Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

13.1 Årsregnskap 2019

Hovedoversikt drift

Hovedoversikt drift (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Regnskap 2018
Driftsinntekter     
Brukerbetalinger1 465 584 466 236 460 692 462 852
Andre salgs- og leieinntekter1 681 190 622 468 639 054 643 428
Overføringer med krav til motytelse  1 251 271 972 571 735 518 1 226 218
Rammetilskudd  2 358 802 2 470 114 2 388 114 2 328 567
Andre statlige overføringer  292 256 313 370 302 222 348 980
Andre overføringer  103 987 113 517 72 470 120 396
Skatt på inntekt og formue  5 317 365 5 068 000 5 097 000 4 944 822
Eiendomsskatt  267 221 266 000 266 000 265 555
Sum driftsinntekter  10 737 677 10 292 276 9 961 070 10 340 817
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter2, 4 4 879 478 4 717 035 4 474 169 4 657 866
Sosiale utgifter2, 5 1 251 731 1 290 715 1 179 785 1 193 497
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon6 1 265 108 1 178 511 1 108 967 1 328 908
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon6 2 103 039 2 037 537 1 849 361 2 010 653
Overføringer6 905 871 921 262 1 053 158 874 995
Avskrivninger7 469 202 340 494 325 718 392 360
Fordelte utgifter  -66 031 -39 697 -27 635 -140 295
Sum driftsutgifter  10 808 398 10 445 857 9 963 523 10 317 983
Brutto driftsresultat  -70 721 -153 581 -2 453 22 834
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte8 411 218 387 665 431 613 389 963
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)8 9 247 00 7 733
Mottatte avdrag på utlån  24 790 26 461 26 461 27 954
Sum eksterne finansinntekter  445 255 414 126 458 074 425 650
Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger8 223 765 226 964 276 792 225 250
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)8, 14 33 00 17 192
Avdrag på lån9 347 332 350 896 378 596 335 199
Utlån  1 255 1 230 1 230 1 877
Sum eksterne finansutgifter  572 385 579 090 656 618 579 518
Resultat eksterne finanstransaksjoner  -127 130 -164 964 -198 544 -153 868
Motpost avskrivninger7 469 202 340 494 325 718 392 360
      
Netto driftsresultat  271 351 21 949 124 721 261 326
Interne finanstransaksjoner     
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk18 200 013 200 000 0 178 148
Bruk av disposisjonsfond10 133 276 105 415 11 940 156 244
Bruk av bundne fond10 124 755 136 021 64 744 149 568
Sum bruk av avsetninger  458 043 441 436 76 684 483 960
Overført til investeringsregnskapet10 209 785 209 785 190 110 167 295
Avsatt til disposisjonsfond10 289 382 238 115 0 256 840
Avsatt til bundne fond10 81 351 15 485 11 295 121 139
Sum avsetninger  580 518 463 385 201 405 545 274
      
Regnskapsmessig mindreforbruk18 148 877 00 200 013
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 1A – drift

Regnskapsskjema 1A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Regnskap 2018
Skatt på inntekt og formue 5 317 365 5 068 000 5 097 000 4 944 822
Ordinært rammetilskudd 2 358 802 2 470 114 2 388 114 2 328 567
Skatt på eiendom 267 221 266 000 266 000 265 555
Andre generelle statstilskudd 273 747 295 500 293 400 330 269
Sum frie disponible inntekter 8 217 135 8 099 614 8 044 514 7 869 212
     
Renteinntekter og utbytte 411 218 387 665 431 613 389 963
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 9 247 00 7 733
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 223 765 226 964 276 792 225 250
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 33 00 17 192
Avdrag på lån 347 332 350 896 378 596 335 199
Netto finansutgifer -150 665 -190 195 -223 775 -179 945
     
Til ubundne avsetninger 289 382 238 115 0 256 840
Til bundne avsetninger 3 000 1 870 0 33 903
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 200 013 200 000 0 178 148
Bruk av ubundne avsetninger 128 276 100 415 10 740 144 094
Bruk av bundne avsetninger 32 143 31 508 29 479 53 665
Netto avsetninger 68 049 91 938 40 219 85 164
     
Overført til investeringsregnskapet 209 785 209 955 190 110 167 295
Til fordeling drift 7 924 734 7 791 402 7 670 848 7 607 137
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 7 775 858 7 791 402 7 670 848 7 407 124
     
Regnskapsmessig mindreforbruk 148 877 00 200 013
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 1B – drift

Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Regnskap 2018
Oppvekst og utdanning    
Stab Oppvekst og utdanning 34 686 36 692 34 542 35 876
Barnehage 1 097 395 1 071 299 1 064 340 1 048 155
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 91 680 91 638 84 982 89 306
Grunnskole 1 359 589 1 338 649 1 297 213 1 317 012
Johannes læringssenter 116 480 121 498 111 229 186 463
Stavanger kulturskole 41 154 40 896 39 315 39 776
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 47 134 48 475 45 810 43 575
Ungdom og fritid 65 600 67 088 69 161 71 006
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 83 607 86 650 77 115 78 473
EMbo 60 128 60 149 61 899 63 455
Barnevernstjenesten 267 653 260 786 240 629 250 237
Sum Oppvekst og utdanning 3 265 107 3 223 820 3 126 235 3 223 335
Helse og velferd    
Helse- og sosialkontor 604 852 575 601 638 778 666 128
NAV 304 561 304 656 299 222 298 813
Fysio- og ergoterapitjenesten 69 986 70 588 65 275 64 380
Helsehuset i Stavanger 24 582 23 611 19 877 23 237
Hjemmebaserte tjenester 190 432 179 264 59 050 90 707
Bofellesskap 478 235 473 881 470 706 447 550
Alders- og sykehjem 865 350 860 888 865 168 837 069
Stavanger legevakt 64 725 61 445 54 367 59 792
Rehabiliteringsseksjonen 60 139 59 318 55 727 46 726
Arbeidstreningsseksjonen 14 260 15 352 15 443 13 032
Boligkontoret 7 982 8 136 7 739 7 414
Flyktningseksjonen 117 524 113 377 92 814 32 067
Dagsenter og avlastningsseksjonen 209 281 202 577 168 655 193 483
Tekniske hjemmetjenester 4 826 8 209 7 973 2 443
Krisesenteret i Stavanger 13 587 12 885 13 115 12 994
Sentrale midler levekår -179 714 -163 673 -89 823 -156 624
Sentrale midler legetjeneste 77 372 75 520 71 855 72 102
Stab Helse og velferd 38 807 39 060 35 175 35 135
Sum Helse og velferd 2 966 786 2 920 695 2 851 116 2 746 449
By- og samfunnsplanlegging    
Stab By- og samfunnsplanlegging 9 270 13 108 9 836 7 163
Byggesaksavdelingen 2 300 3 909 2 230 3 071
Byutvikling 22 711 22 781 23 564 22 397
Beredskap og samfunnsutvikling 10 923 9 295 17 867 11 396
Kart og digitale tjenester 15 267 16 868 14 881 15 488
Sum By- og samfunnsplanlegging 60 471 65 961 68 378 59 514
Bymiljø og utbygging    
Stab Bymiljø og utbygging 5 797 6 245 6 646 4 656
Juridisk 9 855 10 482 12 524 11 195
Stavanger Eiendom 260 623 273 654 283 989 265 137
Park og vei 169 204 172 700 155 234 173 236
Idrett 110 549 107 690 100 219 100 511
Vannverket -63 00 -536
Avløpsverket 1 638 00 -1 406
Renovasjon 4 842 140 140 122
Plan og anlegg -16 00 -301
Miljø -3 992 9 362 9 102 -10 828
Triangulum -104 24 0 -11
Sum Bymiljø og utbygging 558 332 580 297 567 854 541 774
Innbygger- og samfunnskontakt    
Smartby 8 231 10 116 10 041 8 744
Næring 15 468 16 481 16 633 7 094
Kommunikasjon 9 423 9 488 8 560 9 137
Kultur 178 623 180 276 175 499 166 900
Innbyggerdialog 19 214 21 903 13 871 16 248
Stab Innbygger- og samfunnskontakt 2 472 2 865 2 841 2 145
Politisk sekretariat 9 931 10 626 10 414 9 639
Sum Innbygger- og samfunnskontakt 243 362 251 755 237 859 219 907
Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner    
Kommunedirektør 7 813 7 516 4 901 5 221
Kommuneadvokat 6 557 6 279 6 190 5 903
Stab og støtte 302 612 313 242 285 337 273 240
Sum Kommunedirektør, stab og støtte funksjoner 316 982 327 037 296 428 284 364
     
Finansposter ført tjenesteomr. 85 30 30 54
     
Felles inntekter og utgifter    
Sum Felles inntekter og utgifter 364 903 421 867 523 008 331 834
     
Sum fordelt til drift 7 775 858 7 791 402 7 670 848 7 407 124
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedoversikt investering

Hovedoversikt investering (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Regnskap 2018
Inntekter     
Salg av driftsmidler og fast eiendom3 5 464 10 000 10 000 11 853
Andre salgsinntekter  22 000 00 40
Overføringer med krav til motytelse  59 172 15 613 0 74 160
Kompensasjon for merverdiavgift  105 105 121 107 137 204 130 327
Statlige overføringer3 12 735 35 300 39 300 252 708
Andre overføringer  46 596 10 398 0 60 204
Renteinntekter og utbytte 0000
Sum inntekter  251 072 192 418 186 504 529 293
      
Utgifter     
Lønnsutgifter2, 4 24 420 00 24 649
Sosiale utgifter2, 5 5 990 00 5 816
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon3 882 865 1 055 017 1 223 470 1 118 342
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  9 165 00 18 481
Overføringer  111 495 7 116 0 140 478
Renteutgifter og omkostninger  20 00 6
Fordelte utgifter  -190 641 00 -176 315
Sum utgifter23 843 314 1 062 133 1 223 470 1 131 456
      
Finanstransaksjoner     
Avdrag på lån3 143 489 114 000 0 158 361
Utlån  402 538 554 000 0 236 578
Kjøp av aksjer og andeler12 106 000 145 600 58 100 74 236
Avsatt til ubundne investeringsfond10 219 326 219 326 0 29 895
Avsatt til bundne investeringsfond10 4 320 00 13 565
Sum finansieringstransaksjoner  875 673 1 032 926 58 100 512 636
      
Finansieringsbehov  1 467 915 1 902 641 1 095 066 1 114 799
Dekket slik:     
Bruk av lån  900 781 1 396 251 815 551 560 618
Salg av aksjer og andeler12 227 00 54
Mottatte avdrag på utlån3 217 073 169 805 59 405 242 354
Overført fra driftsregnskapet10 209 785 209 785 190 110 167 295
Bruk av disposisjonsfond10 96 499 96 800 00
Bruk av bundne driftsfond10 44 00 86
Bruk av ubundne investeringsfond10 30 000 30 000 30 000 80 900
Bruk av bundne investeringsfond10 13 507 00 63 492
      
Sum finansiering  1 467 915 1 902 641 1 095 066 1 114 799
      
Udekket/udisponert 0000
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 2A – investering

Regnskapsskjema 2A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Regnskap 2018
     
Investeringer i anleggsmidler (jf. skjema 2b) 843 314 1 062 133 1 223 470 1 131 456
Utlån og forskutteringer 402 538 554 000 0 236 578
Kjøp av aksjer og andeler 106 000 145 600 58 100 74 236
Avdrag på lån 143 489 114 000 0 158 361
Avsetninger 223 646 219 326 0 43 460
Årets finansieringsbehov 1 718 987 2 095 059 1 281 570 1 644 092
     
Finansiert slik:    
Bruk av lånemidler 900 781 1 396 251 815 551 560 618
Inntekter fra salg av anleggsmidler 5 691 10 000 10 000 11 908
Tilskudd til investeringer 59 331 45 698 39 300 312 913
Kompensasjon for merverdiavgift 105 105 121 107 137 204 130 327
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 276 245 185 418 59 405 316 514
Andre inntekter 22 000 00 40
Sum ekstern finansiering 1 369 153 1 758 474 1 061 460 1 332 319
     
Overført fra driftsregnskapet 209 785 209 785 190 110 167 295
Bruk av avsetninger 140 050 126 800 30 000 144 478
Sum finansiering 1 718 987 2 095 059 1 281 570 1 644 092
     
Udekket/udisponert0000
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 2B – investering

ProsjektnrProsjektnavn (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Regnskap 2018
      
Oppvekst og utdanning     
3722003Utstyr oppvekst 5 562 5 437 0 806
3725211Vitenhagen 358 302 00
3730401Inventar og utstyr barenvernstjenesten 2 806 4 750 00
3733003Biler000 71
3844065Skoler investering i iks/smartteknologi 7 484 4 000 4 000 0
31123002Utstyr hele levekår000 268
      
Helse og velferd     
3733003Biler 2 481 1 888 1 500 1 815
3733004Nødnett-telefoner levekår000 304
3733005Ekg-system Stavanger legevakt0 500 500 0
3733006Nødnettoperatørplasser 2 stajoner, Stavanger legevakt 576 1 000 1 000 0
3733007Inventar og utstyr, nye lokaler for dagtilbud 0 1 500 1 500 0
3733009Flytting 2019 hjemmebaserte tjenester 1 432 1 720 00
3735001Flytting tinngata 5 226 3 500 00
3744020Inventar til 4 rehabiliterte sykehjem 5 259 5 000 00
3833002Velferdsteknologi 5 365 20 000 20 000 113
3833004Omsorgsbygg 2030 mulighetsstudier og prosjektering0 2 000 2 000 0
3844075Nye signalanlegg ved sykehjemmene 373 00 816
3844079Blidensol - diverse000 350
31123002Utstyr hele levekår000 1 014
37123002Flytting til Byfjordparken 000 2 803
      
By- og samfunnsplanlegging     
3833003Områdeløft Hillevåg 0 1 000 2 000 0
391433000Storhaug områdeløft00 2 000 0
      
Bymiljø og utbygging     
208Stavanger forum, energisentral000 295
1000Kjøp/salg eiendom00 5 000 0
1280Urban sjøfront000 1 993
1351Folkebadet000 2 327
1980Samleprosjekt000 65
1990Samleprosjekt 28 00 34
4021Bhg inventar og utstyr 252 1 000 1 000 1 598
4112Stavanger forum ny ishall000 8
4300Byggeprosjekter Stavanger eiendom000 72
4337Lervik sykehjem000 21 542
4700Rehab. Adm.Senter 3 295 2 500 1 000 759
4703Inventar/utstyr/uteanlegg 705 2 500 2 500 3 985
4705Uforutsett rehab bhg 626 2 000 2 000 6 090
4706Uforutsett rehab. Skoler 4 696 3 100 2 500 7 466
4711Rehab. Inst./bofel. M.V. 17 112 13 400 1 000 1 341
4712Rehab. Idrettshaller 2 049 3 500 6 500 3 789
4819Tou tilstandsanalyse000 1 714
8900Prosjektkostnader til fordeling 79 00 1 048
9990Generell finansiering 50 000
387417Nytt sykehus 38 045 00 22 789
387643Fornyelse renovering vann000 166
3716005Kjøp av nye søppelspann 4 765 1 500 1 500 2 030
3716036Miljøstasjoner000 16
3716072Nedgravde containere 2 883 2 000 2 000 2 172
3726004Byomforming 9 010 16 000 16 000 445
3726021Vannmålere - off ledninger000 492
3726024Ringledninger-forsterkninger000 4 281
3726026Vannledninger-utbyggingsområder 1 963 3 000 3 000 1 344
3726027Fornyelse -renovering 43 633 38 000 38 000 35 998
3726031Lekkasjereduksjon000 747
3726048Strakstiltak000 5 167
3736011Byomforming 16 127 20 000 20 000 1 901
3736028Kloakkrammeplan000 36
3736029Separering000 15 814
3736030Fornyelse og renovering 39 127 50 000 50 000 38 108
3736048Strakstiltak000 2 362
3736050Stasjonsoppgradering inkl. Brutt vannforsyning000 17
3744001Stavanger forum ny gasskjele 2018 1 120 1 400 00
3744008Rehabilitering av badene ved fire sykehjem 150 00 37 424
3744009Hinna idrettsanlegg inkl. Rekkefølgekr 21 209 20 000 10 000 13 964
3744010Rehabilitering av eiendomsmassen 356 00 2 225
3744011Ny kirkesal i tilknytting til hafrsfjord0 2 000 2 000 0
3744013Nytt datanettverk for tekniske løsning 343 600 0 1 692
3744014Skole beredskap000 863
3744015Blidensol sykehjem000 35 569
3744016Byfjord skole mindre tilpassninger i bygget00 600 0
3744017Madlavoll skole rehabilitering el-tavl 44 1 500 1 500 0
3744018Idrettshaller madlamark, vaulen, lervig00 17 500 0
3744019Oppgjør sukf - tomt jåtten skole 8 060 000
3744021Erichstrupsgate mulighetsstudie 317 500 00
3765003Løkker, baner, skatebaner 1 099 1 000 6 100 1 315
3765004Klima miljøfond 2 550 000
3765014Rehabilitering idrettsanlegg 2 542 2 000 0 1 979
3765021Rehabilitering parkanlegg 220 250 700 527
3765023Prosjekt friområde 10 763 7 800 10 000 10 900
3765032Kunst i offentlige rom (lekeplasser)0 2 000 3 000 0
3765033Ny målestasjon schancheholen000 988
3766010Sykkel00 2 250 0
3766013Nye veianlegg00 2 100 0
3766014Trafikksikkerhet 1 493 750 15 300 3 692
3766015Gatelys 7 894 7 250 10 000 6 788
3766017Miljø og gatetun 21 50 3 500 0
3766019Asfaltering 5 175 5 000 8 000 5 431
3766022El-biler park og vei 332 332 0 277
3766023Rekkefølgekrav - støytiltak ved gamleveien 3 553 2 500 0 5 110
3766052Rehabilitering00 1 500 0
3766062Sentrum00 6 000 0
3766910Utearealer skoler00 11 000 243
3766911Lunde skole oppgradering av skolegård 5 312 5 200 700 496
3766913Bossdunker000 465
3769001Ishockeyvant - stavanger ishall000 2 415
3788004Terrorsikring000 1 322
3788005Levekårsløft storhaug000 303
3826001Ryfast vannverket000 5 129
3826003Lekkasjereduksjon 970 1 000 1 000 0
3826004Kjøretøy og utstyr, vannverket 240 100 1 200 0
3836001Ryfast/pumpest. Avløpsverket000 10 293
3836003Fremmedvannsreduksjon og separering 17 196 10 000 10 000 0
3836005Kjøretøy og utstyr, avløpsverket0 200 2 700 0
3844002Varmesentral olav kyrresgate 19 668 00 -185
3844003Olav kyrresgate 19 og stavanger svømme 46 663 57 200 57 200 155 684
3844004Kongsgata47/49, rehabilitering000 34
3844007Madlamark skole, nybygg 4 793 4 000 62 000 1 840
3844008Vaulen skole, nybygg og utvidelse 601 10 000 10 000 967
3844010Skeie skole modulbygg, 3 klasser000 1 276
3844013Tastaveden skole rehabilitering 260 8 000 8 000 1 287
3844015Hundvåg skole - utbygging000 26 255
3844016Gautesete skole - reform 2006 -rehabilitering 107 125 120 200 91 000 46 805
3844018Ytre tasta barnehage, rehabilitering a0 2 000 2 000 0
3844021Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming 2 357 1 000 20 000 55
3844024Hetlandshallen dobbelhall 3 595 00 40 519
3844025Stavanger idrettshall , garderober/fasade 8 536 13 900 17 000 9 533
3844028Bekkefaret kirke, rehabilitering 225 300 0 22 273
3844035Nylund skole, utbygging 17 711 14 500 14 500 4 934
3844036Lunde skole invendig 2 135 1 400 0 12 925
3844038Lasssahagen rehabilitering / ombygging000 2 065
3844041Lås på medisinrom/vaktrom000 -43
3844044Energitiltak i kommunale bygg000 59
3844045Schancheholen brannstasjon 666 2 000 30 000 5 543
3844046 Lervig brannstasjon 1 149 2 000 30 000 1 287
3844047Hundvåg kirke rehabilitering 967 8 000 8 000 80
3844049Tasta barnehage 30 882 23 900 17 500 9 221
3844050Tastavarden barnehage 12 870 21 000 21 000 418
3844051Ytre tasta barnehage, utvidelse 20 421 18 000 18 000 423
3844055Cricketbane tilrettelegging, interkommunal 0 700 6 200 401
3844057Kannik skole, utvidelse 270 00 12 207
3844059Sunde og kvernevik bydelshus 518 600 1 600 263
3844060Nye tou, 2. Byggetrinn 20 256 12 000 12 000 67 733
3844062Svømmehall varmtvannsbasseng v/madlama 2 000
3844063Madlamark skole idrettshall 1 123 00 27
3844064Vålandstårnets venner 184 000
3844065Skoler investering i iks/smasrtteknolo0 2 000 2 000 0
3844067Energitiltak - enøk pakke 3 2 643 2 000 2 000 22 160
3844068Energitiltak klimasatsinger 972 950 00
3844069Energikonvertering - skeie skole00 3 500 0
3844071Barnehager på storhaug med 10 avdeling00 25 000 0
3844072Barnehage med 75 plasser (5avd) på Våland 345 10 000 10 000 0
3844073Grovgarderober på 6 barnehager 11 187 5 000 5 000 9 236
3844074Stavanger legevakt mulighetsstudie 63 1 000 1 000 1 013
3844075Nye signalanlegg ved sykehjemmene0 5 477 5 000 0
3844076Boligtilbud demente - prosjektering 3 265 10 000 70 000 749
3844077Mulighetsstudie rådhuset 123 00 2 292
3844078Nytt bofellesskap på hinna 7 229 12 000 12 000 1 127
3844081Forum expo, kjøp av andel (1/3) -4 0 10 000 62 727
3844082Nye tou 3. Byggetrinn (ferdig 2020) 5 192 20 000 20 000 0
3844083Sykkelparkering i underetasjen til ok2 876 2 000 8 000 0
3844084Tomt til barnehage formål på våland 758 25 000 25 000 0
3844085Tomt til fremtidig barnehageform. på Hundvåg0 4 000 4 000 0
3844086Legevakten midlertidige kontorlokaler 11 296 15 000 15 000 0
3844087Rehabilitering av bad ved blidensol sykehjem 00 2 000 0
3844088Vikingsenteret forprosjekt0 1 000 1 000 0
3844089Eiendomsutvikling på domkirke sykehjem00 3 000 0
3844090Faste tribuneplasser i storhallen 21 2 700 2 700 0
3844091Rådhuset rehabilitering 1 224 10 000 00
3844093Lervig barnehage0 1 000 00
3844094Godalen barnehage 64 1 000 00
3865003Løkker, baner, skate, byggeprosjekt 3 061 2 300 0 61
3865014Rehabilitering idrettsanlegg, byggepro 3 369 2 000 0 1 459
3865026Treningspark på emmaus 2 834 1 000 0 3 922
3866001Utskifting av gatelysarmatur som inneholder kvikksølv 9 325 15 100 15 100 15 895
3866002Nytt garderobeanlegg midjord000 306
3866003Konserthuset 16 00 157
3866006Tivolifjellet 6 864 1 350 0 1 492
3866007Kunstgressbaner, rehabilitering 274 00 990
3866008Økt opparbeidelse av friområder 25 300 4 000 300
3866011Hillevåg torg000 988
3866013Nye veianlegg, byggeprosjekter 598 900 0 333
3866014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt 2 630 3 200 0 255
3866015Gatelys byggeprosjekt 51 2 750 0 2 222
3866017Miljø og gatetun, byggeprosjekt 1 874 8 300 0 2 335
3866018Rehab sykkelruter 25 231 8 200 5 000 10 113
3866024Langøy kai nordøst000 8 862
3866025Peiseren vassøy000 1 798
3866026Klubben kai jåttåvågen 9 00 5 982
3866027Husebøstykket barnehage000 635
3866028Stokka barnehage 000 140
3866029Mariemarka barnehage 000 1 148
3866030Kannik skole ballbinge000 934
3866031Vannassen barnehage000 512
3866032Kongsgata prosjektering og rehabiliter 211 1 000 10 000 3 389
3866034Dreneringstiltak 000 174
3866036Tielvene 85 00 4 685
3866037Barnehage uteområder 1 549 1 500 2 500 0
3866038Forprosjekt uteområde rådhuset 14 500 2 000 0
3866039Tou scene uteområde 55 500 500 0
3866040Led-lys utskiftning av gatelysarmatur 5 190 10 000 10 000 0
3866041Lekeplass midtåkerveien 39 000
3866044Hillevåg torg klatreinstallasjon 5 000
3866052Rehabilitering vei, byggeprosjekt 1 359 500 0 1 321
3866062Sentrum, byggeprosjekt 5 761 4 000 0 1 641
3866063Hundeluftgårder (ansvar 606000) 232 200 0 96
3866064Trafikksikring jåtten (ansvar 606000)000 4 369
3866065Overtakelse fylkesveier 1 880 00 42
3866066Bymiljøpakken 6 251 300 0 2 278
3866068Skjøtsel av friområde vedtatt i høp 19-22 40 500 2 000 0
3866069Vassøy kunstgress 7 810 8 000 2 000 0
3866070Lassa kunstgress0 100 2 000 0
3866071Park i lervig 47 0 2 000 0
3866072Nytorget 40 1 000 00
3866910Utearealer skoler, byggeprosjekt 10 610 7 400 0 7 389
3888005Rehabilitering sak 217/15 i bystyre0 3 500 3 500 0
3888011Inventar og utstyr ok 19 14 037 14 250 0 1 959
391244000Kjøp boliger vanskeligst000 25 622
391244874Holme egenes rehab000 570
391244877Nødstrøm-aggregat-sykehjem000 343
391265003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggeprosjekter 274 300 0 98
391266017Miljø og gatetun, byggeprosjekt000 156
391266091Kulvert over motorveien 13 509 12 500 0 62
391365003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggeprosjekt 1 141 950 0 218
391365032Kunst i offentlig rom(lekeplasser), byggeprosjekt 130 00 74
391366010Sykkel, byggeprosjekt000 -119
391366013Nye veianlegg, byggeprosjekt 111 00 80
391366018Sykkelstrategi 205 20 000 20 000 368
391366020Gang-/sykkelsti austre åmøy 1 215 1 515 0 685
391444803Bjørn farmandsgate 25 bofellsskap puh000 16 786
391444814Storhaug bydel ny barneskole 3 946 10 000 10 000 386
391444819Nye gamlingen 2 433 00 3 060
391444821Domkirken 2025 23 685 30 000 30 000 16 890
391465025Tasta skatepark000 5
391465026Levekårsløft storhaug 270 4 750 0 418
391465027Tasta skatepark del 2 5 00 19 010
391466014Diverse veier 2 877 450 0 16 560
391466052Hundvåg ring 4 405 00 907
      
Innbygger- og samfunnskontakt     
7081Kunstnerisk utsmykking 2 755 00 1 466
3844066Investering smartteknologi 0 7 000 7 000 1 101
38191010Lyktestolpelading smartby 452 000
      
Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner     
3711003Inventar-utstyr byarkivet 416 416 00
3711006Back up løsning it-2017000 53
3711007It-systemer microsoft azure datalake 1 065 250 250 0
3711008It-systemer ucmdb-automatisert kartleg00 170 0
3711009Trådløst nettverk i barnehager + sfo 5 181 6 700 4 800 0
3811002Avvik og varslingssystem 108 800 800 0
3844065Skoler investering i iks/smasrtteknolo000 4 528
      
Felles inntekter og utgifter     
9990Generell finansiering 1 486 917 0 18
378002Maskiner IUA (kjøp av traktor) 54 00 108
3844092Herbarium 1 618 5 000 00
3880001Diverse utstyr møbler nye stavanger0 -100 0 144
3880002Videokonferanseutstyr vikevåg og judab0 -200 0 113
3880003Gang og sykkelvei mellom austre og ves0 -565 00
3880004Fiber til kommunale bygg0 -500 0 500
3880005Planlegging av øyfast0 -1 000 00
3880006Byggemodning madla/revheim0 50 000 50 000 0
3880007Byggemodning hillevåg0 50 000 50 000 0
3880008Innbyggertorg 2 653 5 300 00
3880009Innbyggertorg vikevåg 378 3 000 00
3888002Oppgradering kirkeparker og gravlunder0 4 500 4 500 0
3888007Nye stavanger0 -1 950 15 000 0
3888009Hundvåg gravlund0 5 000 5 000 0
4800001Tastarustå bydelspark trinn 1 og kvart 938 193 0 193
4800002Hinna park, infrastruktur 1 032 553 0 1 987
4800003Tou næringspark, infrastuktur 510 268 0 510
4800004Jm norge as 211 114 0 211
4800005Tastarustå bydelspark 2 335 176 0 335
4800006Justering egne bygg 1 626 558 0 242
4800008Hinna park as - ledningsnett -7 00 630
4800009Hinna park as - grøntanlegg 257 135 0 1 028
4800010Hinna park as vei og va-anlegg 74 45 0 1 252
4800011Hinna park as friområde / grøntanlegg 635 635 0 3 620
4800014Møldalhagen as - vei og va-anlegg 290 159 0 290
4800015Tastarustå 2011 1 000 766 0 1 173
4800016Øvre straen 2012 borger mester middelt 16 16 0 16
4800017Gosen næringsselskap 2014 vei 6 6 0 6
4800018Ipark eiendom 2017 vei- og va anlegg 29 19 0 29
4800019Jm norge 2017 vei 170 90 0 170
4800020Husabøryggen 2018 kvartalslekeplass 121 64 0 3 427
4800021Hinna park 2018 promenade 2010 347 182 0 12 881
4800022Hinna park 2018 friområde 2011 44 23 0 1 514
4800023Hinna park 2018 promenade 2012 67 35 0 2 702
4800024Hinna park 2018 park 2013 119 63 0 3 875
4800025Hinna park 2018 vikingtrekanten 2014 31 16 0 962
4800026Hinna park 2018 friområde 2015 38 20 0 1 192
4800027Hinna park 2018 scenerommet 2010 119 63 0 4 214
4800028Jadarholm 2018 516 277 0 21 638
4800029Østre hageby 2019 11 479 10 618 00
Sum investeringer i anleggsmidler  843 314 1 062 133 1 223 470 1 131 456
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedoversikt balanse

Hovedoversikt balanse (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2019Regnskap 2018
EIENDELER   
Anleggsmidler  28 617 301 27 518 137
Faste eiendommer og anlegg7 13 759 878 13 546 585
Utstyr, maskiner og transportmidler7 731 709 682 618
Utlån11 2 788 481 2 655 955
Konserninterne langsiktige fordringer11, 16 849 093 880 112
Aksjer og andeler12 898 270 792 469
Pensjonsmidler5 9 589 870 8 960 397
Omløpsmidler  3 492 013 3 134 132
Kortsiktige fordringer13 628 537 569 717
Konserninterne kortsiktige fordringer13, 16 294 2 045
Aksjer og andeler 00
Premieavvik5 533 202 426 146
Obligasjoner14 548 313 522 160
Kasse, postgiro, bankinnskudd  1 781 667 1 614 064
SUM EIENDELER  32 109 314 30 652 268
    
EGENKAPITAL OG GJELD   
Egenkapital  10 569 578 10 397 540
Disposisjonsfond10 703 901 644 294
Bundne driftsfond10 123 447 166 895
Ubundne investeringsfond10 218 721 29 395
Bundne investeringsfond10 50 361 59 548
Regnskapsmessig mindreforbruk18 148 877 200 013
Kapitalkonto25 9 364 113 9 337 237
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest15 -39 841 -39 841
Langsiktig gjeld  19 806 072 18 570 373
Pensjonsforpliktelser5 11 019 578 10 356 908
Ihendehaverobligasjonslån9 5 930 000 5 130 000
Sertifikatlån 00
Andre lån9 2 792 494 3 019 465
Konsernintern langsiktig gjeld9, 16 64 000 64 000
Kortsiktig gjeld  1 733 664 1 684 356
Annen kortsiktig gjeld16 1 733 664 1 684 356
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  32 109 314 30 652 268
    
MEMORIAKONTI   
Memoriakonto  605 408 442 328
Ubrukte lånemidler  584 604 421 535
Andre memoriakonti  20 804 20 793
Motkonto til memoriakontiene  -605 408 -442 328
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder, (KRS), utgitt av Forening for god kommunal regnskapsskikk, (GKRS).

Regnskapsprinsipper

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse.

Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke gjøres fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter.

Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet (beste estimat).

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året, ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

Ved opprettelse av nye foretak overføres verdier og forpliktelser i tråd med kontinuitetsprinsippet.

Virkning av endring i regnskapsprinsipp

Som følge av endringer i Forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen mva-kompensasjonen.

Private alders- og sykehjem og barnehager

Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader, men regnskapsførers som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle egenbetalinger i alders-og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette godskrives de aktuelle alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene.

Selvkostberegninger

På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet i dokument H-3/14. Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder:

  • Barnehager
  • Kommunale boliger
  • Pleie- og omsorgstjenester
  • Skolefritidsordningen

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapir som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler.

Kommunen følger KRS nr 4 ved avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skillet mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering og avskrivning av anleggsmiddelet.

Kommunen har porteføljefinansiering av investeringene.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i Kommuneloven § 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurdering av omløpsmidler

Utestående fordringer

Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives fortløpende gjennom året. Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.

 Finansielle omløpsmidler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi pr 31.12.

Urealisert gevinst behandles i tråd med Finansreglement.

Vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlig beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet /tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperioden er tråd med § 8 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Utlån

Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens andel av selskapets lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån til kommunen. Utlånsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.

Aksjer og andeler

Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse AS, som er bokført til andel av aksjekapital i selskapet.

Organisering av kommunens virksomhet – foruten kommunale foretak

 Det er to beslutningsnivåer i administrasjonen, kommunedirektøren med stabsavdelinger og det utøvende nivået, virksomhetene. Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor den ordinære organisasjon, med unntak av:

  • Kommunale foretak (KF)
  • Interkommunale selskap (IKS)
  • Interkommunale samarbeid (koml. § 27) og vertskommunesamarbeid (koml. § 28)
  • Aksjeselskap (hvor Stavanger kommune har eierinteresser)

Viser for øvrig til note.12 og 20, som viser hvilke selskaper kommunen har eierinteresser i.