Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.19 Note 9A

Gjeldsforpliktelser (beløp i 1.000 kr)   Regnskap 2019Regnskap 2018
Kommunens samlede lånegjeld   8 786 494 8 213 465
     
Fordelt på følgende kreditorer:    
Obligasjonslån    
DNB Markets, flytende rente   600 000 600 000
DNB Markets, fast rente   800 000  
Danske bank, fast rente   600 000 600 000
Sparebank1 SR-Bank, flytende rente   600 000 600 000
Sparebank1 SR-Bank, fast rente   500 000 500 000
Nordea, flytende rente   930 000 930 000
Swedbank, flytende rente   300 000 300 000
Kommunalbank fast rente    1 600 000 1 600 000
Sum   5 930 000 5 130 000
     
Andre lån    
Startlån    
Husbanken startlån, flytende rente   1 833 350 1 768 410
Husbanken startlån, fast rente   172 774 181 202
Investeringslån    
Husbanken investeringslån flytende   0 25
Husbanken investeringslån fast   13 180 15 041
Kommunalbank flytende rente    771 390 1 054 636
Annen langsiktig gjeld   1 800 150
Sum   2 792 494 3 019 465
     
Konsernintern langsiktig gjeld    
Forpliktelse EK foretak (jf note 11)   64 000 64 000
Sum   64 000 64 000
     
Avdrag på gjeld    
Avdrag (beløp i 1. 000 kr)BudsjettRegnskap 2019Regnskap 2018Regnskap 2017
Utgiftsført avdrag 350 896 347 332 335 199 332 368
Beregnet minste lovlige avdrag  211 954 241 038 232 873
Differanse  135 378 94 161 99 495
Last ned tabelldata (Excel)