Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

3.6 Finansforvaltning

Formål med finansforvaltningen:

  1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi best mulig tjenestetilbud.
  2. Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres størst mulig forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

Etiske retningslinjer

Stavanger kommunes investeringsstrategi skal ivareta hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og etiske forretningsprinsipper, i samsvar med Global Compact FNs PRI. (Principles for responsible investments).

Alle nye finansplasseringer kontrolleres mot at de ikke bryter med kommunens etiske retningslinjer.  Gjennomgangen pr 31.12.19 har ikke avdekket noen plasseringer som er i strid med kommunens reglement på dette området.

Finansforvaltningen i 2019

Den «grønne» delen av finansforvaltning utgjør nå over 9 % av den totale porteføljen og gitt en positiv avkastning på 8,2 % for 2019.  Den totale porteføljen endte opp 5,3 % mot referanseindeksen som var opp 4,7 % for 2019. Gjeldsporteføljen hadde en gjennomsnittsrente på 2,53 %, mot 2,40 % for 2018.

Porteføljen har tilfredsstillende sikkerhet og for aktiva-siden er midlene plassert i henhold til gjeldende finansreglement.

 201720182019
Realiserte poster9,6-8,20,9
Avkastning5,41,35,3
Referanseindeks4,50 %-0,70 %4,60 %
Plasseringer til markedskurser 563 mill.571 mill.604 mill.
Gjennomsnittlig bankinnskudd* 1 892 mill. 2 022 mill.2 285 mill.
Brutto lånegjeld** 8 071 mill.8 149 mill.8 721 mill.
Rentesensivitet ved 1% endring – etter 1 år ) 14 mill. 17 mill. 12 mill.
Gjennomsnittlig lånerenter2,46 %2,40 %2,53 %
*   
* Inkludert kommunale foretak   
** Ekskl. finansiell leasing og forpliktelse EK foretak, og annen langsiktig gjeld   
Tabell 3.30 Nøkkeltall siste 3 år.
Last ned tabelldata (Excel)

Likviditet

I henhold til finansreglement, kapittel 4, kan en plassere overskuddslikviditeten i markedet, men til lav finansiell risiko og høy likviditet. Alternative plasseringer som kan være aktuelle er pengemarkedsfond og sertifikatlån.  Disse alternativer er ikke valgt, da betingelsene i gjeldende bankavtale gir bedre avkastning.

Stavanger kommunes har en gjeldende hovedbankavtale med SR bank som utgår 31.12.2020.

Låneporteføljen

KreditorGjeld pr. 31.12.2019% av totalgjeldRente Durasjon
Kommunalbanken AS2 37227 %2,10 %1,6
Husbanken2 01923 %1,88 %0,3
Obligasjonslån4 33050 %2,21 %2,2
Sertifikatlån     
Swap-2 190 3,023,5
Netto Gjeld eks. swap8 721100 %2,53 % 
Tabell 3.31 Låneporteføljen
Last ned tabelldata (Excel)

Rentedurasjonen sier noe om hvor følsom låneporteføljen er overfor en endring i rentenivået.

Låneopptak 
Obligasjonslån 10 år – fast rente 800
Låneopptak u/likviditetseffekt 62
Startlån 200
Avdrag:  
Sum avdrag 01.01. - 31.12.19 490
Brutto lånegjeld pr. 31.12.19[2] 8 721
Tabell 3.32 Status gjeld og avdrag per 31. desember 2019. Alle tall i mill. kr
Last ned tabelldata (Excel)

I henhold til Stavanger bystyrets vedtak i sakene 116/18 den 17.12.18, 59/19, den 17.06.19 og 102/19 den 09.12.19 ble det budsjettert med følgende låneopptak i 2019:

  • 815,6 mill. kr til finansiering av egne investeringer.
  • 200 mill. kr i startlån til videre utlån
  • 135,0 mill. i låneramme Stavanger utvikling KF
  • 30,2 mill. i låneramme til Stavanger Boligbygg KF
  • 6,2 mill. i låneramme til Sølvberget KF
  • 3,0 mill. i låneramme til Stavanger Natur- og idrettsservice

Langsiktige finansielle aktiva

Stavanger kommunes finansportefølje hadde en avkastning i 2019 på 5,3 % mot indeks på 4,7 %, hvilket er 0,6 % bedre enn indeks. Sett i lys av porteføljens struktur, diversifisering og innhold opp mot referanseindeksen, samt de nasjonale og globale markeder med høyere risiko, så må avkastningen sies å ha vært tilfredsstillende for året.

 201720182019
Endring urealisert gevinst1,4-1,28,5
Netto realisert gevinst9,6-8,20,9
Direkte avkastning 181721,2
Sum 297,530,6
Tabell 3.33 Avkastning siste 3 år. Alle tall i mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Stresstest

Stresstest201720182019
Mulig tap vil utgjøre:36,137,133,9
Utvikling bufferfond59,259,267,5
Tabell 3.34 Stresstest
Last ned tabelldata (Excel)

Stresstesten viser et mulig tap på kr 33,9 mill. for 2019 mot kr 37,1 mill. ved utgangen av 2018 for kommunens samlede finansforvaltning. Denne stresstesten ser på total brutto lånegjeld opp mot kommunens aktiva, inkludert utlån til Lyse. Lån til vann-/avløp og renovasjons sektor, samt startlån er inkludert i våre finanspassiva, men er ikke tilsvarende med på aktiva-siden.

Ved årsslutt er bufferfondet til Stavanger kommune på kr 67,5 mill. Rentemarkedet vurderes kontinuerlig for beste gjeldende «innlåns-/utlåns verktøy» som gir god forutsigbarhet. Dette vil redusere det totale behovet for bufferfondet. I henhold til vedtatt finansreglement skal eventuelle realiserte kursgevinster avsette dersom bufferfondet er lavere enn det som stresstesten viser.