Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

5.4.2 Ungdom og fritid

Samordnede tilbud

I lokalene til Ungdom og fritid på Nytorget 1 er ulike tjenestetilbud til ungdom samlet. Dette gir unge én dør inn til tjenester som Ungbo, Uteseksjonen, Metropolis ungdomskulturhus og Helsestasjon for ungdom. Tilbudene er samordnet, har tett samarbeid og er lett tilgjengelige.

Tilgjengelighet

Helsestasjon for ungdom har hatt kveldsåpent tilbud hele sommeren i 2019, i tillegg til åpningstider på dagtid. Dette har økt tilgjengeligheten til tjenesten, og den er bedre tilpasset ungdoms behov. Uteseksjonen har vært fast til stede i friminutt på byens ungdomskoler. Helsetjenesten for videregående skoler er til stede på alle videregående skoler.

Det er etablert et tettere samarbeid mellom ungdomsskoler og fritidsseksjonen for å fange opp ungdommens behov og ønsker for fritidstilbud i bydelene. Både Uteseksjonen og Helsetjenesten for ungdom har i 2019 hatt økt pågang av ungdom med selvmordstanker og andre former for psykiske helseutfordringer.

Samarbeid

Uteseksjonen, forebyggende politi og barneverntjenesten har sammen med SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) utviklet en ny modell for samarbeid. Instansene melder om bedre samordning og bedre utnyttelse av tiltak.

Foreldre kan kontakte uteseksjonen og helsestasjon for ungdom for rådgiving og oppfølging. Det har gjennom året vært organisert både individuell veiledning til foreldre, familiesamtaler og foreldregrupper. Videre er det igangsatt prosjekt for nettverksbygging mellom foreldre, kalt Foreldre vil være med. Prosjektet fortsetter ut 2020, og er finansiert av Sparebankstiftelsen SR-bank.

Skolehelsetjenesten i videregående skole har prosjektet Skoleresept sammen med klinikk psykisk helsevern ved Helse Stavanger. Tiltaket skal bidra til at ungdom med psykisk helseutfordringer fanges opp, får tidligere hjelp og unngår frafall fra skolen. Tiltaket er knyttet til Godalen videregående skole.

Ungdom og fritid utvikler nye metoder for å legge til rette for brukermedvirkning fra barn og unge. Blant annet ble det 2019 avholdt ungdomskonferanser i Kvernevik og Tasta. Videre ble det gjennomført Barnetråkk på skolene Vassøy, Storhaug, St. Svithun, Kampen, Byfjord og Tastaveden i samarbeid med områdesatsingen på Storhaug.

I samarbeid med Ullandhaug skole og Kristianlyst skole har områdeløftet i Hillevåg gjennomført medvirkning for ungdom tematisert i skoletiden.

Kvernevik fritidsklubb fikk i 2019 en pris fra organisasjonen Ungdom og fritid for sin innsats for ungdomsmedvirkning i fritidsklubben.

Sammen med Bergen og Kristiansand kommuner har Ungdom og fritid igangsatt et prosjekt for å utvikle aktivitetsoversikt og opplevelseskort ved bruk av app. Avdeling for innovasjon og digitalisering vil lede prosjektet.

Ungdomsundersøkelsen

I 2019 ble ungdomsundersøkelsen Hørpåmeg gjennomført ved alle ungdomskoler og videregående skoler i Stavanger. Gjennomsnittlig svarprosent var på 85. Uteseksjonen hadde ansvar for å koordinere arbeidet og formidle resultater. Ungdom flest opplever gode liv, med trivsel i skole, god kontakt med foreldre og minst en venn de kan stole på. Men også i denne undersøkelsen er det avdekket at omkring en tredjedel av ungdommer opplever psykiske utfordringer som bekymringer, stress og ensomhet. Resultatene fra ungdomsundersøkelsen og levekårsundersøkelsen er lagt til grunn for nye innsatser, blant annet flere ferie- og fritidstilbud til ungdom.

Levende bydeler

Bydelshusene opplever stor pågang fra befolkningen, blant annet fra organisasjoner som ønsker møteplass for sine medlemmer, og familier som ønsker et sted å feire barnebursdag til en billig penge. I Bekkefaret bydelshus ble det i 2019 startet opp bydelskafé med billig middag til befolkningen en gang i uka. Fritidsleder samarbeider med Frivilligsentral, Open hands for you, Ungjobb og frivillige ungdommer om å drifte kafeen. 80-120 mennesker i alle aldre er innom og spiser middag ved langbord hver uke.

Ungdom og fritid har deltatt i arbeidet med oppstart av et nytt bydelssenter ved Kvitsøygata 3 på Storhaug. Det er startet nye aktiviteter her, og nye nettverk er utviklet. Hver uke er det juniortilbud for 5.-7. klasse i lokalene, hvor rundt 70 barn deltar.

Det er også igangsatt juniortilbud til barn i de øvrige bydelshusene.

Frivilligsentralene ble i september 2019 omorganisert, og tilhører nå Innbyggerdialog og samfunnskontakt. Ny sentral i Hillevåg ble opprettet vår 2019, med base på Bekkefaret bydelshus. Sentralen er allerede i god aktivitet.

Sosial utjevning

Attraktive universelle tilbud med lav eller ingen kostnad er nøkkelen for å få alle med, uten stigmatisering. Dette er i tråd med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) anbefaling om innretting av tilbud for å innfri Fritidserklæringen.

Også i 2019 er tilskuddsmidler benyttet til å gi ferie- og fritidstilbud til ungdom. For å gi ungdom arbeidserfaring, mestring og mulighet for å tjene egne penger ble prosjektet Ungjobb etablert i 2019. 88 ungdommer deltok, og tiltaket ble finansiert av tilskuddsmidler fra Bufdir og fra områdeløftet i Hillevåg.

Ungdom har også fått mulighet til å delta som lønnede ledere i fritidsklubb. Det har økt ungdommens medvirkning i tilbudene, samtidig som det har gitt 18 ungdommer mulighet til å tjene penger og oppleve mestring.

Fritid øst har i samarbeid med barneverntjenesten og Ungbo startet tiltaket Fritidsmentor. Tilbudet gir ungdom fra 11 til 15 år støtte og veiledning til økt deltakelse i fritidsaktiviteter. Det er stor pågang på plassene i tiltaket.

Økonomi

Ungdom og fritid avlegger et resultat med et mindreforbruk på kr 1,5 mill. av en budsjettramme på kr 67,1 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 97,8. Dette skyldes stram kostnadskontroll gjennom hele året.