Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

3.1.4 Egenfinansiering av investeringer

Kommunens langsiktige målsetting er at investeringene over tid bør være minst 50 % egenfinansiert for å unngå at for store lånekostnader veltes over på framtidige generasjoner.

Egenfinansiering av investeringer i 2019 tilsvarer 55 % av brutto investeringsutgifter (ekskludert avdrag og utlån til startlån, Stavanger boligbygg KF og Stavanger utvikling KF og avsetninger). Dette er bedre enn nivået på 35 %, som ble forventet ved tertialrapporteringen per 31. august2019. Kommunens langsiktige mål ble innfridd  i 2019.

Nivået på egenfinansieringsgraden varierer fra år til år og er avhengig av størrelsen på de ulike egenfinansieringskildene, samt investeringsnivået. Dette er nærmere omtalt i kapittel 3.2.1. Figur 3.3 viser egenfinansieringsgrad av investeringer i perioden 2010-2019.

Figur 3.3 Egenfinansiering av investeringer i perioden 2010-2019