Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

7.2 Byutvikling

Prioriterte oppgaver

Året har vært preget av arbeidet med nye Stavanger. Byutvikling har bistått Finnøy med kommuneplanens arealdel og behandling av private detaljreguleringer.  Det har vært høy aktivitet og lovpålagte behandlingsfrister er overholdt. Stavanger bystyre har vedtatt 23 detaljreguleringer som legger rammer for utvikling og utbygging av offentlige funksjoner, bolig- og næringsprosjekter. Byggeskikkprisen ble i år gitt til Kongsgata 52-60.

Regionalt samarbeid

Det er inngått ny byvekstavtale mellom staten, fylkeskommunen og kommunene på Nord-Jæren, som sikrer statlig finansieringsbidrag til prioriterte prosjekter i bymiljøpakken og økte belønningsmidler. Prosjektene i bymiljøpakken er prioritert og vil bli gjenstand for porteføljestyring.   Det er vedtatt justeringer i bompengeopplegget, som blant annet innebærer at rushtidsavgiften fjernes, det innføres 50 prosent betaling for nullutslippskjøretøy og innkrevingsretningen på bybrua blir snudd.

Stavanger gav sin tilslutning til Regionalplan Jæren fase 1. Fase 2 av arbeidet pågår med arbeid rundt følgende tema: bomiljø og kvalitet, grøntstruktur, LNF og større handelsarealer.

Overordnede planer

Kommuneplanen 2019-2034 er skilt i en samfunnsdel og en arealdel og vedtatt av bystyret. Planstrategi er utarbeidet med ny samfunnsdel for den nye kommunen og nytt plansystem.

Kommunedelplan for Stavanger sentrum er vedtatt. Det er lagt fram sak for videreutvikling av sentrumssatsingen.

Interkommunal kommunedelplan for Forus er vedtatt av Stavanger og Sola, mens Sandnes ikke vedtok planen. Det betyr at planen formelt sett ikke er endelig vedtatt. Kommunedirektøren følger dette opp.

Områderegulering

Områderegulering for Åsen næringsområde er vedtatt. Områderegulering for Mariero har vært på høring og planforslaget bearbeides. Formannskapet har tatt stilling til premissene for videre arbeid med områderegulering for Forus øst. I høst har det blitt arbeidet videre med et planforslag for Forus øst som gir rammer for en ønsket utvikling og som sikrer gjennomføring og forutsigbarhet. Det er startet opp forberedende arbeid for områderegulering i Hillevåg.

Bymiljøpakke Nord-Jæren

Kommunalstyret for byutvikling avviste et forslag til videre prosess for reguleringsplan for E39 Smiene – Harestad. Statens vegvesen har derfor stilt planarbeidet i bero.  Dette har betydning for pågående områderegulering for Dusavik. I forståelse med regionale myndigheter er det avklart at en del av Dusavik II kan detaljreguleres.

Statens vegvesen/fylkeskommunen har i 2019 utredet ulike alternativer for bussveien på strekningen fra Hillevåg gjennom sentrum og til Sundekrossen.

  • Detaljregulering for bussveien gjennom Jåttåvågen er på høring.
  • Detaljregulering for kollektivtrasé langs Diagonalen mot universitetsområdet er på høring