i tillegg tilføres årlige tilskudd. Det skal utbetales ulike former for økonomisk støtte fra fondets avkastning og årlige overføringer fra kommunen, til relevante arrangementer og kongresser som bygger opp under kommunens næringssatsinger, samt til markedsføring. Fondet overtar ansvaret og midlene avsatt til å følge opp kommunens inngåtte avtaler knyttet til arrangementsturisme.

Det etableres et eget råd for fondet. Stavanger Forum AS blir sekretariat for rådet. Kommunalutvalget vil fungere som styret for fondet. Rådmannen bes legge frem en sak for bystyret for hvordan fondet skal settes opp.

Status per 30.04.2019:

Kongress og arrangementsfondet og opprettelse av Kongress og sportssenter KF ses i sammenheng med pågående arbeid med å omstrukturere Stavanger Forum AS, jf. bystyrets vedtak i sak 18/19 den 11.02.2019. Sak vedrørende status i omstruktureringsarbeidet fremmes for behandling i 2. kvartal 2019.

Status per 31.08.2019:

Sak vedrørende omstrukturering av Stavanger Forum AS ble fremmet for behandling i bystyret den 27. mai 2019, jf. sak 47/19. Oppfølgende sak vil fremmes for behandling høsten 2019.

Status per 31.12.2019:

Kommunestyret behandlet den 25.11.2019 sak 37/19Stavanger Forum AS – observasjoner og anbefalinger i arbeidet med å restrukturere selskapet.

 1. Reorganisering Stavanger Forum AS

Stavanger Forum AS er et av kommunens viktigste verktøy for videre utvikling av kongress- og arrangementsturisme. Vi må reorganisere forholdet mellom Stavanger kommune og Stavanger Forum AS.

Bystyret ber derfor rådmannen legge frem en sak om overføring av kommunens bygg og eiendom på Stavanger Forum-området som kapital til Stavanger Forum AS. I tillegg må det settes av midler til renovering av kongressenteret før det overføres som kapital til Stavanger Forum AS. Forum Expo videreføres med eierskapet som i dag. Disse egenkapitalendringene må skje i samarbeid med Rogaland fylkeskommune.

Status per 30.04.2019:

Bystyret behandlet den 11.02.2019 sak 18/19 – Stavanger Forum AS – anmodning om tilførsel av likvide midler. I sak 18/19 ble det lagt opp til at det skulle gjennomføres en omstrukturering av Stavanger Forum AS, herunder vesentlige kostnadskutt, før selskapet eventuelt legges inn under et nytt kommunalt foretak. Sak vedrørende status i omstruktureringsarbeidet fremmes for behandling i bystyret 27. mai 2019, jf. 47/19.

Status per 31.08.2019:

Sak vedrørende omstrukturering av Stavanger Forum AS ble fremmet for behandling i bystyret den 27. mai 2019, jf. sak 47/19. Oppfølgende sak vil fremmes for behandling høsten 2019.

Status per 31.12.2019:

Kommunestyret behandlet den 25.11.2019 sak 37/19Stavanger Forum AS – observasjoner og anbefalinger i arbeidet med å restrukturere selskapet.

 1. Universitets- og høyskolebyen

Stavanger kommune skal fornye avtalen med Universitetet i Stavanger og lage en ny samarbeidsavtale med VID. Med UiS skal Stavanger blant annet samarbeide om utviklingen av Ullandhaug, forskning og studentarbeidet. I tillegg er det ønskelig å opprette egne universitetsbarnehage og –skole gjennom læringsavtaler mellom skolen og UiS.

Bystyret vil legge til rette for ny og utvidet campus på Misjonsmarka. Som en del av campus er det også en mulighet til å få lokalisert kommunale tjenestetilbud som kan nyttiggjøre seg den kompetansen VID representerer på viktige fagområder.

Ullandhaug 2023

Etableringen av nytt universitetssykehus, helsefakultet og teknologibygg på Ullandhaug er et løft for regionen og universitetsområdet. Det er viktig at det tilrettelegges for at nye aktører kan etablere seg og at området får tilført ytterligere kunnskap og kompetanse, da dette kan gi positive synergieffekter.

Stavanger kommune inviterer alle de sentrale aktørene på Ullandhaug med formål om å sammen lage en felles strategi for en helhetlig utvikling av området mot 2023.

Status per 30.04.2019:

Forprosjekt for Utvikling av Ullandhaug området, «Ullandhaug 2023», er igangsatt og Kommunalutvalget ble orientert om fremdrift og status i møte 26. mars.  Kunnskapsby-arbeidet pågår og element i prosessen ble drøftet med Studentrådet på workshop 4. mars.  Prosjektene Kunnskapsbyen Stavanger og Ullandhaug 2023 har regelmessige møter for å sikre nødvendig samkjøring og sikre mulige synergieffekter.

Status per 31.08.2019:

Formannskapet ble orientert om arbeidet med utviklingen av Ullandhaug i sak 100/19 13. juni. Rådmannen vil fremme endelig rapport fra forprosjektet «Ullandhaug 2023 – Strategi for utvikling av universitetsområdet» 1. kvartal 2020. Kunnskapsbyen Stavanger og Ullandhaug 2023 har regelmessige møter for å sikre nødvendig samkjøring og sikre mulige synergieffekter. Det vil også bli fremmet egen sak for formannskapet når høringsutkastet til ny campusutviklingsplan for UiS foreligger.

Status per 31.12.2019:

Plan 2702 Misjonsmarka nord er varslet

 1. Lyse AS

Stavanger kommune inviterer til en dialog med Lyse og andre eierkommuner om behov og vilkår for å etablere nye lån fra eierne til Lyse.

Status per 30.04.2019:

Arbeidsgruppens arbeid er ferdigstilt og tilrådningen vil fremmes for politisk behandling våren 2019.

Status per 31.08.2019:

Arbeidsgruppens tilrådning vil ses i sammenheng med revideringen av eierstrategien overfor Lyse AS. Tilrådning vil legges fram for politisk behandling, sammen med forslag til revidert eierstrategi, for kommunestyre i 1. tertial 2020.

Status per 31.12.2019:

Utkast til eierstrategi overfor Lyse AS fremmes for behandling våren 2020.

 1. Nye boligformer

Det bes om en sak forelagt bystyret om en mulighetsstudie for Mosheim-tomten for å avklare alternative boformer, herunder seniorboliger og bolig for funksjonshemmede.

Seniorboliger

For å møte fremtidens behov må Stavanger kommune styrke innsatsen med å etablere og utvikle et større og mer variert botilbud for eldre innbyggere. (Utviklingen av alternative, nye boformer kan omfatte insentivordninger for generasjonsboliger, videreutvikle offentlig-privat samarbeid for utvikling av seniorboliger og bofellesskap). Det fremlegges en egen strategiplan for tilrettelegging av nye boformer for eldre.

Boliger for funksjonshemmede

Bystyret ser på det som et mål at flest mulig skal gis mulighet for å eie egen bolig. Fremdrift i de ulike prosjektene og totalkostnaden både på drift og investering må gjennomgås. Bystyret ber rådmannen og Stavanger Bolig KF samarbeide om å legge frem en sak for kommunalstyret for levekår og -finans vedrørende en modell for rasjonell bygging og drift.

Status per 30.04.2019:

Plan for Omsorgsbygg 2019 – 2034 legges fram til endelig behandling i Bystyret i juni 2018.

Status per 31.08.2019:

Plan for omsorgsbygg 2019 – 2034 ble vedtatt av Bystyret i juni 2019. Punktet som gjelder Seniorboliger ansees med dette som besvart. Som en videre oppfølging vil det nå bli varslet oppstart for «Teknikkentomten» hvor formålet bl.a. er å utvikle seniorboliger i et offentlig-privat samarbeid. Den øvrige del av tomten vil nyttes til ti- avdelingsbarnehage.

Status per 31.12.2019:

Plan 2713 Ragalandsgata 44 for “teknikkentomten” er varslet.

 1. MUST, Holmeegenes

Rehabilitering og bruk av leiligheten skal avklares i en politisk sak før det tas endelig stilling til de 2,8 millionene avsatt i budsjettet.

Status per 30.04.2019:

Hovedbygningen er ennå ikke ferdig rehabilitert, og avtale med MUST om tilbakeføring av objekter er ennå ikke fremforhandlet.

Status per 31.08.2019:

Hovedbygningen er ferdig rehabilitert, og det arbeides med tilrettelegging av inneklima før innflytting av objekter (museumsdrift). Avtale med MUST om tilbakeføring av objekter vil fremforhandles i løpet av høsten 2019.

Status per 31.12.2019:

Arbeid med tilbakeflytting av gjenstander til hovedbygningen har startet. Avtale med MUST om drift og forvaltning av Holmeegenes skal inngås i løpet av første halvår 2020.

 1. Stavanger Bolig KF

Formålet med etableringen av boligforetaket var å sikre en bedre og mer forsvarlig forvaltning av kommunens utleieboliger.

Bystyret ber rådmannen legge frem en sak til kommunalstyret for finans og til formannskapet for å se på utfordringene knyttet til utbyggingsprosjekter som blir bestilt av foretaket, men som ikke bærer seg selv økonomisk gjennom husleie fra beboere. Ordningen som må utredes er en modell der bestiller (Levekår) blir leietaker hos foretaket for å hindre fratrekk fra husleie fra den enkelte.

Boliger for unge

Det skal være enkelt og attraktivt å etablere seg i Stavanger, for nyutdannet ungdom og oppstartsbedrifter: KFI bes utrede nye former for tiltak innenfor områder som rekrutteringsboliger, leie-for-eie, etableringsstøtte, garantiordninger for etableringslån og lignende.

Status per 30.04.2019:

Sak fremmes for behandling våren 2019, jf. bystyresak 119/18 og 97/18.

Status per 31.08.2019:

Bystyret behandlet den 17. Juni 2019 sak 68/19 – Stavanger boligbygg KF – Forvaltning av boligmassen.

Status per 31.12.2019:

Sak 68/19Stavanger boligbygg KF – Forvaltning av boligmassen ble fulgt opp i forbindelse med behandlingen av sak 61/19Årsbudsjett 2020 og Handlings- og økonomiplan 2020-2023.

Tekstvedtak fra HØP 2019-2022

Samfunns- og næringsutvikling

 1. Nærmiljøplaner

For å styrke arbeidet i flere områder av byen som har levekårsutfordringer etableres nærmiljøplaner på Storhaug, i Hillevåg og Kvernevik. Planene kan omfatte levekårsløft, områdeløft, investeringer, oversikt over aktuelle tilbud og andre sosiale tiltak, samt nye ideer og tiltak. På sikt skal alle kommunedeler ha nærmiljøplaner.

På Storhaug kan planen utarbeides basert på arbeidet som utføres.

I Hillevåg skal planen baseres på det pågående arbeidet og følgende nye tiltak:

 • Ny skatehall i Stavanger skal bygges sentralt i Hillevåg som en del av en omforent satsing på barn og unge.
 • Det etableres en felles prosjektorganisasjon etter modell av Urban Sjøfront i Hillevåg, for å bidra til en raskere utbygging av viktige prosjekter som kan løfte bomiljøet. Det omdisponeres 250 000 kroner fra Urban Sjøfront til dette formålet.
 • Det må jobbes aktivt for å sikre flere midler til folkehelseprosjekter i Hillevåg bydel.
 • Det settes av en million kroner årlig til en økonomisk støtteordning til rehabilitering av eldre trehus. Ordningen skal knyttes til bestemte områder av byen. I budsjettperioden skal de brukes i Hillevåg bydel som en del av et helhetlig områdeløft/nærmiljøplan.
 • Det fremlegges en sak om status for Frida Hansens hus sin virksomhet, og en vurdering av nye muligheter som huset kan representere slik at det får en forsterket betydning i bydelen.
 • Investeringer til kreative lekeplasser økes, midlene skal brukes i Stavanger sentrum, Hillevåg, Storhaug og Kvernevik.
 • Det realiseres nytt bydelshus i Kvernevik i løpet av 2020.
 • Nytt tilbygg til Kvernevik skole bygges, inkludert ny bydelskulturskole.
 • Bystyret ber om at det pågående prosjektet «Nye muligheter i Kvernevik» følges opp.

Det skal i løpet av januar/februar gjennomføres et oppstartseminar. Arbeidet videre skjer i samarbeid med de aktuelle bydelsutvalg og kommunalutvalg som styringsgruppe.

 Status per 30.04.2019:

Nærmiljøplaner avklares og samordnes med pågående prosjekter i nye Stavanger. Sak fremmes til 2. tertial.

Status per 31.08.2019:

Ved behandlingen av plan mot barnefattigdom 17. juni 2019, sak 55/19, vedtok bystyret å sette av midler til å videreføre prosjektet Nye muligheter i Kvernevik i 2020.

Opplegg for konkretisering av konsept nærmiljøplaner gjennomføres med folkevalgte høsten 2019

Status per 31.12.2019:

By- og samfunnsutvikling jobbet med mulig konsept for nærmiljøplaner tidlig i høst. Det ble vurdert som lite hensiktsmessig å gjennomføre et opplegg med folkevalgte høsten 2019, i lys av kommunevalget og arbeidet med sammenslåingen av de 3 kommunene. Kommunestyret vedtok 16.12.2019 HØP 2020-2023. I tekstevedtaket er det bedt om “helhetlig plan” for levekårsløft for områdene Kvernevik og deler av Hillevåg. Alle kommunedelsutvalgene skal behandle sak om nærdemokrati i den nye kommunen, og rolle og ansvar for kommunedelsutvalgene.   Kommunedirektøren vil følge opp HØP vedtaket fra 2018 med utgangspunkt i HØP vedtak fra 16.12.2019.

 1. Byggemodning av boligområder for familier

Flertallspartiene er opptatt av at Stavanger sikrer kapasitet og boligtyper som gjør at vår kommune beholder og tiltrekker en større andel av unge i etableringsfasen. For å sikre dette skal det settes fortgang i byggemodningen av Atlanteren (Hundvåg), Madla/Revheim og Hillevåg. Kommunen vil få tilbake disse betydelige investeringene etterhvert som områdene bygges ut. Kommunen tar rollen som pådriver for å sikre størst mulig tempo i utbyggingen.

Flertallspartiene legger inn 50 millioner kroner til fortgang i byggemodning i Hillevåg, og 50 millioner kroner til byggemodning av Madla/Revheim i 2019. Videre legges det inn samme beløp i 2020 for de to områdene. Midlene går inn i rammen for Stavanger Utvikling KF, og kan eventuelt benyttes til å opprette egne prosjektselskaper sammen med investorer i områdene.

 Status per 30.04.2019:

Det vises til Stavanger Utvikling KFs tertialrapportering i kap 4.7.

Det vil i løpet av høsten 2019 fremmes en egen sak for politisk behandling vedrørende blant annet gjennomføring av overordnet infrastruktur i Madla-Revheim.

Status per 31.08.2019:

Det vises til Stavanger Utvikling KFs tertialrapportering i kap 4.7.

Det vil i løpet av høsten 2019 fremmes en egen sak for politisk behandling vedrørende blant annet gjennomføring av overordnet infrastruktur i Madla-Revheim.

Status per 31.12.2019:

Det vil i løpet av våren 2020 fremmes en egen sak for politisk behandling vedrørende blant annet gjennomføring av overordnet infrastruktur i Madla-Revheim.

 1. Boligfinansiering

Som et virkemiddel for at flere skal kunne eie sin egen bolig, skal kommunen etablere sin egen kommunale startlånordning. Ordningen må innrettes slik at flere i etableringsfasen får mulighet til å finansiere lån til egen bolig. En kommunal garantiordning skal også vurderes. Rådmannen legger frem en egen sak om hvordan dette kan organiseres.

Status per 30.04.2019:

En orienteringssak fremmes til politisk behandling 2. kvartal 2019.

Status per 31.08.2019:

Formannskapet behandlet status i arbeidet i sak 96/19. Rådmannen jobber videre med å utrede konsekvenser og samt avklaring med nasjonale myndigheter.

Status per 31.12.2019:

Som ledd i det videre utredningsarbeidet ble det sendt en formell henvendelse til Finanstilsynet den 1. juli 2019. Tilsynet besvarte henvendelsen muntlig den 14. august 2019 og antydet at en kommunal garantiordning kan utfordre nasjonal politikk. Finanstilsynet påpekte også at en slik finansieringsordning mest sannsynlig falt inn under finansforetaksloven og at en slik ordning dermed er konsesjonspliktig. Med dette som grunnlag ble det i neste steg sendt en formell henvendelse til Finansdepartementet i september 2019 for å få belyst deres synspunkter på en kommunal garantiordning. Finansdepartementet ga beskjed om at de ville besvare kommunens henvendelse etter at det har blitt fattet en beslutning om videreføring av boliglånsforskriften. Stavanger kommune har foreløpig ikke mottatt noen konkret tilbakemelding fra departementet. I lys av dette tilrår Kommunedirektøren at videre arbeid med utredning av boligfinansieringsordning sees i sammenheng med tekstvedtak 1 fra HØP 2020-2023. Tekstvedtaket anses med dette som avsluttet.

 1. Egne selveide boliger for utviklingshemmede/ Solborg

Det skal innarbeides en Stavanger-modell hvor kommunen kjøper tomten og tilrettelegger for eventuelle rekkefølgekrav. Boligene organiseres som et boligbyggelag og tomten festes, hvor kommunen har forkjøpsrett til leilighetene.

Finansiering vedrørende tomtekjøp, rekkefølgetiltak og personalenheten vurderes i forbindelse med fremleggelse av endelig prosjekt og innarbeides i første tertialrapportering 30. april 2019. Samme modell legges til grunn for nye tilsvarende prosjekter.

 Status per 30.04.2019:

Sak om feste vil bli fremmet for formannskapet 2. kvartal. Klargjøring av tomt og konkurransegrunnlag pågår parallelt.

Status per 31.08.2019:

Sak om feste vil bli lagt frem for formannskapet i 3. tertial. Klargjøring av tomt, utarbeidelse av skisseprosjekt og anbudsdokumenter pågår. Samtidig er det avgjørende å få formelt klarlagt at Husbanken vil støtte prosjektet.

Status per 31.12.2019:

Det vil bli fremmet en generell sak om en “Stavanger- modell” for gjennomføring prosjekter som legger til rette for egne selveide boliger. Samtidig gjennomføres Solborgprosjektet i tråd med bystyrets vedtak, noe som innebærer at Stavanger kommune vil ta ansvar for tomt og tilrettelegging for Solborgprosjektet, at tomten festes og hvor kommunen har forkjøpsrett til leilighetene.

 1. Fremtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet til kommunen

Nye Stavanger skal fortsatt være en kommune som aktivt legger til rette for næringsutvikling. I løpet av 2019 må organiseringen av næringsutviklingsarbeidet til kommunen gjennomgås med formål om ytterligere optimalisering av arbeidet. Fremtidig organisering må utformes i samarbeid med de viktigste offentlige aktørene som er relevante for næringsutviklingsarbeidet, herunder Stavanger universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger, Avinor, Greater Stavanger, Næringsforeningen og andre relevante foretak. Kommunalutvalget som næringspolitisk utvalg er styringsgruppe og sak legges frem for bystyret til endelig behandling.

Status per 30.04.2019:

Rådmannen har startet arbeidet med å se på den framtidige organiseringen av næringsutviklingsarbeidet i kommunen er startet. Arbeidet ses i sammenheng med ny næringsstrategi med handlingsplan som skal utarbeides. Rådmannen legger fram mandatsak 11. juni for Kommunalutvalget som er styringsgruppe.

Status per 31.08.2019:

Etter at mandatsaken ble lagt fram for Kommunalutvalget 11. juni i sak 41/19 har rådmannen arbeidet videre med den framtidige organiseringen av næringsutviklingsarbeidet. Arbeidet fortsetter å ses i sammenheng med nye næringsstrategi og handlingsplan. Saken legges fram til kommunalutvalget 1. kvartal 2020.

Status per 31.12.2019:

Sak legges fram for kommunalutvalget, februar 2020.

 1. Opprettelse av Kongress og sportssenter KF

Stavanger som destinasjon for møter, kongress og arrangementer skal videreutvikles. Stavanger kommune har investert betydelige midler i arenaer og idrettsanlegg for dette formålet. Det er behov for en enda bedre organisering av dette arbeidet i fremtiden.

Bystyret ønsker derfor å etablere et kommunalt foretak for kongress- og arrangementssatsingen i byen. Foretaket skal ha ansvar for videreutvikling av merkevaren Stavanger og store arrangementer (som for eksempel Tall Ships Races, Sjakk-VM 2020 og NM veka).

Rådmannen skal så fort som mulig legge frem en egen sak om etablering av foretaket.

Foretaket skal overta alle kommunens eiendommer, anlegg og aksjene til Stavanger forum samt drift av Stavanger Forumområdet. Det opprettes et interimstyre for foretaket som utarbeider forslag til vedtekter og budsjett.  Dette vedtas endelig av bystyret.

Bystyret vedtar retningslinjer for arrangementsfondet etter innspill fra interimstyret i foretaket.

Status per 30.04.2019:

Bystyret behandlet den 11.02.2019 sak 18/19 – Stavanger Forum AS – anmodning om tilførsel av likvide midler. I sak 18/19 ble det lagt opp til at det skulle gjennomføres en omstrukturering av Stavanger Forum AS, herunder vesentlige kostnadskutt, før selskapet eventuelt legges inn under et nytt kommunalt foretak. Sak vedrørende status i omstruktureringsarbeidet fremmes for behandling i bystyret 27. mai 2019.  

Status per 31.08.2019:

Sak vedrørende omstrukturering av Stavanger Forum AS ble fremmet for behandling i bystyret den 27. mai 2019, jf. sak 47/19. Oppfølgende sak vil fremmes for behandling høsten 2019.

Status per 31.12.2019:

Kommunestyret la til grunn følgende ved behandlingen av sak 61/19 – Årsbudsjett 2020 og Handlings- og økonomiplan 2020-2023 den 16.12.2019: «Det opprettes ikke et nytt, syvende KF i Stavanger kommune. Planene til det tidligere flertallet om Stavanger Kongress- og sportssenter KF skrinlegges».

 1. Gladmatfestivalen

Gladmatfestivalen er en viktig del av utviklingen av merkevaren «Matregionen Rogaland». Stavanger kommune vil ta et initiativ ovenfor Rogaland fylkeskommune for å sikre et langsiktig forpliktende samarbeid om bidrag i tråd med visjonen om Gladmat som en viktig del av satsingen på å bygge «Matregionen». Bystyret øker bevilgningen med 200 000 kroner i 2019.

Status per 30.04.2019:

Rådmannen har en løpende dialog med Rogaland fylkeskommune vedrørende Gladmat. Det vil bli tatt et konkret initiativ når ny næringssjef i fylkeskommunen er på plass.

 Status per 31.08.2019:

Rådmannen har løpende dialog med Rogaland fylkeskommunes vedrørende Gladmat og det er avtalt møte med konstituert næringssjef.

Status per 31.12.2019:

Kommunedirektøren har løpende dialog med Rogaland fylkeskommunes vedrørende Gladmat og vil se på tilsvarende modell som Fylkestinget vedtok i desember 2019.  Kommunedirektøren vil gi sin anbefaling i HØP 2021. 

 1. Utvikling av Ullandhaug-området

Universitetet i Stavanger og forskningsmiljøene spiller en særlig viktig rolle for regionens attraktivitet, kompetanse- og næringsutvikling.

Når det nye sykehuset er på plass på Ullandhaug, åpner det seg flere muligheter til samarbeid. Stavanger kommune vil være en pådriver i arbeidet med utvikling av universitetsområdet.

Status per 30.04.2019:

Forprosjektet «Ullandhaug 2023» startet ved oppstart av året og Kommunalutvalget fikk i møte 26. mars en orientering om status og fremdrift.

Rådmannen har tatt initiativ til sammen med UiS, SuS og RFK for i første omgang å drøfte rammene og grunnlaget for utvikling av en felles visjon for «Ullandhaug 2023» og strategier for universitetsområdet. Det er et mål i denne fasen å utmeisle en form for «programerklæring» for det videre arbeidet, samt utarbeide en skisse til mandat og organisering av arbeidet.  Det fremmes egen sak for kommunalutvalget som grunnlag for beslutning om hovedprosjektet «Ullandhaug 2023» i løpet av 3. kvartal 2019. Rådmannen vil også ta initiativ til, sammen med Rogaland fylkeskommune, Sola og Sandnes kommuner, et arbeid med mål om å enes om en modell for å koordinere det offentlige eierskapet i universitetsområdet.

Forprosjektet «Ullandhaug 2023» koordineres med Kunnskapsby-arbeidet for å sikre samordning.

Status per 31.08.2019:

Formannskapet ble orientert om arbeidet med utviklingen av Ullandhaug i sak 100/19 13. juni. Rådmannen vil fremme endelig rapport fra forprosjektet «Ullandhaug 2023 – Strategi for utvikling av universitetsområdet» 1. kvartal 2020. Kunnskapsbyen Stavanger og Ullandhaug 2023 har regelmessige møter for å sikre nødvendig samkjøring og sikre mulige synergieffekter. Det vil også bli fremmet egen sak for formannskapet når høringsutkastet til ny campusutviklingsplan for UiS foreligger.

Status per 31.12.2019:

Kommunedirektøren legger fram sluttrapport for “Ullandhaug 2023” og sak om videre arbeidet med Kunnskapsbyen Stavanger i løpet av første kvartal 2020.

 1. Tinghus på Bekhuskaien

Stavanger kommune støtter arbeidet med etableringen av nytt tinghus på Bekhuskaien, og vil starte arbeidet med utvikling av Bekhuskaien til formål som skaper liv i byen.

Status per 30.04.2019:

Arbeidet med felles planprogram for Havnefronten har startet opp.

Status per 31.08.2019:

Arbeidet med felles planprogram for havnefronten har startet opp. Samtidig pågår avtaledrøftinger mellom Stavanger interkommunale havn og Statsbygg knyttet til realisering av tinghus på Bekhuskaien.

Status per 31.12.2019:

Det er lagt fram orienteringssak til utvalg for by- og samfunnsutvikling om arbeidet med felles planprogram og videre formell varsling om planområdet.

 1. Studenter i Sentrum

Bystyret vil legge til rette for et studentmiljø i sentrum, og ønsker å se på muligheten for et studenthus med sentral beliggenhet.  I første omgang skal det tas initiativ til dialog med Folken, Universitetet i Stavanger og Studentskipnaden med tanke på mulig erverv og videreutvikling av Folken som studenthus.

Status per 30.04.2019:

Sak kommer til behandling i studentrådet og formannskapet i 2020.

Status per 31.08.2019:

Sak kommer til behandling i studentrådet og formannskapet i 2020.

Status per 31.12.2019:

Sak kommer til behandling i studentrådet og formannskapet i 2020.

 Kultur og idrett

 1. Servicebygg til domkirken

Domkirken trenger servicebygg. Stavanger kommune må sammen med kirkelig fellesråd, arbeide for at dette planlegges og bygges senest til jubileet i 2025.

Bystyret ber om en sak til kommunalutvalget om arbeidet med planleggingen av jubileumsåret og planlegging av servicebygg til Domkirken.

Status per 30.04.2019:

Formannskapet godkjente nylig et revidert forprosjekt for Domkirken hvor noen av de tiltenkte funksjonene i dette bygget finner sin løsning. Det vil bli fremmet en egen sak med et redusert arealbehov.

Status per 31.08.2019:

Formannskapet har i sak 73/19 godkjent et revidert forprosjekt for Domkirken hvor noen av de tiltenkte funksjonene i dette bygget finner sin løsning. Det vil bli fremmet en egen sak med et redusert arealbehov.

Status per 31.12.2019:

Som tidligere.

 1. Vikingsenter

I 2022 er det 1150 år siden Norge ble samlet til ett rike i Hafrsfjord. I anledning jubileet skal det bygges et vikingsenter. Senteret må bygges i samarbeid med nasjonale og regionale myndigheter i nært samarbeid med Museum Stavanger, Universitetet i Stavanger og Forsvaret. Det opprettes en politisk styringsgruppe for prosjektet.

Bystyret ber om en sak til kommunalutvalget om planlegging av jubileet og utnevning av politisk styringsgruppe for etablering av vikingsenter.

Status per 30.04.2019:

Sak 26/19 framlagt for kommunalutvalget 9. april 2019. Første møte ble gjennomført 25. april. Ytterligere to møter er planlagt før sommeren.

Status per 31.08.2019:

Styringsgruppen arbeider med utarbeiding av forprosjekt. Sak om forprosjekt for vikingsenter planlegges lagt fram for Stavanger kommunestyre på nyåret 2020.

Status per 31.12.2019:

Styringsgruppen arbeider med forprosjekt. Sak om forprosjekt for vikingsenter planlegges lagt fram for Stavanger kommunestyre i løpet av 2. kvartal 2020.

 1. Lagerplass museale gjenstander

Museum Stavanger rapporterer om stort behov for å bedre lagerkapasiteten for museale gjenstander som ikke er i utstilling. Videre er det uavklart hva som skjer med brannmuseet når brannstasjonen på Lagårdsveien nedlegges, samt med gjenstandene fra blant annet Holmeegenes.

Kommunalstyret for kultur og idrett ber om en sak som beskriver behovet for økt lagerkapasitet og som skisserer løsninger på kort og lang sikt.

Status per 30.04.2019:

Saken utsettes til første halvår 2020 da blant annet rehabiliteringen av Holmeegenes ikke er ferdigstilt.

Status per 31.08.2019:

Saken utsettes til første halvår 2020 i påvente av tilbakeføring av objekter til Holmeegenes.

Status per 31.12.2019:

Tilbakeflytting av gjenstander som tilhører Holmeegenes vil frigjøre lagerkapasitet for Museum Stavanger.

Levekår

 1. Lokalt integreringsløft

Stavanger har i mange år vært en foregangskommune på integrering. Kommunen intensiverer innsatsen i forbindelse med det nasjonale integreringsløftet.

Rådmannen bes legge frem en sak for kommunalstyret for levekår der følgende momenter belyses:

 • Det vurderes en ny samarbeidsavtale mellom Johannes læringssenter og ny skole i Lervig med den hensikt å integrere barn og unge tidligere enn vi lykkes med i dag.
 • Målene for introduksjonsprogrammet gjennomgås og revideres for å sikre at flere kommer ut i arbeid eller utdanning.
 • Kommunale tiltak for å innfri nye nasjonale strenge språkkrav må legges frem. Nivået på norskkunnskapene skal heves, og her må Stavanger være forberedt.
 • Det må etableres flere tiltak i kommunen som sikrer at alle barn og unge i innvandrerfamilier får ta alle de valg de ønsker uten at de trenger å frykte straff og konsekvenser. Arbeidet med å bryte ned negativ sosial kontroll skal intensiveres i årene fremover.
 • Vi vil lage opplegg i introduksjonsprogrammet for å kvalifisere innflyttere til å ta norske fagbrev eller studiekompetanse basert på tidligere utdanning fra hjemlandet.
 • Vi må sette i gang nye aktivitetsmuligheter og krav for dem som lever på støtteordninger mens de tar norskopplæring. Dette for å sikre at betydelig flere kan komme i arbeid – raskt.
 • Organisering og ressursbehov for å kunne gjennomføre obligatoriske foreldreveiledningskurs må avklares ettersom nye nasjonale krav vil kreve at innvandrerfamilier i større grad må integreres og delta i aktiviteter knyttet til barnas skole og fritidsaktiviteter.
 • Det må utarbeides en oversikt over de forskjellige frivillige organisasjonene som har aktiviteter på feltet og som sammen kan bidra til bedre integrering.

Status per 30.04.2019:

Sak fremmes for politisk behandling i kommunalstyret for levekår 3. kvartal 2019.

Status per 31.08.2019:

Sak fremmes for politisk behandling i kommunalstyret for levekår, ev. nytt kommunalstyre for Helse og velferd i 4. kvartal 2019.

Status per 31.12.2019:

Sak 14/19 Arbeidet med introduksjonsprogrammet og integrering i Stavanger ble behandlet i Utvalg for Helse og velferd i desember 2019. Vedtaket ansees dermed som besvart.

 1. Samarbeid med sykehuset, bruk av eksisterende plasser

Liggetiden på sykehusene blir stadig kortere. Dette medfører store utfordringer, da kommunen må ta i mot flere og sykere pasienter.

Bystyret ber derfor om en sak til kommunalstyret for levekår der det blir vurdert om flere av øyeblikkelig hjelp-plassene på Stokka sykehjem kan brukes som mottaksplasser for utskrivningsklare pasienter. I saken bes det også vurdert om det skal opprettes et team bestående av lege, sykepleier og fysioterapeut som kan ta raske hjemmebesøk til pasienter fra sykehuset, slik at de ikke automatisk trenger å komme på korttidsopphold.

Status per 30.04.2019:

Spørsmålet om fleksibel bruk av øyeblikkelig-hjelp plassene behandlet i kommunalstyret for Levekår sak 11/19. Sak om opprettelse av ambulant team legges fram for kommunalstyret for Levekår 4. kvartal 2019.

Status per 31.08.2019:

Sak om opprettelse av ambulant team legges fram for kommunalstyret for Levekår 4. kvartal 2019

Status per 31.12.2019:

Sak legges fram i utvalg for Helse og velferd i mars 2020.

Miljø og utbygging

 1. Flørli-visjonen

I løpet av 2019 skal det utarbeides en mulighetsstudie for hvordan Flørlibygda kan videreutvikles som turistdestinasjon i Lysefjorden. Studiet skal utføres i tilknytning til Lysefjorden Utvikling sitt arbeid, og sees i sammenheng med forhandlingene med Lyse vedrørende permanent forvalting av trappene, rørgaten, trallebanen og den gamle kraftstasjonsbygningen. Det fremlegges en sak for kommunalutvalget.

Status per 30.04.2019:

Arbeid med mulighetsstudie for Flørlibygda startes opp i 3. kvartal 2019.

Status per 31.08.2019:

Rådmannen samlet sentrale aktører til møte for å diskutere muligheter og anretning på arbeidet. Det jobbes nå med å samle aktuelle parter til et felles møte. Status i saken legges fram til Kommunalutvalget 1. kvartal 2020.

Status per 31.12.2019:

Arbeidet med mulighetsstudie fikk ikke budsjettmidler i HØP2020. Kommunedirektøren vil legge fram sak om status i løpet av 2. kvartal 2020.

 1. Påbegynne park i Lervig

Bystyret vil opparbeide parken i Lervig og legger inn ytterligere to millioner kroner i 2019 og tre millioner kroner i 2020. En vil se på muligheten til å sikre avtaler med utbyggerne i området om bidrag til opparbeidelse av parken.

 Status per 30.04.2019:

Skisse til de midlertidige tiltakene som foreslås gjennomført i år er utarbeidet og blir lagt fram for KMU i junimøtet.

Status per 31.08.2019:

Arbeidet med å realisere fase 1 av Lervig park pågår for fullt, samtidig er det iverksatt en bred samskapningsprosess for videre utviklingen av parken som må koordineres med øvrige byggeprosjekter i området.

Status per 31.12.2019:

Fase 1 for Lervig Park er realisert og samskapingsprosessen gjennomført.

 1. Kvalitetssikring av prosjekter

Bystyret er opptatt av at Stavanger stiller høye krav til bevaring og videreutvikling av byens arkitektoniske særpreg. For å kunne lykkes med dette bes rådmannen sikre at det i alle faser av arbeidet med kommuneplaner, reguleringsplaner og større byggeprosjekter alltid skal tas med kompetente vurderinger av økonomisk og praktisk gjennomførbarhet. Disse vurderingene skal være en del av dokumentasjonen som legges ut til høring, og saksunderlaget til den politiske behandlingen. Det er også viktig at kommunen sikrer at man har med kompetanse på økonomi og gjennomføring i dialogen med prosjekteiere.

Status per 30.04.2019:

Sak fremlegges i 3. kvartal 2019 i kommunalstyret for miljø og utbygging.

Status per 31.08.2019:

Sak fremlegges i 3. kvartal 2019 i kommunalstyret for miljø og utbygging

Status per 31.12.2019:

Sak fremmes 1 kvartal 2020

 1. Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland

I forbindelse med Dyrevernsplanen skal tilskudd dyrevernsorganisasjonene gjennomgås prinsipielt og vurderes på nytt. I dag mottar Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland midler mens Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren ikke mottar tilskudd per i dag.

Status per 30.04.2019:

Sak fremmes for politisk behandling i 2019 i tilknytning dyrevernsplanen.

Status per 31.08.2019:

Med henvisning til etableringen av Nye Stavanger og den pågående etableringen av et landbrukskontor som vil ha en viktig rolle fremmes sak for politisk behandling i 2020

Status per 31.12.2019:

Sak fremmes for politisk behandling i 2020