Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.20 Note 10

 Alle fond (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Avsetninger til fond 594 379 421 439
Bruk av avsetninger -398 080 -450 290
Til avsetning senere år 00
Netto avsetninger 196 298 -28 852
Disposisjonsfond (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
IB 01.01. 644 294 543 698
Avsetninger driftsregnskapet 289 382 256 840
Bruk av avsetninger driftsregnskapet -133 276 -156 244
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet -96 499 0
Beregnet beholdning pr 31.12. 703 901 644 294
UB 31.12. 703 901 644 294
Differanse0 0
Last ned tabelldata (Excel)