Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.41 Vann og avløp

 Vann og avløp       
  EnhetMål 20152016201720182019
 Antall årsverkpr 31.12 5250525354
 Vannledning-lengdekm 657659660662668
 Spillvannsledning-lengdekm 341342354347349
 Fellesavløpsledning-lengdekm 250251252253252
 Avløpspumpestasjonerantall 104106107110110
 Trykkøkningsstasjoner (vann)antall 1010101010
 Regnværsoverløpantall 3031313131
 Kunde/service  20152016201720182019
 Pålegg om utbedring av private anlegg antall 141116815
 Vannmålere i drift antall  3 187 3 230 3 260 3 292 3 305
 Utskifting av vannmåler antall320 383 233 333 386 154
 Antall slamavskillere i drift, totaltantall  1 828 1 747 1 670 1 579 1 570
 Antall slamavskillere med private utslipp antall 720719664633633
 Tilsyn, jf Plan- og Bygningslovenantall6110543
 Vaktutrykninger inkl. stasjonsdriftantall 769723792747608
 Kundehenvendelser vannkvalitet (lukt/smak)antall<9087657113497
 Brukerundersøkelse vann - helhetScore 1-64,75,2i.a.5,2i.a.5,2
 Brukerundersøkelse avløp - helhetScore 1-64,75,1i.a.5,1i.a.5,1
 Produksjon - vann  20152016201720182019
 Driftsutgifter pr. innbygger (ikke prisjustert eller justert for 100 % selvkost)kr/ innb 731812806874982
 Driftsutgift pr innbygger- overføring IVAR (ikke prisjustert eller justert for 100 % selvkost)kr/ innb 297320318334398
 Vannkjøp IVAR - mengdemill/m³17,11818,117,117,516,3
 Døgnforbruk pr. innbygger l/døgn 371371352357331
 Fornyelse vannl. (inv. og drift)m  4 311 5 354 3 694 5 674 4 640
 Fornyelsestakt (san./tot.)0/00106,68,15,68,67
 Vannledningsbrudd hovedledningerantall<6560996610687
 Spyling vannledninger inkl. nyanlegg ved rep.km2327,32225,327,833
 Vannkvalitet – bakteriologisk (e.coli) GodGodGodGodGodGod
 Vannkvalitet - kjemisk/fysisk (ph/farge) GodGodGodGodGodGod
 Antall vannmålere i drift på off. nettantall 6772818589
 Antall utbedrede stikkledninger i off. veiantall 5551363941
 Produksjon - avløp  20152016201720182019
 Driftsutgifter pr. innbygger (ikke prisjustert eller justert for 100 % selvkost)kr/ innb.  1 370 1 391 1 632 1 602 1 739
 Driftsutgift pr innbygger- overføring IVAR (ikke prisjustert eller justert for 100 % selvkost)kr/ innb 636603841734796
 Avløpsmengde levert IVARmill./m328,127,124322627
 Fornyelse avløpsl. (inv. og drift)m  4 558 5 827 4 950 6 071 6 714
 Fornyelsestakt (saneringer / total)0/00107,71081011
 Spylte avløpsledningerkm3036,133424237
 Rørinspeksjonkm3040,832364348
 Strømforbruk pumpestasjonerMWh     3 344 3 295
 Antall skade utbetalinger-kommunalt ansvarantall 75425
 Avløpsstopp off. ledningsnettantall<305344323544
 Overløpsmengde (beregnet andel forurensing)%553333
 Antall avløpsstasjoner oppgradertantall4394310
 Antall Utbedrede stikkledninger i off. veiantall 5445386137
Last ned tabelldata (Excel)