Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.7

FinanstransaksjonerRegnskapReg. budsjettAvvikRegnskap i fjor
Avdrag på lån 143 489 114 000 -29 489 158 361
Utlån 402 538 554 000 151 462 236 578
Kjøp av aksjer og andeler 106 000 145 600 39 600 74 236
Dekning av tidligere års udekket0000
Avsatt til ubundne investeringsfond 219 326 219 326 0 29 895
Avsatt til bundne investeringsfond 4 320 0 -4 320 13 565
Sum finansieringstransaksjoner 875 673 1 032 926 157 253 512 636
Last ned tabelldata (Excel)