Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.33 Note 18

Regnskapsmessig mindreforbruk (beløp i 1.000 kr)Budsjett 2019Regnskap 2019Regnskap 2018
Tidligere opparbeidet mindreforbruk0 200 013 178 148
Årets disponering av mindreforbruk 200 000 -200 013 -178 148
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret0 148 877 200 013
Totalt mindreforbruk til disponering 200 000 148 877 200 013
Last ned tabelldata (Excel)