Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

3.1.2 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i 2019 ble kr 271,4 mill. og utgjorde 2,5 % av kommunens driftsinntekter. Budsjettjustert netto driftsresultat var på 0,2 %. Hovedårsaken til et høyere resultat enn justert budsjett er høyere frie inntekter og bedre resultat på finanspostene.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat framkommer når brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) reduseres for avdrag og netto renteutgifter, samt korrigeres for motpost avskrivinger. Netto driftsresultat viser overskuddet på årets drift før bruk av og avsetninger til fond, samt overføring til investeringer.

Netto driftsresultat må også ses over tid. I løpet av de siste 5 år har Stavanger kommune et gjennomsnittlig resultat på 3,5 %, hvilket er rett over det langsiktige måltallet om minimum 3 %. De siste årene med høyere skatteinngang nasjonalt enn forventet har særlig bidratt til de gode resultatene i årene etter den raske omstillingen i 2013-2014. Utviklingen over tid vises i figur 3.1.

Figur 3.1 Netto driftsresultat i kroner og prosent av brutto driftsinntekter

Netto driftsresultat for ASSS-kommunene i 2019 falt til 3,0 % fra 3,4 % i 2018, mens gjennomsnitt alle kommuner falt til 1,4 % fra 2,3 % i 2018. (2019 er ureviderte bykassetall.) For Stavanger kommunes konsoliderte regnskap (bykasse inkl. kommunale foretak) er netto driftsresultat 2,4 % i 2019 (2,3 % i 2018).