Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

3.1.7 Investeringsregnskapet

Brutto investeringsutgifter eksklusive finanstransaksjoner ble kr 843 mill. i 2019. Det er om lag kr 219 mill. lavere enn justert budsjett. Årsaken til det er endret finansiell framdrift på flere investeringsprosjekter. Investeringsinntektene ble i 2019 kr 251 mill., som er kr 59 mill. høyere enn justert budsjett.

Endret finansiell framdrift i gjennomføring av flere investeringsprosjekter, lavere utbetalt startlån og høyere inntekter enn forventet medførte at finansieringsbehovet i 2019 ble kr 435 mill. lavere enn justert budsjett. Omfanget ble noe større enn avdekket ved tertialrapporteringene. Som følge av dette ble bruk av lån kr 496 mill. lavere enn budsjett. Udisponerte lånemidler fra 2019 er forventet brukt i løpet av 2020 for å finansiere utgifter som blir forskjøvet mellom regnskapsårene. Låneopptaket bidrar isolert sett til økt gjeldsgrad.

Hovedoversikt investeringRegnskap 2019Justert budsjett 2019AvvikRegnskap 2018
Sum investeringsinntekter-251 072-192 41858 654-529 293
Brutto investeringsutgifter843 3141 062 133218 8191 131 456
Finanstransaksjoner875 6731 032 926157 253512 636
Finansieringsbehov1 467 9151 902 641434 7261 114 799
Dekket slik:    
Bruk av lån-900 781-1 396 251-495 470-560 618
Salg av aksjer og andeler-227 - 227-54
Mottatte avdrag på utlån-217 073-169 80547 268-242 354
Overført fra driftsregnskapet-209 785-209 785 - -167 295
Bruk av disposisjonsfond-96 499-96 800-3010
Bruk av bundne driftsfond-44 - 44-86
Bruk av ubundne investeringsfond-30 000-30 000 - -80 900
Bruk av bundne investeringsfond-13 507 - 13 507-63 492
Sum finansiering-1 467 915-1 902 641-434 726-1 114 799
Udekket/udisponert0000
Tabell 3.2 Hovedoversikt investering, tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)