Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

3.2.4 Finansiering av investeringer

Finansiering av investeringerRegnskapReg. budsjettAvvikRegnskap i fjor
Bruk av lån 900 781 1 396 251 495 470 560 618
Salg av aksjer og andeler 227 0 -227 54
Mottatte avdrag på utlån 217 073 169 805 -47 268 242 354
Overført fra driftsregnskapet 209 785 209 785 0 167 295
Bruk av tidligere års udisponert0000
Bruk av disposisjonsfond 96 499 96 800 301 0
Bruk av bundne driftsfond 44 0 -44 86
Bruk av ubundne investeringsfond 30 000 30 000 0 80 900
Bruk av bundne investeringsfond 13 507 0 -13 507 63 492
Sum finansiering 1 467 915 1 902 641 434 726 1 114 799
Tabell 3.8 Finansiering av investering 2019, alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Finansieringsbehov for investeringene utgjør kr 1,47 mrd., som er kr 435 mill. lavere enn budsjettert.

Endret finansiell framdrift i gjennomføring av flere investeringsprosjekter, lavere utbetalt startlån og høyere inntekter en forventet medførte at finansieringsbehovet i 2019 ble lavere enn lagt til grunn i budsjettet. Som følge av dette ble bruk av lån kr 496 mill. lavere enn budsjett.

Kommunens investeringsutgifter finansieres med låneopptak og egne inntekter. Om lag 45 % av bykassens brutto investeringsutgifter ble finansiert med bruk av lån mens 55 % ble finansiert med diverse inntekter. De største egenfinansieringskildene var relatert til overføringer fra staten, fylkeskommunen og andre (kr 118 mill.), mottatt momskompensasjon (kr 105 mill.), overføring fra drift (kr 210 mill.), avdrag fra Lyse (kr 43,6 mill.) samt bruk av disposisjonsfond (kr 97 mill.).

Figur 3.8 viser utviklingen i finansieringen av brutto investeringsutgifter (ekskludert utlån) med låneopptak og egenfinansiering de siste 10 årene.

Figur 3.8 Utvikling i egen- og lånefinansiering av brutto investeringsutgifter (ekskludert utlån) siste ti år