Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

2.2 Planstrategi, kommuneplan og nytt plansystem

Stavanger kommune har, på oppdrag fra fellesnemnda for nye Stavanger, utarbeidet forslag til en ny samfunnsdel i kommuneplanen. Forslaget ble behandlet av det nye kommunestyret oktober 2019, og lagt ut til offentlig ettersyn som del av kommunens planstrategi 2020-2023.

Det er foreslått tre satsingsområder: Gode hverdagsliv, regionmotoren og grønn spydspiss. I tillegg er det en egen del for kommuneorganisasjonen: Vi skaper framtiden sammen. Kommuneplanens samfunnsdel legges frem for endelig vedtak mars 2020.

Som del av planstrategien har kommunen utarbeidet nytt plansystem. Det nye plansystemet har som mål å gi godt grunnlag for politisk styring og administrativ oppfølging. Det legges større vekt på strategiske planer, og mindre vekt på målstyring og detaljerte mål. Planene skal stimulere til tverrfaglig oppgaveløsning i samarbeid med innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Planene skal være tilgjengelige og lette å få oversikt over.

Det nye plansystemet ivaretar den nye kommunelovens krav til styrket sammenheng mellom kommuneplanens samfunnsdel og handlings- og økonomiplanen (HØP). I Stavanger utgjør HØP kommuneplanens handlingsdel. I tillegg er kommuneplanens samfunnsdel og arealdel koplet fra hverandre, slik at dokumentene utarbeides i to separate prosesser. Dermed kan samfunnsdelen vedtas av sittende kommunestyre tidlig i valgperioden, og fungere som et styringsdokument i resten av perioden.

Kommuneplanens samfunnsdel og det nye plansystemet er nyskapende og har fått oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt. Kommunen har blitt invitert til å presentere arbeidet med det nye plansystemet både her i fylket og nasjonalt.

Stavanger kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel med byutviklingsstrategi i desember 2019. Arbeidet med planprogram for samlet arealdel for den nye kommunen er påbegynt.