Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

13 Årsregnskap og noter

ÅrsregnskapNoter 
Hovedoversikt driftNote nr. 1 Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekterNote nr. 13 Utestående fordringer
Regnskapsskjema 1A - driftNote nr. 2 LønnutgifterNote nr. 14 Finansielle omløpsmidler
Regnskapsskjema 1B - driftNote nr. 3 Spesifikasjoner fra investeringsregnskapetNote nr. 15 Endringer i regnskapsprinsipp
Hovedoversikt investeringNote nr. 4 ÅrsverkNote nr. 16 Fordringer og gjeld til kommunale foretak
Regnskapsskjema 2A - investeringNote nr. 5 PensjonNote nr. 17 Spesifikasjon over mellomværende mellom kommunene Stavanger, Rennesøy og Finnøy
Regnskapsskjema 2B - investeringNote nr. 6 Kjøp av varer og tjenester samt overføringer - DriftNote nr. 18 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift
Hovedoversikt balanseNote nr. 7 AnleggsmidlerNote nr. 19 Garantier gitt av kommunen
 Note nr. 8 Finansinntekter og utgifterNote nr. 20 Interkomunalt samarbeid
 Note nr. 9A Gjeldsforpliktelser - type gjeld og fordeling mellom långivereNote nr. 21 Selvkostområde
 Note nr. 9B SikringsinstrumentNote nr. 22 Avgiftssituasjonen
 Note nr. 10 Avsetninger og bruk av avsetningerNote nr. 23 Investeringsprosjekter
 Note nr. 11 UtlånNote nr. 24 Endring i arbeidskapital
 Note nr. 12 Aksjer og andelerNote nr. 25 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

13.1 Årsregnskap 2019

Hovedoversikt drift

Hovedoversikt drift (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Regnskap 2018
Driftsinntekter     
Brukerbetalinger1 465 584 466 236 460 692 462 852
Andre salgs- og leieinntekter1 681 190 622 468 639 054 643 428
Overføringer med krav til motytelse  1 251 271 972 571 735 518 1 226 218
Rammetilskudd  2 358 802 2 470 114 2 388 114 2 328 567
Andre statlige overføringer  292 256 313 370 302 222 348 980
Andre overføringer  103 987 113 517 72 470 120 396
Skatt på inntekt og formue  5 317 365 5 068 000 5 097 000 4 944 822
Eiendomsskatt  267 221 266 000 266 000 265 555
Sum driftsinntekter  10 737 677 10 292 276 9 961 070 10 340 817
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter2, 4 4 879 478 4 717 035 4 474 169 4 657 866
Sosiale utgifter2, 5 1 251 731 1 290 715 1 179 785 1 193 497
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon6 1 265 108 1 178 511 1 108 967 1 328 908
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon6 2 103 039 2 037 537 1 849 361 2 010 653
Overføringer6 905 871 921 262 1 053 158 874 995
Avskrivninger7 469 202 340 494 325 718 392 360
Fordelte utgifter  -66 031 -39 697 -27 635 -140 295
Sum driftsutgifter  10 808 398 10 445 857 9 963 523 10 317 983
Brutto driftsresultat  -70 721 -153 581 -2 453 22 834
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte8 411 218 387 665 431 613 389 963
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)8 9 247 00 7 733
Mottatte avdrag på utlån  24 790 26 461 26 461 27 954
Sum eksterne finansinntekter  445 255 414 126 458 074 425 650
Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger8 223 765 226 964 276 792 225 250
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)8, 14 33 00 17 192
Avdrag på lån9 347 332 350 896 378 596 335 199
Utlån  1 255 1 230 1 230 1 877
Sum eksterne finansutgifter  572 385 579 090 656 618 579 518
Resultat eksterne finanstransaksjoner  -127 130 -164 964 -198 544 -153 868
Motpost avskrivninger7 469 202 340 494 325 718 392 360
      
Netto driftsresultat  271 351 21 949 124 721 261 326
Interne finanstransaksjoner     
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk18 200 013 200 000 0 178 148
Bruk av disposisjonsfond10 133 276 105 415 11 940 156 244
Bruk av bundne fond10 124 755 136 021 64 744 149 568
Sum bruk av avsetninger  458 043 441 436 76 684 483 960
Overført til investeringsregnskapet10 209 785 209 785 190 110 167 295
Avsatt til disposisjonsfond10 289 382 238 115 0 256 840
Avsatt til bundne fond10 81 351 15 485 11 295 121 139
Sum avsetninger  580 518 463 385 201 405 545 274
      
Regnskapsmessig mindreforbruk18 148 877 00 200 013
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 1A – drift

Regnskapsskjema 1A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Regnskap 2018
Skatt på inntekt og formue 5 317 365 5 068 000 5 097 000 4 944 822
Ordinært rammetilskudd 2 358 802 2 470 114 2 388 114 2 328 567
Skatt på eiendom 267 221 266 000 266 000 265 555
Andre generelle statstilskudd 273 747 295 500 293 400 330 269
Sum frie disponible inntekter 8 217 135 8 099 614 8 044 514 7 869 212
     
Renteinntekter og utbytte 411 218 387 665 431 613 389 963
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 9 247 00 7 733
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 223 765 226 964 276 792 225 250
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 33 00 17 192
Avdrag på lån 347 332 350 896 378 596 335 199
Netto finansutgifer -150 665 -190 195 -223 775 -179 945
     
Til ubundne avsetninger 289 382 238 115 0 256 840
Til bundne avsetninger 3 000 1 870 0 33 903
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 200 013 200 000 0 178 148
Bruk av ubundne avsetninger 128 276 100 415 10 740 144 094
Bruk av bundne avsetninger 32 143 31 508 29 479 53 665
Netto avsetninger 68 049 91 938 40 219 85 164
     
Overført til investeringsregnskapet 209 785 209 955 190 110 167 295
Til fordeling drift 7 924 734 7 791 402 7 670 848 7 607 137
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 7 775 858 7 791 402 7 670 848 7 407 124
     
Regnskapsmessig mindreforbruk 148 877 00 200 013
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 1B – drift

Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Regnskap 2018
Oppvekst og utdanning    
Stab Oppvekst og utdanning 34 686 36 692 34 542 35 876
Barnehage 1 097 395 1 071 299 1 064 340 1 048 155
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 91 680 91 638 84 982 89 306
Grunnskole 1 359 589 1 338 649 1 297 213 1 317 012
Johannes læringssenter 116 480 121 498 111 229 186 463
Stavanger kulturskole 41 154 40 896 39 315 39 776
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 47 134 48 475 45 810 43 575
Ungdom og fritid 65 600 67 088 69 161 71 006
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 83 607 86 650 77 115 78 473
EMbo 60 128 60 149 61 899 63 455
Barnevernstjenesten 267 653 260 786 240 629 250 237
Sum Oppvekst og utdanning 3 265 107 3 223 820 3 126 235 3 223 335
Helse og velferd    
Helse- og sosialkontor 604 852 575 601 638 778 666 128
NAV 304 561 304 656 299 222 298 813
Fysio- og ergoterapitjenesten 69 986 70 588 65 275 64 380
Helsehuset i Stavanger 24 582 23 611 19 877 23 237
Hjemmebaserte tjenester 190 432 179 264 59 050 90 707
Bofellesskap 478 235 473 881 470 706 447 550
Alders- og sykehjem 865 350 860 888 865 168 837 069
Stavanger legevakt 64 725 61 445 54 367 59 792
Rehabiliteringsseksjonen 60 139 59 318 55 727 46 726
Arbeidstreningsseksjonen 14 260 15 352 15 443 13 032
Boligkontoret 7 982 8 136 7 739 7 414
Flyktningseksjonen 117 524 113 377 92 814 32 067
Dagsenter og avlastningsseksjonen 209 281 202 577 168 655 193 483
Tekniske hjemmetjenester 4 826 8 209 7 973 2 443
Krisesenteret i Stavanger 13 587 12 885 13 115 12 994
Sentrale midler levekår -179 714 -163 673 -89 823 -156 624
Sentrale midler legetjeneste 77 372 75 520 71 855 72 102
Stab Helse og velferd 38 807 39 060 35 175 35 135
Sum Helse og velferd 2 966 786 2 920 695 2 851 116 2 746 449
By- og samfunnsplanlegging    
Stab By- og samfunnsplanlegging 9 270 13 108 9 836 7 163
Byggesaksavdelingen 2 300 3 909 2 230 3 071
Byutvikling 22 711 22 781 23 564 22 397
Beredskap og samfunnsutvikling 10 923 9 295 17 867 11 396
Kart og digitale tjenester 15 267 16 868 14 881 15 488
Sum By- og samfunnsplanlegging 60 471 65 961 68 378 59 514
Bymiljø og utbygging    
Stab Bymiljø og utbygging 5 797 6 245 6 646 4 656
Juridisk 9 855 10 482 12 524 11 195
Stavanger Eiendom 260 623 273 654 283 989 265 137
Park og vei 169 204 172 700 155 234 173 236
Idrett 110 549 107 690 100 219 100 511
Vannverket -63 00 -536
Avløpsverket 1 638 00 -1 406
Renovasjon 4 842 140 140 122
Plan og anlegg -16 00 -301
Miljø -3 992 9 362 9 102 -10 828
Triangulum -104 24 0 -11
Sum Bymiljø og utbygging 558 332 580 297 567 854 541 774
Innbygger- og samfunnskontakt    
Smartby 8 231 10 116 10 041 8 744
Næring 15 468 16 481 16 633 7 094
Kommunikasjon 9 423 9 488 8 560 9 137
Kultur 178 623 180 276 175 499 166 900
Innbyggerdialog 19 214 21 903 13 871 16 248
Stab Innbygger- og samfunnskontakt 2 472 2 865 2 841 2 145
Politisk sekretariat 9 931 10 626 10 414 9 639
Sum Innbygger- og samfunnskontakt 243 362 251 755 237 859 219 907
Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner    
Kommunedirektør 7 813 7 516 4 901 5 221
Kommuneadvokat 6 557 6 279 6 190 5 903
Stab og støtte 302 612 313 242 285 337 273 240
Sum Kommunedirektør, stab og støtte funksjoner 316 982 327 037 296 428 284 364
     
Finansposter ført tjenesteomr. 85 30 30 54
     
Felles inntekter og utgifter    
Sum Felles inntekter og utgifter 364 903 421 867 523 008 331 834
     
Sum fordelt til drift 7 775 858 7 791 402 7 670 848 7 407 124
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedoversikt investering

Hovedoversikt investering (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Regnskap 2018
Inntekter     
Salg av driftsmidler og fast eiendom3 5 464 10 000 10 000 11 853
Andre salgsinntekter  22 000 00 40
Overføringer med krav til motytelse  59 172 15 613 0 74 160
Kompensasjon for merverdiavgift  105 105 121 107 137 204 130 327
Statlige overføringer3 12 735 35 300 39 300 252 708
Andre overføringer  46 596 10 398 0 60 204
Renteinntekter og utbytte 0000
Sum inntekter  251 072 192 418 186 504 529 293
      
Utgifter     
Lønnsutgifter2, 4 24 420 00 24 649
Sosiale utgifter2, 5 5 990 00 5 816
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon3 882 865 1 055 017 1 223 470 1 118 342
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  9 165 00 18 481
Overføringer  111 495 7 116 0 140 478
Renteutgifter og omkostninger  20 00 6
Fordelte utgifter  -190 641 00 -176 315
Sum utgifter23 843 314 1 062 133 1 223 470 1 131 456
      
Finanstransaksjoner     
Avdrag på lån3 143 489 114 000 0 158 361
Utlån  402 538 554 000 0 236 578
Kjøp av aksjer og andeler12 106 000 145 600 58 100 74 236
Avsatt til ubundne investeringsfond10 219 326 219 326 0 29 895
Avsatt til bundne investeringsfond10 4 320 00 13 565
Sum finansieringstransaksjoner  875 673 1 032 926 58 100 512 636
      
Finansieringsbehov  1 467 915 1 902 641 1 095 066 1 114 799
Dekket slik:     
Bruk av lån  900 781 1 396 251 815 551 560 618
Salg av aksjer og andeler12 227 00 54
Mottatte avdrag på utlån3 217 073 169 805 59 405 242 354
Overført fra driftsregnskapet10 209 785 209 785 190 110 167 295
Bruk av disposisjonsfond10 96 499 96 800 00
Bruk av bundne driftsfond10 44 00 86
Bruk av ubundne investeringsfond10 30 000 30 000 30 000 80 900
Bruk av bundne investeringsfond10 13 507 00 63 492
      
Sum finansiering  1 467 915 1 902 641 1 095 066 1 114 799
      
Udekket/udisponert 0000
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 2A – investering

Regnskapsskjema 2A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Regnskap 2018
     
Investeringer i anleggsmidler (jf. skjema 2b) 843 314 1 062 133 1 223 470 1 131 456
Utlån og forskutteringer 402 538 554 000 0 236 578
Kjøp av aksjer og andeler 106 000 145 600 58 100 74 236
Avdrag på lån 143 489 114 000 0 158 361
Avsetninger 223 646 219 326 0 43 460
Årets finansieringsbehov 1 718 987 2 095 059 1 281 570 1 644 092
     
Finansiert slik:    
Bruk av lånemidler 900 781 1 396 251 815 551 560 618
Inntekter fra salg av anleggsmidler 5 691 10 000 10 000 11 908
Tilskudd til investeringer 59 331 45 698 39 300 312 913
Kompensasjon for merverdiavgift 105 105 121 107 137 204 130 327
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 276 245 185 418 59 405 316 514
Andre inntekter 22 000 00 40
Sum ekstern finansiering 1 369 153 1 758 474 1 061 460 1 332 319
     
Overført fra driftsregnskapet 209 785 209 785 190 110 167 295
Bruk av avsetninger 140 050 126 800 30 000 144 478
Sum finansiering 1 718 987 2 095 059 1 281 570 1 644 092
     
Udekket/udisponert0000
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 2B – investering

ProsjektnrProsjektnavn (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Regnskap 2018
      
Oppvekst og utdanning     
3722003Utstyr oppvekst 5 562 5 437 0 806
3725211Vitenhagen 358 302 00
3730401Inventar og utstyr barenvernstjenesten 2 806 4 750 00
3733003Biler000 71
3844065Skoler investering i iks/smartteknologi 7 484 4 000 4 000 0
31123002Utstyr hele levekår000 268
      
Helse og velferd     
3733003Biler 2 481 1 888 1 500 1 815
3733004Nødnett-telefoner levekår000 304
3733005Ekg-system Stavanger legevakt0 500 500 0
3733006Nødnettoperatørplasser 2 stajoner, Stavanger legevakt 576 1 000 1 000 0
3733007Inventar og utstyr, nye lokaler for dagtilbud 0 1 500 1 500 0
3733009Flytting 2019 hjemmebaserte tjenester 1 432 1 720 00
3735001Flytting tinngata 5 226 3 500 00
3744020Inventar til 4 rehabiliterte sykehjem 5 259 5 000 00
3833002Velferdsteknologi 5 365 20 000 20 000 113
3833004Omsorgsbygg 2030 mulighetsstudier og prosjektering0 2 000 2 000 0
3844075Nye signalanlegg ved sykehjemmene 373 00 816
3844079Blidensol - diverse000 350
31123002Utstyr hele levekår000 1 014
37123002Flytting til Byfjordparken 000 2 803
      
By- og samfunnsplanlegging     
3833003Områdeløft Hillevåg 0 1 000 2 000 0
391433000Storhaug områdeløft00 2 000 0
      
Bymiljø og utbygging     
208Stavanger forum, energisentral000 295
1000Kjøp/salg eiendom00 5 000 0
1280Urban sjøfront000 1 993
1351Folkebadet000 2 327
1980Samleprosjekt000 65
1990Samleprosjekt 28 00 34
4021Bhg inventar og utstyr 252 1 000 1 000 1 598
4112Stavanger forum ny ishall000 8
4300Byggeprosjekter Stavanger eiendom000 72
4337Lervik sykehjem000 21 542
4700Rehab. Adm.Senter 3 295 2 500 1 000 759
4703Inventar/utstyr/uteanlegg 705 2 500 2 500 3 985
4705Uforutsett rehab bhg 626 2 000 2 000 6 090
4706Uforutsett rehab. Skoler 4 696 3 100 2 500 7 466
4711Rehab. Inst./bofel. M.V. 17 112 13 400 1 000 1 341
4712Rehab. Idrettshaller 2 049 3 500 6 500 3 789
4819Tou tilstandsanalyse000 1 714
8900Prosjektkostnader til fordeling 79 00 1 048
9990Generell finansiering 50 000
387417Nytt sykehus 38 045 00 22 789
387643Fornyelse renovering vann000 166
3716005Kjøp av nye søppelspann 4 765 1 500 1 500 2 030
3716036Miljøstasjoner000 16
3716072Nedgravde containere 2 883 2 000 2 000 2 172
3726004Byomforming 9 010 16 000 16 000 445
3726021Vannmålere - off ledninger000 492
3726024Ringledninger-forsterkninger000 4 281
3726026Vannledninger-utbyggingsområder 1 963 3 000 3 000 1 344
3726027Fornyelse -renovering 43 633 38 000 38 000 35 998
3726031Lekkasjereduksjon000 747
3726048Strakstiltak000 5 167
3736011Byomforming 16 127 20 000 20 000 1 901
3736028Kloakkrammeplan000 36
3736029Separering000 15 814
3736030Fornyelse og renovering 39 127 50 000 50 000 38 108
3736048Strakstiltak000 2 362
3736050Stasjonsoppgradering inkl. Brutt vannforsyning000 17
3744001Stavanger forum ny gasskjele 2018 1 120 1 400 00
3744008Rehabilitering av badene ved fire sykehjem 150 00 37 424
3744009Hinna idrettsanlegg inkl. Rekkefølgekr 21 209 20 000 10 000 13 964
3744010Rehabilitering av eiendomsmassen 356 00 2 225
3744011Ny kirkesal i tilknytting til hafrsfjord0 2 000 2 000 0
3744013Nytt datanettverk for tekniske løsning 343 600 0 1 692
3744014Skole beredskap000 863
3744015Blidensol sykehjem000 35 569
3744016Byfjord skole mindre tilpassninger i bygget00 600 0
3744017Madlavoll skole rehabilitering el-tavl 44 1 500 1 500 0
3744018Idrettshaller madlamark, vaulen, lervig00 17 500 0
3744019Oppgjør sukf - tomt jåtten skole 8 060 000
3744021Erichstrupsgate mulighetsstudie 317 500 00
3765003Løkker, baner, skatebaner 1 099 1 000 6 100 1 315
3765004Klima miljøfond 2 550 000
3765014Rehabilitering idrettsanlegg 2 542 2 000 0 1 979
3765021Rehabilitering parkanlegg 220 250 700 527
3765023Prosjekt friområde 10 763 7 800 10 000 10 900
3765032Kunst i offentlige rom (lekeplasser)0 2 000 3 000 0
3765033Ny målestasjon schancheholen000 988
3766010Sykkel00 2 250 0
3766013Nye veianlegg00 2 100 0
3766014Trafikksikkerhet 1 493 750 15 300 3 692
3766015Gatelys 7 894 7 250 10 000 6 788
3766017Miljø og gatetun 21 50 3 500 0
3766019Asfaltering 5 175 5 000 8 000 5 431
3766022El-biler park og vei 332 332 0 277
3766023Rekkefølgekrav - støytiltak ved gamleveien 3 553 2 500 0 5 110
3766052Rehabilitering00 1 500 0
3766062Sentrum00 6 000 0
3766910Utearealer skoler00 11 000 243
3766911Lunde skole oppgradering av skolegård 5 312 5 200 700 496
3766913Bossdunker000 465
3769001Ishockeyvant - stavanger ishall000 2 415
3788004Terrorsikring000 1 322
3788005Levekårsløft storhaug000 303
3826001Ryfast vannverket000 5 129
3826003Lekkasjereduksjon 970 1 000 1 000 0
3826004Kjøretøy og utstyr, vannverket 240 100 1 200 0
3836001Ryfast/pumpest. Avløpsverket000 10 293
3836003Fremmedvannsreduksjon og separering 17 196 10 000 10 000 0
3836005Kjøretøy og utstyr, avløpsverket0 200 2 700 0
3844002Varmesentral olav kyrresgate 19 668 00 -185
3844003Olav kyrresgate 19 og stavanger svømme 46 663 57 200 57 200 155 684
3844004Kongsgata47/49, rehabilitering000 34
3844007Madlamark skole, nybygg 4 793 4 000 62 000 1 840
3844008Vaulen skole, nybygg og utvidelse 601 10 000 10 000 967
3844010Skeie skole modulbygg, 3 klasser000 1 276
3844013Tastaveden skole rehabilitering 260 8 000 8 000 1 287
3844015Hundvåg skole - utbygging000 26 255
3844016Gautesete skole - reform 2006 -rehabilitering 107 125 120 200 91 000 46 805
3844018Ytre tasta barnehage, rehabilitering a0 2 000 2 000 0
3844021Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming 2 357 1 000 20 000 55
3844024Hetlandshallen dobbelhall 3 595 00 40 519
3844025Stavanger idrettshall , garderober/fasade 8 536 13 900 17 000 9 533
3844028Bekkefaret kirke, rehabilitering 225 300 0 22 273
3844035Nylund skole, utbygging 17 711 14 500 14 500 4 934
3844036Lunde skole invendig 2 135 1 400 0 12 925
3844038Lasssahagen rehabilitering / ombygging000 2 065
3844041Lås på medisinrom/vaktrom000 -43
3844044Energitiltak i kommunale bygg000 59
3844045Schancheholen brannstasjon 666 2 000 30 000 5 543
3844046 Lervig brannstasjon 1 149 2 000 30 000 1 287
3844047Hundvåg kirke rehabilitering 967 8 000 8 000 80
3844049Tasta barnehage 30 882 23 900 17 500 9 221
3844050Tastavarden barnehage 12 870 21 000 21 000 418
3844051Ytre tasta barnehage, utvidelse 20 421 18 000 18 000 423
3844055Cricketbane tilrettelegging, interkommunal 0 700 6 200 401
3844057Kannik skole, utvidelse 270 00 12 207
3844059Sunde og kvernevik bydelshus 518 600 1 600 263
3844060Nye tou, 2. Byggetrinn 20 256 12 000 12 000 67 733
3844062Svømmehall varmtvannsbasseng v/madlama 2 000
3844063Madlamark skole idrettshall 1 123 00 27
3844064Vålandstårnets venner 184 000
3844065Skoler investering i iks/smasrtteknolo0 2 000 2 000 0
3844067Energitiltak - enøk pakke 3 2 643 2 000 2 000 22 160
3844068Energitiltak klimasatsinger 972 950 00
3844069Energikonvertering - skeie skole00 3 500 0
3844071Barnehager på storhaug med 10 avdeling00 25 000 0
3844072Barnehage med 75 plasser (5avd) på Våland 345 10 000 10 000 0
3844073Grovgarderober på 6 barnehager 11 187 5 000 5 000 9 236
3844074Stavanger legevakt mulighetsstudie 63 1 000 1 000 1 013
3844075Nye signalanlegg ved sykehjemmene0 5 477 5 000 0
3844076Boligtilbud demente - prosjektering 3 265 10 000 70 000 749
3844077Mulighetsstudie rådhuset 123 00 2 292
3844078Nytt bofellesskap på hinna 7 229 12 000 12 000 1 127
3844081Forum expo, kjøp av andel (1/3) -4 0 10 000 62 727
3844082Nye tou 3. Byggetrinn (ferdig 2020) 5 192 20 000 20 000 0
3844083Sykkelparkering i underetasjen til ok2 876 2 000 8 000 0
3844084Tomt til barnehage formål på våland 758 25 000 25 000 0
3844085Tomt til fremtidig barnehageform. på Hundvåg0 4 000 4 000 0
3844086Legevakten midlertidige kontorlokaler 11 296 15 000 15 000 0
3844087Rehabilitering av bad ved blidensol sykehjem 00 2 000 0
3844088Vikingsenteret forprosjekt0 1 000 1 000 0
3844089Eiendomsutvikling på domkirke sykehjem00 3 000 0
3844090Faste tribuneplasser i storhallen 21 2 700 2 700 0
3844091Rådhuset rehabilitering 1 224 10 000 00
3844093Lervig barnehage0 1 000 00
3844094Godalen barnehage 64 1 000 00
3865003Løkker, baner, skate, byggeprosjekt 3 061 2 300 0 61
3865014Rehabilitering idrettsanlegg, byggepro 3 369 2 000 0 1 459
3865026Treningspark på emmaus 2 834 1 000 0 3 922
3866001Utskifting av gatelysarmatur som inneholder kvikksølv 9 325 15 100 15 100 15 895
3866002Nytt garderobeanlegg midjord000 306
3866003Konserthuset 16 00 157
3866006Tivolifjellet 6 864 1 350 0 1 492
3866007Kunstgressbaner, rehabilitering 274 00 990
3866008Økt opparbeidelse av friområder 25 300 4 000 300
3866011Hillevåg torg000 988
3866013Nye veianlegg, byggeprosjekter 598 900 0 333
3866014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt 2 630 3 200 0 255
3866015Gatelys byggeprosjekt 51 2 750 0 2 222
3866017Miljø og gatetun, byggeprosjekt 1 874 8 300 0 2 335
3866018Rehab sykkelruter 25 231 8 200 5 000 10 113
3866024Langøy kai nordøst000 8 862
3866025Peiseren vassøy000 1 798
3866026Klubben kai jåttåvågen 9 00 5 982
3866027Husebøstykket barnehage000 635
3866028Stokka barnehage 000 140
3866029Mariemarka barnehage 000 1 148
3866030Kannik skole ballbinge000 934
3866031Vannassen barnehage000 512
3866032Kongsgata prosjektering og rehabiliter 211 1 000 10 000 3 389
3866034Dreneringstiltak 000 174
3866036Tielvene 85 00 4 685
3866037Barnehage uteområder 1 549 1 500 2 500 0
3866038Forprosjekt uteområde rådhuset 14 500 2 000 0
3866039Tou scene uteområde 55 500 500 0
3866040Led-lys utskiftning av gatelysarmatur 5 190 10 000 10 000 0
3866041Lekeplass midtåkerveien 39 000
3866044Hillevåg torg klatreinstallasjon 5 000
3866052Rehabilitering vei, byggeprosjekt 1 359 500 0 1 321
3866062Sentrum, byggeprosjekt 5 761 4 000 0 1 641
3866063Hundeluftgårder (ansvar 606000) 232 200 0 96
3866064Trafikksikring jåtten (ansvar 606000)000 4 369
3866065Overtakelse fylkesveier 1 880 00 42
3866066Bymiljøpakken 6 251 300 0 2 278
3866068Skjøtsel av friområde vedtatt i høp 19-22 40 500 2 000 0
3866069Vassøy kunstgress 7 810 8 000 2 000 0
3866070Lassa kunstgress0 100 2 000 0
3866071Park i lervig 47 0 2 000 0
3866072Nytorget 40 1 000 00
3866910Utearealer skoler, byggeprosjekt 10 610 7 400 0 7 389
3888005Rehabilitering sak 217/15 i bystyre0 3 500 3 500 0
3888011Inventar og utstyr ok 19 14 037 14 250 0 1 959
391244000Kjøp boliger vanskeligst000 25 622
391244874Holme egenes rehab000 570
391244877Nødstrøm-aggregat-sykehjem000 343
391265003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggeprosjekter 274 300 0 98
391266017Miljø og gatetun, byggeprosjekt000 156
391266091Kulvert over motorveien 13 509 12 500 0 62
391365003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggeprosjekt 1 141 950 0 218
391365032Kunst i offentlig rom(lekeplasser), byggeprosjekt 130 00 74
391366010Sykkel, byggeprosjekt000 -119
391366013Nye veianlegg, byggeprosjekt 111 00 80
391366018Sykkelstrategi 205 20 000 20 000 368
391366020Gang-/sykkelsti austre åmøy 1 215 1 515 0 685
391444803Bjørn farmandsgate 25 bofellsskap puh000 16 786
391444814Storhaug bydel ny barneskole 3 946 10 000 10 000 386
391444819Nye gamlingen 2 433 00 3 060
391444821Domkirken 2025 23 685 30 000 30 000 16 890
391465025Tasta skatepark000 5
391465026Levekårsløft storhaug 270 4 750 0 418
391465027Tasta skatepark del 2 5 00 19 010
391466014Diverse veier 2 877 450 0 16 560
391466052Hundvåg ring 4 405 00 907
      
Innbygger- og samfunnskontakt     
7081Kunstnerisk utsmykking 2 755 00 1 466
3844066Investering smartteknologi 0 7 000 7 000 1 101
38191010Lyktestolpelading smartby 452 000
      
Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner     
3711003Inventar-utstyr byarkivet 416 416 00
3711006Back up løsning it-2017000 53
3711007It-systemer microsoft azure datalake 1 065 250 250 0
3711008It-systemer ucmdb-automatisert kartleg00 170 0
3711009Trådløst nettverk i barnehager + sfo 5 181 6 700 4 800 0
3811002Avvik og varslingssystem 108 800 800 0
3844065Skoler investering i iks/smasrtteknolo000 4 528
      
Felles inntekter og utgifter     
9990Generell finansiering 1 486 917 0 18
378002Maskiner IUA (kjøp av traktor) 54 00 108
3844092Herbarium 1 618 5 000 00
3880001Diverse utstyr møbler nye stavanger0 -100 0 144
3880002Videokonferanseutstyr vikevåg og judab0 -200 0 113
3880003Gang og sykkelvei mellom austre og ves0 -565 00
3880004Fiber til kommunale bygg0 -500 0 500
3880005Planlegging av øyfast0 -1 000 00
3880006Byggemodning madla/revheim0 50 000 50 000 0
3880007Byggemodning hillevåg0 50 000 50 000 0
3880008Innbyggertorg 2 653 5 300 00
3880009Innbyggertorg vikevåg 378 3 000 00
3888002Oppgradering kirkeparker og gravlunder0 4 500 4 500 0
3888007Nye stavanger0 -1 950 15 000 0
3888009Hundvåg gravlund0 5 000 5 000 0
4800001Tastarustå bydelspark trinn 1 og kvart 938 193 0 193
4800002Hinna park, infrastruktur 1 032 553 0 1 987
4800003Tou næringspark, infrastuktur 510 268 0 510
4800004Jm norge as 211 114 0 211
4800005Tastarustå bydelspark 2 335 176 0 335
4800006Justering egne bygg 1 626 558 0 242
4800008Hinna park as - ledningsnett -7 00 630
4800009Hinna park as - grøntanlegg 257 135 0 1 028
4800010Hinna park as vei og va-anlegg 74 45 0 1 252
4800011Hinna park as friområde / grøntanlegg 635 635 0 3 620
4800014Møldalhagen as - vei og va-anlegg 290 159 0 290
4800015Tastarustå 2011 1 000 766 0 1 173
4800016Øvre straen 2012 borger mester middelt 16 16 0 16
4800017Gosen næringsselskap 2014 vei 6 6 0 6
4800018Ipark eiendom 2017 vei- og va anlegg 29 19 0 29
4800019Jm norge 2017 vei 170 90 0 170
4800020Husabøryggen 2018 kvartalslekeplass 121 64 0 3 427
4800021Hinna park 2018 promenade 2010 347 182 0 12 881
4800022Hinna park 2018 friområde 2011 44 23 0 1 514
4800023Hinna park 2018 promenade 2012 67 35 0 2 702
4800024Hinna park 2018 park 2013 119 63 0 3 875
4800025Hinna park 2018 vikingtrekanten 2014 31 16 0 962
4800026Hinna park 2018 friområde 2015 38 20 0 1 192
4800027Hinna park 2018 scenerommet 2010 119 63 0 4 214
4800028Jadarholm 2018 516 277 0 21 638
4800029Østre hageby 2019 11 479 10 618 00
Sum investeringer i anleggsmidler  843 314 1 062 133 1 223 470 1 131 456
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedoversikt balanse

Hovedoversikt balanse (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2019Regnskap 2018
EIENDELER   
Anleggsmidler  28 617 301 27 518 137
Faste eiendommer og anlegg7 13 759 878 13 546 585
Utstyr, maskiner og transportmidler7 731 709 682 618
Utlån11 2 788 481 2 655 955
Konserninterne langsiktige fordringer11, 16 849 093 880 112
Aksjer og andeler12 898 270 792 469
Pensjonsmidler5 9 589 870 8 960 397
Omløpsmidler  3 492 013 3 134 132
Kortsiktige fordringer13 628 537 569 717
Konserninterne kortsiktige fordringer13, 16 294 2 045
Aksjer og andeler 00
Premieavvik5 533 202 426 146
Obligasjoner14 548 313 522 160
Kasse, postgiro, bankinnskudd  1 781 667 1 614 064
SUM EIENDELER  32 109 314 30 652 268
    
EGENKAPITAL OG GJELD   
Egenkapital  10 569 578 10 397 540
Disposisjonsfond10 703 901 644 294
Bundne driftsfond10 123 447 166 895
Ubundne investeringsfond10 218 721 29 395
Bundne investeringsfond10 50 361 59 548
Regnskapsmessig mindreforbruk18 148 877 200 013
Kapitalkonto25 9 364 113 9 337 237
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest15 -39 841 -39 841
Langsiktig gjeld  19 806 072 18 570 373
Pensjonsforpliktelser5 11 019 578 10 356 908
Ihendehaverobligasjonslån9 5 930 000 5 130 000
Sertifikatlån 00
Andre lån9 2 792 494 3 019 465
Konsernintern langsiktig gjeld9, 16 64 000 64 000
Kortsiktig gjeld  1 733 664 1 684 356
Annen kortsiktig gjeld16 1 733 664 1 684 356
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  32 109 314 30 652 268
    
MEMORIAKONTI   
Memoriakonto  605 408 442 328
Ubrukte lånemidler  584 604 421 535
Andre memoriakonti  20 804 20 793
Motkonto til memoriakontiene  -605 408 -442 328
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder, (KRS), utgitt av Forening for god kommunal regnskapsskikk, (GKRS).

Regnskapsprinsipper

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse.

Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke gjøres fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter.

Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet (beste estimat).

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året, ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

Ved opprettelse av nye foretak overføres verdier og forpliktelser i tråd med kontinuitetsprinsippet.

Virkning av endring i regnskapsprinsipp

Som følge av endringer i Forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen mva-kompensasjonen.

Private alders- og sykehjem og barnehager

Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader, men regnskapsførers som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle egenbetalinger i alders-og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette godskrives de aktuelle alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene.

Selvkostberegninger

På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet i dokument H-3/14. Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder:

 • Barnehager
 • Kommunale boliger
 • Pleie- og omsorgstjenester
 • Skolefritidsordningen

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapir som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler.

Kommunen følger KRS nr 4 ved avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skillet mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering og avskrivning av anleggsmiddelet.

Kommunen har porteføljefinansiering av investeringene.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i Kommuneloven § 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurdering av omløpsmidler

Utestående fordringer

Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives fortløpende gjennom året. Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.

 Finansielle omløpsmidler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi pr 31.12.

Urealisert gevinst behandles i tråd med Finansreglement.

Vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlig beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet /tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperioden er tråd med § 8 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Utlån

Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens andel av selskapets lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån til kommunen. Utlånsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.

Aksjer og andeler

Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse AS, som er bokført til andel av aksjekapital i selskapet.

Organisering av kommunens virksomhet – foruten kommunale foretak

 Det er to beslutningsnivåer i administrasjonen, kommunedirektøren med stabsavdelinger og det utøvende nivået, virksomhetene. Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor den ordinære organisasjon, med unntak av:

 • Kommunale foretak (KF)
 • Interkommunale selskap (IKS)
 • Interkommunale samarbeid (koml. § 27) og vertskommunesamarbeid (koml. § 28)
 • Aksjeselskap (hvor Stavanger kommune har eierinteresser)

Viser for øvrig til note.12 og 20, som viser hvilke selskaper kommunen har eierinteresser i.

13.2 Noter

Note nr. 1 Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter

Brukerbetalinger (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Foreldrebetaling barnehager 122 259 121 913
Foreldrebetaling skolefritidsordning 110 128 110 524
Egenbetaling institusjoner 193 289 191 399
Annet 39 908 39 016
Sum totalt 465 584 462 852
   
Andre salgs- og leieinntekter (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Kommunale avgifter 492 339 446 119
Leieinntekter 43 250 48 691
Annet 145 601 148 618
Sum totalt 681 190 643 428
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 2 Lønnutgifter

Lønnsutgifter drift (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Lønnsutgifter  
Fastlønn 4 014 891 3 815 929
Lønn til vikarer 250 248 237 551
Lønn til ekstrahjelp 209 954 209 412
Lønn vedlikehold 4 478 4 778
Overtidslønn 48 084 47 940
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 180 377 172 335
Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen 136 335 134 616
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bil som er oppl.pliktige m.v 35 112 35 305
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 4 879 479 4 657 866
Sosiale utgifter  
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 1 251 731 1 193 497
Sum 6 131 210 5 851 363
   
Lønnsutgifter investering (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Lønnsutgifter  
Fastlønn 23 199 22 845
Lønn til ekstrahjelp 245 531
Overtidslønn 855 1 131
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 112 116
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bil som er oppl.pliktige m.v 9 26
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 24 420 24 649
Sosiale utgifter  
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 5 990 5 816
Sum 30 410 30 465
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 3 Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet

Mottatte avdrag på utlån (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Mottatte avdrag fra Lyse AS 43 676 43 676
Mottatte avdrag formidlingslån 143 489 157 580
Mottatte avdrag på konsern lån 9 568 9 645
Andre mottatte avdrag på utlån 20 340 31 453
Sum 217 073 242 354
   
Statlige overføringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Overføringer fra staten 12 735 6 550
Tilskudd fra Husbanken0 243 173
STUI overføringer0 2 985
Sum 12 735 252 708
   
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Kjøp av driftsmidler 59 619 30 915
Kjøp av transportmidler 4 961 1 994
Vedlikehold byggetjenester nybygg 635 392 791 228
Materialer til vedlikehold og nybygg 39 568 32 596
Konsulenttjenester eksterne 54 100 87 645
Konsulenttjenester interne 61 842 56 732
Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg 8 131 9 137
Andre kjøp av varer og tjenester 19 252 108 094
Sum 882 865 1 118 341
   
Salg av driftsmidler (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Salg av driftsmidler 197 119
Salg av bygninger 0 2 500
Salg tomter/arealer 5 267 9 234
Sum 5 464 11 854
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 4 Årsverk

Årsverk Regnskap 2019Regnskap 2018
Antall årsverk 8 085 7 827
Antall ansatte 9 855 9 778
Antall kvinner 7 792 7 783
Antall menn 2 063 1 995
Antall kvinner i høyere stillinger 813 799
Antall menn i høyere stillinger 398 395
Ansatte med 100% ansettelse og foreldrepermisjon med 80% lønn teller fra 2016 med som 1 årsverk.  
   
Fordeling heltid/deltid Regnskap 2019Regnskap 2018
Antall ansatte i deltidsstillinger 3 817 3 765
Antall kvinner i deltidsstillinger 3 136 3 100
Antall menn i deltidsstillinger 681 665
Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100% stilling.  
Ansatte med 100% ansettelse og foreldrepermisjon med 80% dekningsgrad teller fra 2016 ikke som deltid.   
   
Lønn, godtgjørelse og pensjon (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018
Kommunedirektør  2 112
Ordfører  1 626
I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune  
   
Revisjonshonorarer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon 5 342 3 510
Honorar for rådgivning 1 221 450
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 760 748
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 5 Pensjon

Stavanger kommune har tariffestede kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. Pensjonsordningene er ytelsesbaserte og leveres av Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere, og Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) for sykepleiere og øvrige yrkesgrupper.

Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon samt AFP/tidligpensjon. Pensjonene fra KLP/SPK samordnes med utbetalingene fra folketrygden i de tilfeller regelverket krever det. Stavanger kommune har fra 1.1.2003 vært selvassurandør for deler av AFP-ordningen.

Domkirken sykehjem ble overtatt av Stavanger kommune fra 1. oktober 2019. Fra samme dato ble ansatte ved sykehjemmet overført til Stavanger kommunes pensjonsavtale. Dette innebærer at premiefond, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler som Domkirken sykehjem hadde opparbeidet fram til 1. oktober 2019 inngår i Stavanger kommunes tall per 31. desember 2019. Domkirken sykehjems pensjonsordning ble fram til 1. oktober 2019 ført etter veileder fra Norsk regnskapsstiftelser (NRS). Ved regnskapsføring etter NRS opparbeides det ikke premieavvik, og det er følgelig ikke overført premieavvik fra Domkirken sykehjem til Stavanger kommune som følge av overtakelsen.

Forskjellen mellom betalt netto pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad er premieavviket. Årets positive premieavvik reduserer pensjonskostnaden og balanseføres. Premieavviket opparbeidet i årene 2002-2010 amortiseres over 15 år, premieavvik i årene 2011-2013 amortiseres over 10 år. Premieavvik opparbeidet f.o.m 2014 amortiseres over 7 år.

Akkumulert premieavvik i GKRS 2019 mottatt av SPK viser et lavere akkumulert premieavvik per 1.1.2019 enn saldo i kommunens balanseregnskap. Dette er korrigert i 2019 slik at bokført akkumulert premieavvik SPK per 31.12.2019 stemmer overens med akkumulert premieavvik i GKRS 2019 fra SPK.

Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd i KLP) benyttes i sin helhet til reduksjon av premieinnbetalinger i det enkelte år. Saldo premiefond i KLP var per 31.12.2018 kr 71,6 mill. I 2019 er det inntektsført bruk av premiefond med kr 72,4 mill., Premiefond fra Domkirken sykehjem, kr 4,8 mill. er overført Stavanger kommune ved overføring av ansatte 1.10.2019.

Kommunen tar inn estimerte brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen. Det foretas ny beregning av de pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Forskjellen mellom avlagte tall for pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik. Estimatavviket for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser balanseføres i sin helhet.

Pensjonskostnad (beløp i 1.000 kr)KLP SPKSum 31.12.19Sum 31.12.18
Årets pensjonspremie inkl. adm. kostnader (jf. aktuarberegning) 605 294 118 744 724 037 649 502
Netto pensjonskostnader inkl. adm. kostnader (jf. aktuarberegning) -445 551 -107 601 -553 152 -538 873
= Årets premieavvik 159 742 11 143 170 886 110 629
     
AKKUMULERT PREMIEAVVIK    
Akkumulert 01.01. (ekskl. arbeidsgiveravgift) 386 778 -13 293 373 485 327 408
Korreksjon akkumulert premieavvik 01.01.0 585 585 0
+/- Resultatført 1/7, 1/10 og 1/15 av tidligere års premieavvik (eksl. arbeidsgiveravgift) -79 692 2 047 -77 645 -64 552
+/- Premieavvik for året (ekskl. arbeidsgiveravgift) 159 742 11 143 170 886 110 629
Arbeidsgiveravgift av premieavvik 31.12. 65 823 68 65 891 52 661
     
Akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift 31.12. 532 651 551 533 202 426 146
     
Premieavvik og amortisering inkl. arbeidsgiveravgift, virkning på driftsresultat (minus gir resultatreduksjon, pluss gir resultatøkning)    
I % av driftsinntekter 91 338 15 718 107 056 52 574
   99.8 %50.8 %
     
PENSJONSMIDLER (ekskl. arbeidsgiveravgift)    
Regnskap per 31.12. 8 260 265 1 329 606 9 589 870 8 960 397
Herav estimatavvik 2019 -286 549 51 857 -234 692 16 718
     
PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift)    
Regnskap per 31.12. 9 314 001 1 705 577 11 019 578 10 356 908
Herav estimatavvik 2019 41 966 -79 385 -37 419 -268 590
Virkning av tariffendring IB 2019, inkl i estimatavvik0000
NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift) 1 053 736 375 971 1 429 708 1 396 511
     
Økonomiske forutsetninger 2019:KLPSPK  
Forventet avkastning KLP/SPK4,504,00  
Diskonteringsrente (risikofri rente)4,004,00  
Forventet lønnsvekst 2,972,97  
Forventet G-reg./pensjonsreg. 2,972,97  
Pensjonsregulering2,20   
Forholdstallet fra KMD1,001,00  
DødelighetstabellK2013FTK2013  
Uføretariff/UføretabellKLP-uføretariffK2063 (200 %)  
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 6 Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – Drift

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon med kr 1 265 108′. Det vil si alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med, føres her.

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Kommunalt tilskudd private barnehager 478 707 452 477
Tilskudd private alders- og sykehjem 385 397 384 873
Kjøp fra staten 63 796 57 345
Kjøp fra fylkeskommuner 1 367 2 461
Kjøp fra kommuner 71 242 69 732
Kjøp fra kommunale foretak (KF) 350 498 339 629
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS) 263 938 246 215
Tilskudd til privatpraktiserende (leger, fysioterapeuter) 101 917 97 449
Overf. til andre 386 177 360 471
Totalt 2 103 039 2 010 652
Last ned tabelldata (Excel)

Overføringer

Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner.

Overføringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2019Regnskap 2018
Overføring til staten 89 877
Overføring til fylkeskommuner 22 30
Overføring til kommuner 1 723 591
Tap på krav 2 507 2 695
Overføring til kommunale foretak (KF) 81 586 70 582
Overføring til interkommunale selskap (IKS) 70 476 65 617
Økonomisk sosialhjelp 193 819 194 786
MVA knyttet til kompensasjonsordningen 195 766 196 306
Andre overføringer 359 883 343 511
Totalt 905 871 874 995
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger konserthus IKS har pr 31.12.19 en langsiktig gjeld til KLP og Kommualbanken på kr 535 mill. Stavanger kommune har forpliktet seg til å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd.

Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr 31.12.19 en langsiktig gjeld til Kommunalbanken på kr 306 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 53,65 %.

Multihallen og Storhallen IKS har pr 31.12.19 en langsiktig gjeld til Kommunalbanken på kr 91 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til en eierbrøk som er 53,65 %.

Note nr. 7 Anleggsmidler

Anleggsmiddelgruppe Avskrivn.planEiendeler
Gruppe 00 årKunst, tomtegrunn
   
Gruppe 15 årEDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
   
Gruppe 210 årAnleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, brannbiler, transportmidler og lignende.
   
Gruppe 320 årParkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg,
  pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 440 årBoliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende
   
Gruppe 550 årForretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og
  andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.
Last ned tabelldata (Excel)
Beløp i 1.000 kr Gruppe 0Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4Gruppe 5
Bokført verdi 01.01.  2 232 427 72 614 610 003 327 474 8 180 243 2 806 442
Tilgang i regnskapsåret  20 766 30 352 131 816 45 862 640 485 -14 487
Avgang i regnskapsåret    -152 00 
Delsalg i året  -26 248    0 
Avskrivninger i regnskapsåret 0 -30 246 -80 780 -18 911 -276 821 -62 444
Nedskrivninger   -44 283 -88 -2 828 -4 -26 481 -31 949
Korr. negativ komponent    1 017 528 6 939 341
        
Bokført verdi 31.12  2 182 662 72 632 659 076 354 949 8 524 365 2 697 903
  1)2)2)1)1)1)
Hovedoversikt balanse:       
1) Faste eiendommer og anlegg   13 759 879     
2) Utstyr, maskiner og transportmidler   731 708     
        
Sum ordinære avskrivinger    469 202     
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 8 Finansinntekter og utgifter

Renteinntekter og utbytte (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Renter bankinnskudd 50 483 35 869
Renter finansforvaltning 18 706 16 258
Forsinkelsesrenter 1 639 1 067
Renter rentebytteavtaler0 24 624
Utbytte Lyse Energi AS 240 218 218 380
Utbytte andre 1) 4 758 5 713
Andre renteinntekter 2) 95 415 88 053
Sum 411 218 389 963
   
Renteutgifter og låneomkostninger (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Renter innlån 175 014 141 415
Renter rentebytteavtaler 45 992 82 431
Andre rente- og finansutgifter 2 759 1 403
Sum 223 765 225 250
   
Gevinst/tap finansielle instrumenter (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Urealisert kurstap0 1 323
Realisert kurstap 33 15 869
Sum 33 17 192
   
Urealisert gevinst 8 269 0
Realisert gevinst 978 7 733
Sum 9 247 7 733
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 9A Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långivere

Gjeldsforpliktelser (beløp i 1.000 kr)   Regnskap 2019Regnskap 2018
Kommunens samlede lånegjeld   8 786 494 8 213 465
     
Fordelt på følgende kreditorer:    
Obligasjonslån    
DNB Markets, flytende rente   600 000 600 000
DNB Markets, fast rente   800 000  
Danske bank, fast rente   600 000 600 000
Sparebank1 SR-Bank, flytende rente   600 000 600 000
Sparebank1 SR-Bank, fast rente   500 000 500 000
Nordea, flytende rente   930 000 930 000
Swedbank, flytende rente   300 000 300 000
Kommunalbank fast rente    1 600 000 1 600 000
Sum   5 930 000 5 130 000
     
Andre lån    
Startlån    
Husbanken startlån, flytende rente   1 833 350 1 768 410
Husbanken startlån, fast rente   172 774 181 202
Investeringslån    
Husbanken investeringslån flytende   0 25
Husbanken investeringslån fast   13 180 15 041
Kommunalbank flytende rente    771 390 1 054 636
Annen langsiktig gjeld   1 800 150
Sum   2 792 494 3 019 465
     
Konsernintern langsiktig gjeld    
Forpliktelse EK foretak (jf note 11)   64 000 64 000
Sum   64 000 64 000
     
Avdrag på gjeld    
Avdrag (beløp i 1. 000 kr)BudsjettRegnskap 2019Regnskap 2018Regnskap 2017
Utgiftsført avdrag 350 896 347 332 335 199 332 368
Beregnet minste lovlige avdrag  211 954 241 038 232 873
Differanse  135 378 94 161 99 495
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune har obligasjonslån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på inntil 30 år på disse lånene. De avsatte avdragene er nedbetalt på langsiktig gjeld.

Kommunen beregner minste tillatte avdrag, jf. Kommuneloven (KL) § 50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinasierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med tilsammen kr 347 332′. Minste lovlige avdrag etter KL § 50 nr. 17 utgjør kr 211 954′, eller kr 250 559′ når vi beregner uten tomter. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2019.

Låneopptak i kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf. vedlagte årsregnskap 2019 for foretakene.

De kommunale foretakenes egenkapital er tidligere styrket med 64 mill. ved en overføring fra kommunens kapitalkonto. Beløpet står som en langsiktig forpliktelse i kommunens balanse og som en langsiktig fordring i foretakenes balanser.

Note nr. 9B Sikringsinstrument

Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

Stavanger kommune bruker hovedsakelig fastrentelån, men har også rentebytteavtaler som sikringsinstrumenter. Ved bruk av disse instrumentene oppnår kommunen forutsigbarhet i fremtidige rentekostnader. Rentesensitiviteten i porteføljen rapporteres og kontrolleres med mål om å holdes på et minimum.

Samlet har Stavanger kommune benyttet rentebytteavtaler for kr 2,2 mrd. I tillegg har kommunen kr 3,7 mrd. i ulike fastrentelån, samt flytende for 5,1 mrd. Den gjennomsnittlige løpetiden, durasjonen, for rentebytteavtalene er ca. 3,5 år, og 65 % av bruttogjelden er sikret med fastrente. Dersom rentebanen øker med 1 % vil Stavanger kommunes årlige renteutgifter øke med ca. 12 millioner.

Rentesikringen er forankret i Stavanger kommunes finansreglement kapittel 5, og risikobildet rapporteres månedlig og tertialvis.

Note nr. 10 Avsetninger og bruk av avsetninger

 Alle fond (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Avsetninger til fond 594 379 421 439
Bruk av avsetninger -398 080 -450 290
Til avsetning senere år 00
Netto avsetninger 196 298 -28 852
Disposisjonsfond (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
IB 01.01. 644 294 543 698
Avsetninger driftsregnskapet 289 382 256 840
Bruk av avsetninger driftsregnskapet -133 276 -156 244
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet -96 499 0
Beregnet beholdning pr 31.12. 703 901 644 294
UB 31.12. 703 901 644 294
Differanse0 0
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldo på  disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Av saldo på kr 703 901′, utgjør det generelle disposisjonsfondet 189 788′, mens resterende midler på  kr 514 113′ er merket som fond til diverse formål.  Pensjonsfond kr 263 535′, Digitaliseringsfond kr 98 140′ og Kursreguleringsfond kr 67 469′ er de tre største av disse merkede midlene.

Bundet driftsfond (beløp i kr 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
IB 01.01. 166 895 195 410
Avsetninger driftsregnskapet 81 351 121 139
Bruk av avsetninger driftsregnskapet -124 755 -149 568
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet -44 -86
Beregnet beholdning pr 31.12. 123 447 166 895
UB 31.12. 123 447 166 895
Differanse0 0
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret. Fond er fordelt med fond for overføring av øremerkede midler som utgjør kr 93 735′, og selvkostfond vann, slam og avløp som utgjør kr 29 712′.

Overføringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Overført fra drift- til investeringsregnskap 209 785 167 295
Last ned tabelldata (Excel)

Overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet følger av budsjett og fremkommer i regnskapsskjema 1A. Det kan kun overføres det beløp innenfor budsjettets rammer som er nødvendig for å sikre finansiell dekning i årets investeringsregnskap.

Ubundet investeringsfond (beløp i 1.000kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
IB 01.01. 29 395 80 400
Avsetninger 219 326 29 895
Bruk av avsetninger -30 000 -80 900
Beregnet beholdning pr 31.12 218 721 29 395
UB 31.12. 218 721 29 395
Differanse00
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsmål.

Bundet investeringsfond (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018
IB 01.01. 59 548 109 474
Avsetninger 4 320 13 565
Bruk av avsetninger00
Bruk av bundne investeringsfond -13 507 -63 492
Beregnet beholdning pr 31.12. 50 361 59 547
UB 31.12. 50 361 59 548
Differanse00
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Av saldo per 31.12 utgjør overføring av ubrukte øremerkede midler til investeringsformål kr 4 212′.

Fordeling mellom skjema 1A/1B og 2A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Justert budsjettOpprinnelig budsjett
Avsetninger disposisjonsfond 289 382 238 115 0
Regnskapsskjema 1A 289 382 238 115 0
Regnskapsskjema 1B000
    
Bruk av avsetninger disposisjonsfond -229 775 -202 215 -11 940
Regnskapsskjema 1A -128 276 -100 415 -10 740
Regnskapsskjema 1B -5 000 -5 000 -1 200
Regnskapsskjema 2A -96 499 -96 800 0
    
Overføringer mellom drift og investering 209 785 209 785 190 110
Regnskapsskjema 1A 209 785 209 955 190 110
Regnskapsskjema 1B0 -170 0
    
Avsetninger bundne driftsfond 81 351 15 485 11 295
Regnskapsskjema 1A 3 000 1 870 0
Regnskapsskjema 1B 78 351 13 615 11 295
    
Bruk bundne driftsfond -124 799 -136 021 -64 744
Regnskapsskjema 1A -32 143 -31 508 -29 479
Regnskapsskjema 1B -92 613 -104 513 -35 265
Regnskapsskjema 2A -44 00
    
Avsetninger bundne driftsfond 81 351 15 485 11 295
Regnskapsskjema 1A 3 000 1 870 0
Regnskapsskjema 1B 78 351 13 615 11 295
    
Bruk bundne driftsfond -124 799 -136 021 -64 744
Regnskapsskjema 1A -32 143 -31 508 -29 479
Regnskapsskjema 1B -92 613 -104 513 -35 265
Regnskapsskjema 2A -44 00
    
Avsetning til ubundne investeringsfond 219 326 219 326 0
Regnskapsskjema 2A 219 326 219 326 0
    
Bruk av ubundne investeringsfond -30 000 -30 000 -30 000
Regnskapsskjema 2A -30 000 -30 000 -30 000
    
Avsetning til bundne investeringsfond 4 320 00
Regnskapsskjema 2A 4 320 00
    
Bruk av bundne investeringsfond -13 507 |0
Regnskapsskjema 2A -13 507 00
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 11 Utlån

Utlån (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Startlån 1 896 751 1 734 296
Avsatt til tap på framtidige utlån -25 384 -25 384
Sum utlån startlån 1 871 367 1 708 912
   
Viking Fotball ASA 2 050 2 550
Ansvarlig lånekapital Lyse 829 844 873 520
Rogaland Rideklubb 2 026 2 239
Tou Scene0 100
Varmestuens venner 689 737
Museum Stavanger AS 3 641 4 162
Forus og Gausel Idrettslag 1 326 1 442
Oilers Invest AS 56 265 58 910
Base Property AS00
Vesterlen Krets av NSF0 960
Idrettslaget Skjalg 1 150 1 150
Hagltårnet Næring AS 4 723 1 274
Forus Flerbrukshaller AS 11 933  
Forus Folkehelsesenter AS 3 467  
Sum andre utlån 917 114 947 043
   
Sum utlån 2 788 481 2 655 955
   
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 13 088 12 293
Sølvberget KF 31 018 30 645
Stavanger Boligbygg KF 607 040 683 708
Stavanger Utvikling KF 197 947 153 467
Konserninterne langsiktige fordringer 849 093 880 112
   
Avsatt på bundne investeringsfond -9 807 9 705
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 12 Aksjer og andeler

Aksjer (beløp i 1.000 kr)Aksje-kapitalSK'andel av aksje-kapitalSK'andel aksjerBokført verdiMottatt utbytte
Lyse AS 1 008 983 440 683 43,68 % 440 683 240 218
Rogaland Teater AS 108 28 25,93 % 28  
Universitetsfond Rogaland AS 3 800 1 380 36,32 % 13 800  
ODEON kino Stavanger/Sandnes 1 000 332 33,15 % 5 119 995
Glad Mat AS 108 4 4,08 % 5  
Lysefjorden Utvikling AS 500 48 9,60 % 298  
Stavanger Sentrum AS 250 100 40,00 % 704  
Blue Planet AS 1 950 23 1,17 % 50  
Allservice AS 2 958 1 490 50,38 % 1 490  
Forus Næringspark AS 15 100 7 401 49,01 % 7 400  
Filmkraft Rogaland AS 1 600 560 35,00 % 560  
Museum Stavanger AS 100 47 47,00 % 55  
Ryfast AS*000,00 %0 
Attende AS 1 532 843 55,00 % 785  
Stavanger Forum AS** 23 638 20 175 85,35 % 39 997  
Bysykkelen AS 4 000 1 000 25,00 % 2 000  
Valide invest AS 150 15 9,98 % 1 500  
Hagltårnet Næring AS 50 625 50 625 100,00 % 62 606  
Risavika Bioproduction AS*** 1 020 400 39,22 % 2 000  
Forus Folkehelsesenter AS**** 60 46 77,00 % 15 938  
Forus Bedritsidrettsarena AS**** 30 23 77,00 % 0  
Forus Flerbrukshaller AS**** 53 41 77,00 % 54 861  
Sum 1 117 565 525 264   649 879 241 213
      
Andeler (beløp i 1.000 kr)Totale andelerSK' andelerSK eierandelBokført verdiMottatt utbytte/overf.
Stavangerregionen Havn IKS 080,69 % 0  
IVAR IKS  039,95 % 0  
Rogaland brann og redning IKS 5 000 2 123 42,45 % 2 595  
Rogaland Revisjon IKS 4 000 1 264 31,59 % 1 278  
Renovasjonen IKS 050,00 % 7 997 1 000
Stavanger Konserthus IKS 100 89 89,00 % 89  
Sørmarka flerbrukshall IKS 600 322 53,65 % 384
Multihallen og Storhallen IKS 600 322 53,65 % 374
Opera Rogaland IKS 800 400 50,00 % 400  
Rogaland Kontrollutvalgsekr. IS 600 210 35,00 % 210  
Biblioteksentralen AL 0  1  
Samvirkelaget Flørli Vann og Kloakk SA 0  650  
Egenkapitalinnskudd KLP 0  234 392  
Andeler Dragaberget Barnehage SA 4   20  
Sum 11 700 4 733   248 390 1 000
Sum aksjer og andeler 1 129 265 529 997   898 270 242 213
Last ned tabelldata (Excel)

*Aksjer i Ryfast AS ble solgt til Ferde AS i 2019.

**Kommunestyret vedtok i 25.11.19 i sak 37/19 å konvertere likviditetslån i Stavanger Forum AS til egenkapital, samt gjennomføre en kapitalforhøyelse i form av kontantinnskudd på kr 2,5 mill.

***Det ble kjøpt aksjer for 2 mill. i Risavika Bioproduction AS, vedtatt av bystyret i sak 173/16.

****Kommunestyret vedtok 25.11.19 i sak 51/19 at det kunne inngås aksjekjøpsavtale med Rogaland Bedriftsidrettskrets for overtakelse av 77 % av aksjene i Forus Flerbrukshaller AS, Forus Bedriftsidrettsarena AS og Forus Folkehelsesenter AS. Aksjekjøpet ble gjennomført samtidig med innfrielsen av garantiforpliktelsen til Forus Flerbrukshaller AS – jf. note 19 Garantier.

Note nr. 13 Utestående fordringer

Utestående fordringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant) 3 993 5 056
Sentrale styringsorganer 165 253 97 043
Stavanger Eiendom 8 237 6 978
Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom 35 520 55 158
Oppvekst 28 354 30 238
Levekår 292 302 282 072
Kultur og byutvikling 5 196 8 867
Mva-kompensasjon 70 528 63 806
Syke-svangerskap 38 053 39 305
Kortsiktige fordringer lønn -898 -806
Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer -18 000 -18 000
Sum kortsiktige fordringer* 628 537 569 717
Konserninterne fordringer 294 2 045
Herav:  
Forfalte terminer utlån konserninterne 294 2 045
*  
* Inkludert i sum kortsiktige fordringer inngår kundefordringer til kommunale foretak med kr 56 684, jf. note 16.   
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 14 Finansielle omløpsmidler

Aktiva klasse (beløp i 1.000 kr)Markeds-verdi 2019Bokført verdi 2019 Årets resultatførte verdiendring
Aksjefond 37 711 49 065 -11 354
Grunnfondsbevis 30 852 26 102 4 749
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner 205 847 215 471 -9 624
Industriobligasjoner/sertifikater 177 190 175 994 1 196
Bankobligasjoner og bankinnskudd 96 080 95 780 300
- Herav bankinnskudd -55 788 -55 776 -12
Andre verdipapir 5 5 0
Grønn finansforvaltning 56 415 52 962 3 454
Kursregulering pr 01.01  -19 560 19 560
Urealisert gevinst pr 31.12*  8 269 -8 269
Sum 548 313 548 313 -0
Last ned tabelldata (Excel)

Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til anskaffelseskost pr 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Netto urealisert gevinst på 8,3 mill. er resultatført i 2019. Realisert gevinst på 1 mill. er inntektsført i 2019 og realisert tap på 0,03mill. er utgiftsført i 2019. Kursreguleringsfondet er pr 31.12.19 på 67,5 mill. og er stort nok i henhold til finansreglementet.

Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes med resultateffekt til markedsverdi..

Bokført verdi 31.12 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12.

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 05.02.2018.

Note nr. 15 Endringer i regnskapsprinsipp

Endring i regnskapsprinsipp (beløp i 1.000kr) Regnskap 2019Regnskap 2018
IB   39 841 39 841
UB  39 841 39 841
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2017 av følgende poster:   
 År  
Utbetalte feriepenger1993 98 967  
Varebeholdning2001 6 472  
Kompensasjon for mva2001 -13 989  
Øvrige endringer periodiseringsprinsipp  33 912  
Tilskudd til ressurskrevende brukere2008 -85 521  
Sum bokført mot konto for prinsippendring   39 841  
Last ned tabelldata (Excel)

Som en følge av endringer i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp.

Note nr. 16 Fordringer og gjeld til kommunale foretak

Fordringer og gjeld til kommunale foretak (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Konsernintern kortsiktig fordring   
Stavanger Parkeringsselskap KF 30 131 289
Sølvberget KF 2 373 4 134
Stavanger Byggdrift KF 482 599
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 514 390
Stavanger Boligbygg KF 16 808 23 652
Stavanger Utvikling KF 6 670 2 467
Sum konserninterne kortsiktige fordringer* 56 979 31 531
Herav kundefordringer 56 684 29 486
Herav kortsiktige fordringer utlån 294 2 045
   
Konsernintern langsiktig fordring   
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 13 088 12 293
Sølvberget KF 31 018 30 645
Stavanger Boligbygg KF 607 040 683 708
Stavanger Utvikling KF 197 947 153 467
Sum konserninterne langsiktige fordringer 849 093 880 112
   
Sum konserinterne fordringer 906 072 911 643
   
Konsernintern kortsiktig gjeld   
Stavanger Parkeringsselskap KF 43 654
Sølvberget KF 3 359 3 529
Stavanger Byggdrift KF 14 624 17 609
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 14 265 10 230
Stavanger Boligbygg KF 2 744 3 296
Stavanger Utvikling KF0 13 122
Sum konsernintern kortsiktig gjeld** 35 036 48 440
Øvrig kortsiktig gjeld 1 701 429 1 635 916
Sum kortsiktig gjeld 1 736 465 1 684 356
   
Konsernintern langsiktig gjeld  
Sølvberget KF 5 000 5 000
Stavanger Byggdrift KF 30 000 30 000
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 29 000 29 000
Sum konsernintern langsiktig gjeld 64 000 64 000
   
Sum konsernintern gjeld 99 036 112 440
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 17 Spesifikasjon over mellomværende mellom kommunene Stavanger, Rennesøy og Finnøy

Åpne poster i Stavanger kommuneTotaltRennesøy kommuneFinnøy kommune
Omløpsmidler 13 086 454 8 091 141 4 995 313
Kortsiktige fordringer - saldo åpne krav000
Kortsiktig gjeld   
Annen kortsiktig gjeld - saldo åpne krav -3 496 311 -2 547 310 -949 001
KG andre kommuner -4 557 -1 686 -2 871
Sum 9 585 586 5 542 145 4 043 441
    
Åpne poster i Rennesøy kommuneTotaltStavanger kommuneFinnøy kommune
Omløpsmidler   
Kortsiktige fordringer - spesifikasjon pr reskontro 2 591 641 2 547 310 44 331
Kortsiktig fordring andre kommuner 1 686 1 686 0
Kortsiktig gjeld   
Annen kortsiktig gjeld - leverandører pr reskontro -8 091 141 -8 091 141 0
Sum -5 497 814 -5 542 145 44 331
    
Åpne poster i Finnøy kommuneTotaltStavanger kommuneRennesøy kommune
Omløpsmidler   
Kortsiktige fordringer - spesifikasjon pr reskontro 949 001 949 001 0
Kortsiktig fordring andre kommuner 2 871 2 871 0
Kortsiktig gjeld   
Annen kortsiktig gjeld - leverandører pr reskontro -5 039 644 -4 995 313 -44 331
Sum -4 087 772 -4 043 441 -44 331
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 18 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift

Regnskapsmessig mindreforbruk (beløp i 1.000 kr)Budsjett 2019Regnskap 2019Regnskap 2018
Tidligere opparbeidet mindreforbruk0 200 013 178 148
Årets disponering av mindreforbruk 200 000 -200 013 -178 148
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret0 148 877 200 013
Totalt mindreforbruk til disponering 200 000 148 877 200 013
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 19 Garantier gitt av kommunen

Garanti gitt til (beløp i 1.000 kr)GarantibeløpGarantien utløper:
IVAR IKS 39,95% * 1 622 455 2022,26,29,30,31, 32,33, 34,35,36,37,39,40,41,45,46,48,49
Stavanger Konserthus IKS 476 556 2034-2046
Rogaland brann og redning IKS 1 470 2025
Stavangerregionen havn IKS 133 651 2021-2040
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland 29 811 2038
Stiftelsen Øyane sykehjem 00
Borettslaget Gauselparken 16 966 2033
Borettslaget Krosshaug I 8 228 2035
Borettslaget Ramsvik 8 012 2033
Borettslaget Ramsvik 8 235 2033
Forus Utvikling AS 44 000 2031
Private barnehager/andelsbarnehager 13 705 2020 / 2030
Ferde AS 1 950 000 2039 og 2042
Vikinghallen AS 71 252 2039
Stiftelsen Stavanger ishall 49 200 2040
Forus Flerbrukshaller AS00
Renovasjonen IKS 32 756 løpende
Multihallen og Storhallen IKS 49 035 løpende
Sørmarka Flerbrukshall IKS 164 128 løpende
Museum Stavanger AS 37 353 2032
Med hjemmel i sosiallovgivningen 9 985 2019 og utover
   
Sum garantier 4 726 799  
Last ned tabelldata (Excel)

Garantiforpliktelser totalt har økt med 2 mrd fra 2016 til 2019.  Dette skyldes i hovedsak garanti til Ferde AS og IVAR IKS som er økt med hhv. 1,4 mrd og 0,5 mrd. Garantiforpliktelser som er inkludert i 2019, som ikke var med i 2016, er Renovasjonen IKS, Multihallen og Storhallen IKS, Sørmarka flerbrukshall IKS og Museum Stavanger AS. Totalt garantibeløp utgjør 45 % av kommunens brutto driftsinntekter for 2019.

Stavanger kommune innfridde sin garantiforpliktelse på 85,2 mill. overfor Forus Flerbrukshaller AS i 2019, jf. vedtak i kommunestyret 25.11.19, sak 51/19. Samtidig ble det ervervet aksjer i Forus Flerbrukshaller AS, Forus Folkehelsesenter AS og Forus Bedriftsidrettsarena AS, jf. note 12 Aksjer og andeler.

Note nr. 20 Interkomunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Ryfylke Friluftsråd (§27-samarbeid)  
Overf.fra Stavanger kommune 1 898 1 835
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 724 1 667
Sum andre inntekter 9 757 10 224
Sum inntekter 13 378 13 726
Benyttet til dekning av utgifter -14 274 -15 668
Netto resultat -896 -1 942
Netto avsetning (bruk) 874 3 765
Resultat -21 1 823
   
IUA (§27-samarbeid)  
Overf.fra Stavanger kommune 816 796
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 448 1 385
Sum andre inntekter 1 227 1 060
Sum inntekter 3 491 3 242
Benyttet til dekning av utgifter 2 318 2 238
Netto resultat 1 173 1 004
Netto avsetning 1 173 1 004
Resultat00
*IUA har hovedkontor i Sandnes, men inngår i Stavanger kommunes årsregnskap.  
   
Jæren friluftsråd (§ 27-samarbeid)  
Overføring fra Stavanger kommune 1 898 1 835
   
Rogaland kontrollutvalgssekretariat (§27-samarbeid)  
Overføring fra Stavanger kommune 787 760
   
Krisesenteret (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner -3 642 3 883
Andre ref./inntekter -1 084 960
Sum inntekter -4 726 4 843
Benyttet til dekning av utgifter 4 726 -4 895
Netto resultat -0 -52
Netto bruk 0 -52
Resultat00
   
Ungdom og fritid K-46 (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 577 593
Overf.fra Rogaland Fylkeskommune00
Andre ref./inntekter 1 384 1 099
Sum inntekter 1 961 1 691
Benyttet til dekning av utgifter 1 964 1 995
Netto resultat -3 -303
Netto bruk -3 -303
Resultat00
   
Legevakten (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 17 045 13 862
Sum inntekter 17 045 13 862
Benyttet til dekning av utgifter 17 045 13 629
Netto driftresultat 0 232
Netto avsetning0 232
Resultat 0 0
   
Sør- og midt Rogaland arbeidsgiverkontroll (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 747 2 747
Andre ref./inntekter 00
Sum inntekter 2 747 2 747
Benyttet til dekning av utgifter 2 747 3 270
Netto driftresultat 0 -523
Bruk av fond0 -523
Avsatt til fond00
Resultat00
   
Skatteoppkreverfunksjonen (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 3 160 3 171
Benyttet til dekning av utgifter 3 160 3 171
Resultat -0 -0
   
Nye Stavanger (vertskommunesamarbeid)  
Andre statlige overføringer0 100
Andre inntekter 3 537 1 354
Sum inntekter 3 537 1 454
Benyttet til dekning av utgifter 24 659 18 750
Netto driftsresultat -21 122 -17 295
Bruk av fond 31 508 48 804
Avsatt til fond 10 386 31 508
Resultat -0 -0
   
Barnevernsvakten (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 336 2 071
Andre ref./inntekter 37 84
Sum inntekter 2 373 2 155
Benyttet til dekning av utgifter 2 373 2 155
Netto resultat 0 0
Netto bruk 00
Resultat00
   
Landsbrukskontoret (vertskommunesamarbeid)  
Overføring fra Stavanger kommune 959 928
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 21 Selvkostområde

Selvkost (beløp i 1.000 kr)Resultat 2019 2019 Mer(+)/mindreforbruk (-)2019 Årets deknings-grad i % *
 InntekterKostnader  
Vann 127 013 132 166 5 153 96,10 %
Avløp 230 544 231 587 1 043 99,55 %
Slam 1 990 1 089 -901 182,71 %
Renovasjon 165 195 179 445 14 251 92,06 %
Byggesak 23 665 22 530 -1 135 105,04 %
Feiing 8 942 8 354 -588 107,04 %
*    
*Årets dekningsgrad før eventuell avsetning til/bruk av selvkostfond    
Last ned tabelldata (Excel)
 Balansen 2019   Fremførbart underskudd   
 Selvkostfond
per 1.1.
Avsetn/ bruk
av selvkostfond
Renter Pr. 31.12 **Akk. sum per 1.1Forskuttert
av bykassen 2019
Overført til
bykassen 2019***
Akk. Sum
per 31.12
Vann 17 869 -5 153 351 13 067 0000
Avløp 16 413 -1 043 365 15 734 0000
Slam 0 901 10 911 0000
Renovasjon 9 339 -9 389 51 -0 0 4 861 0 4 861
Byggesak 0000 4 410 0 1 047 3 363
Feiing 0000 2 886 0 516 2 370
*        
** Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av fremtidige driftsutgifter på selvkostområdet.         
*** I sum overført til bykassen er mindreforbruk 2019 fratrukket renter av framførbart underskudd.         
Last ned tabelldata (Excel)

I henhold til retningslinjer for beregning av selvkost i kommunale betalingstjenester skal slam defineres som eget selvkostområde. Fram til og med 2018 har dette området inngått i selvkostområdet avløp. Fra og med 2019 er dette definert som eget selvkostområde i de tre kommunene som nå er slått sammen fra 1.1.2020.

I sak 73/19 Økonomiske tilpasninger av selvkostområdene før kommunesammenslåingen behandlet av Stavanger bystyre 17.06.2019 ble det fattet følgende vedtak:

 1. Stavanger kommune styrer sine respektive selvkostregnskap mot kr 0 i 2019. Eventuelle positive selvkostfond videreføres inn i nye Stavanger.
 2. Eventuelle akkumulerte fremførbare underskudd på selvkosttjenestene gjøres opp ved årsoppgjøret 2019 og videreføres ikke inn i nye Stavanger. Dette gjelder imidlertid ikke renovasjon og slam.
 3. Rådmannen legger fram en egen sak som viser hvilke tiltak som er satt i verk for å få driftsunderskuddene i «Byggesak» og «Feiing» snudd til balanse i kommende budsjetter.

Ved regnskapsavslutning per 31.12.2019 viser regnskapet et fremførbart underskudd på kr 4,9 mill. på renovasjon, kr 3,4 mill. på byggesak og kr 2,4 mill. på feiing. I tråd med ovennevnte vedtak punkt 2 videreføres kun fremførbart underskudd på renovasjon. De andre nulles ut ved overgang til ny kommune. Dette får ikke resultateffekt i 2019, da disse merforbrukene allerede er dekket inn ved tidligere regnskapsavslutninger.

Inkludert i fremførbart underskudd på renovasjon i Stavanger inngår et fremførbart underskudd på kr 0,67 mill. som gjelder Finnøy kommune. Som en del av kommunesammenslåingen har Stavanger kommune fra 1.1.2019 overtatt ansvaret for renovasjonen i Finnøy kommune. Alle inntekter og utgifter tilhørende Finnøy inngår som følge av dette i Stavanger kommunes regnskap for 2019. Ryfylke Miljøverk (RYMI) har tidligere hatt ansvaret for renovasjonen i Finnøy kommune. Finnøy har derfor ikke opparbeidet eget selvkostfond. Avklaring om det eventuelt er tilgodehavende fondsmidler som følge av avvikling av RYMI er ikke klar ved regnskapsavleggelse for Stavanger og Finnøy kommuner.

Note nr. 22 Avgiftssituasjonen

Kompensasjon av merverdiavgift på sosiale boliger

Boligmassen gjennomgås løpende og klassifiseres i ulike tjenestegrupper. Det er krevd kompensasjon for merverdiavgift tilknyttet boliger som har en konkret tilrettelegging, og som i tillegg blir bebodd av personer som har behov og krav på denne tilretteleggingen, jf. forskrift til kompensasjonsloven § 7. Stavanger kommune har ført kompensasjon for rus- og psykiatriboliger som er særskilt tilrettelagt på lik linje med øvrige tilrettelagte boliger.

Skatteetaten har en pågående kontroll av kompensasjon tilknyttet sosiale boliger. Kontrollen har fokus på formelle krav til dokumentasjon av kompensasjonsretten, og hvorvidt boligene er tilrettelagt som helse- og sosialbolig og i tillegg bebos av personer som har behov for denne tilretteleggingen.

Justeringsavtaler

Stavanger kommune inngår justeringsavtaler med private utbyggere for å få refusjon av merverdiavgift tilknyttet utbygging av kommunal infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Utbygger og Stavanger kommune inngår frivillig avtale med bakgrunn i vedtak fattet 28.11.2013 av formannskapet i Stavanger kommune. Justeringsperioden for inngåtte justeringsavtaler er 10 år. Kommunen bærer risikoen for en rettmessig/rettidig rapportering av det årlige merverdiavgiftskravet og/eller søknad om merverdiavgiftskompensasjon. Endret bruk eller salg kan medføre endret plikt eller rett til justering.

Én ny justeringsavtale er inngått i 2019. Denne inneholder justeringsrett. Stavanger kommune følger GKRS sin anbefaling om regnskapsmessig behandling av justeringsavtaler. I tråd med denne anbefalingen er justeringsrett som følge av avtalene ført i investeringsregnskapet. Det samme er tilbakeføringen av justeringsinntekt til utbyggerne da dette har en tett sammenheng med justeringsinntekten. Nettoeffekten av den nye justeringsavtalen utgjør en merinntekt på kr 95 563. Tilsvarende tall for 2018 var kr 800 470. Det årlige justeringsbeløpet var unormalt høyt i 2018 da flere av avtalene i 2018 gjaldt eldre anlegg. For disse avtalene fikk kommunen alle år frem til og med 2018 med som justeringsrett i 2018. Totalt for alle eksisterende avtaler utgjør merinntekten i 2019 kr 1 950 643. Tilsvarende tall for 2018 var kr 2 538 849.

Anleggsbidragsavtaler

Stavanger kommune tilbyr jf. formannskapets vedtak av 26.03.2013 såkalte anleggsbidragsavtaler i overensstemmelse med formannskapets vedtak av 28.11.2013. Ved anleggsbidragsavtaler fører kommunen fortløpende kompensasjon eller fradrag for inngående merverdiavgift på anleggs-kostnadene tilknyttet kommunale infrastrukturtiltak så langt det er rettslig adgang til det. Utbygger betaler bidrag til dekning av øvrige anleggskostnader. Én avtale om anleggsbidrag er inngått i 2019. Til denne er det ikke startet opp arbeid i 2019. Vi har to pågående avtaler om anleggsbidrag som ble inngått i 2018. I tillegg er det inngått en separat avtale om bygging av private infrastrukturtiltak tilknyttet en av anleggsbidragsavtalene. Ved denne avtalen er det ingen avgiftsbehandling. I 2019 er det fradragsført kr 9 301 770 i merverdiavgift på grunnlag av anleggsbidragsavtalene. Tilsvarende tall for 2018 var kr 5 536 804.

Justeringsforpliktelser egne bygg, anlegg og fast eiendom

Stavanger kommune har plikt og rett til å justere merverdiavgift tilknyttet egne bygg, anlegg og fast eiendom, dersom bruken som lå til grunn ved anskaffelsen senere blir endret, jf. forskrift til kompensasjonsloven § 6. Endringene kan være både til gunst og ugunst for kommunen. Justeringsperioden er 10 år, og gjelder investeringer der utgiftene beløpsmessig overstiger kr 500 000 inkludert merverdiavgift.

I 2019 er det justeringsrett tilknyttet to bygg som tidligere helt eller delvis har blitt leid ut til privat barnehage og privat skole. Manglende rett til kompensasjon for merverdiavgift ved disse byggene i utleieperioden gir nå grunnlag for justeringsrett med 10 % årlig i gjenværende del av justeringsperioden. I 2019 er det krevd justeringsrett med kr 557 166 tilknyttet dette.

I 2019 er det justeringsplikt tilknyttet Eiganes skole som delvis blir leid ut til privat skole,ettersom det er mindre enn 10 år siden skolen ble ferdigstilt. Justeringsplikten er beregnet til kr 1 108 878 årlig så lenge justeringsperioden på 10 år løper. For 2019 ble justeringsplikten på 5/12 av dette, kr 464 363, ettersom utleien startet 1. august 2019. Løpende drifts- og investeringsutgifter tilknyttet utleid areal er også avskåret kompensasjonsrett så lenge utleieavtalen løper. Det er også betalt justeringsplikt med kr 1 068 653 tilknyttet bygg som er solgt.

I 2019 er det også tilbakebetalt kompensert merverdiavgift tilknyttet prosjekter som ved ferdigstillelse ikke har blitt benyttet til kompensasjonsberettiget formål. Dette gjelder utbyggingsområdet ved Jåttåvågen og boliger utleid til ikke kompensasjonsberettiget formål.

Note nr. 23 Investeringsprosjekter

ProsjektnrProsjektnavn (beløp i 1.000kr)Kostnadsramme Regnskap 2019Justert budsjett 2019Kostnad tidligere år
3744009Hinna idrettsanlegg Inkl. rekkefølgekrav 41 000 21 209 20 000 14 633
3833002Velferdsteknologi 80 000 5 365 20 000 513
3844003Olav Kyrresgate 19 og Stavanger Svømmehall 275 400 46 663 57 200 229 817
3844007Madlamark skole, nybygg 284 000 4 793 4 000 4 084
3844008Vaulen skole, nybygg og utvidelse 398 000 601 10 000 1 254
3844013Tastaveden skole, rehabilitering 185 000 260 8 000 2 002
3844014Kvernevik skole, rehabilitering 196 000 000
3844016Gautesete skole, rehbilitering, funksjonsendring 172 000 107 125 120 200 51 869
3844021Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming 60 000 2 357 1 000 228
3844025Stavanger Idrettshall , garderober / fasade 40 900 8 536 13 900 23 368
3844035Nylund skole, utbygging 34 000 17 711 14 500 5 092
3844045Schancheholen brannstasjon 143 000 666 2 000 5 543
3844046Lervig brannstasjon 174 000 1 149 2 000 1 287
3844047Hundvåg kirke rehabilitering 25 000 967 8 000 80
3844049Tasta barnehage 42 500 30 882 23 900 10 228
3844050Tastavarden barnehage 42 000 12 870 21 000 1 046
3844051Ytre Tasta barnehage, utvidelse 55 500 20 421 18 000 10 131
3844060Nye Tou, 2. byggetrinn 110 000 20 256 12 000 88 756
3844062Svømmehall varmtvannsbasseng, Madlamark skole 16 000 2 00
3844067Energitiltak - Enøk pakke 3 27 000 2 643 2 000 22 160
3844072Barnehage med 75 plasser (5avd) på Våland 135 000 345 10 000 0
3844073Grovgarderober på 6 barnehager 30 000 11 187 5 000 9 236
3844078Nytt Bofellesskap på Hinna 30 000 7 229 12 000 1 127
3844081Forum Expo, kjøp av andel (1/3) 260 000 -4 0 62 727
3844082Nye Tou 3. byggetrinn (Ferdig 2020) 45 000 5 192 20 000 0
3866001Utskifting av gatelysarmatur som inneholder kvikksølv 40 000 9 325 15 100 35 328
3866040Led-lys utskiftning av gatelysarmatur 40 000 5 190 10 000 0
391366018Sykkelstrategi 50 000 125 20 000 6 002
391366020Gang-og sykkelsti Austre Åmøy 50 000 1 215 1 515 689
391444814Storhaug bydel ny barneskole 358 000 3 946 10 000 648
391444821Domkirken 2025 305 000 23 685 30 000 51 075
Sum  3 744 300 371 911 491 315 638 923
Sum øvrige prosjekter    471 404 570 818  
Sum utgifter i investeringer   843 314 1 062 133  
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 24 Endring i arbeidskapital

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Anskaffelse av midler  
Inntekter driftsdel 10 737 677 10 340 817
Inntekter investeringsdel 251 072 529 293
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 1 563 335 1 228 677
Sum anskaffelse av midler 12 552 084 12 098 787
   
Anvendelse av midler  
Utgifter driftsdel 10 339 196 9 925 623
Utgifter investeringsdel 843 294 1 131 450
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 1 224 432 1 048 700
Sum anvendelse av midler 12 406 922 12 105 773
   
Anskaffelse - anvendelse av midler 145 162 -6 986
   
Endring i ubrukte lånemidler 163 069 11 532
Endring/korrigering arbeidskapital * 342 -742
Endring i arbeidskapital 308 573 3 804
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 25 Kapitalkonto

Kapitalkonto (beløp i 1.000 kr)   
01.01 Balanse (underskudd i kapital) 01.01 Balanse (kapital) 9 337 237
    
Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: 
    
Salg av fast eiendom og anlegg 26 248 Aktivering av fast eiendom og anlegg 692 626
Nedskrivninger fast eiendom 102 717 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 162 168
Nedskrivning maskiner og utstyr 2 916 Annet Korrigering negativ komponent 8 825
Avskriving av fast eiendom og anlegg 358 176   
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 152   
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler 111 026   
    
Nedskrivninger aksjer og andeler0Kjøp av aksjer og andeler 105 800
Avdrag mottatt på formidlings/startlån 143 489 Utlån formidlings/startlån 306 251
Avdrag mottatt på andre utlån 97 235 Andre utlån 96 287
Avskrevet utlån 60 102 Tilbakeførte terminer startlån 337
Bruk av midler fra eksterne lån 900 781 Avdrag på eksterne lån 490 820
    
Pensjonsforpliktelse - netto endring (økn) 33 196 Pensjonsforpliktelse - netto endring (red)0
Salg aksjer 200   
    
31.12 Balanse (Kapital) 31.12. Balanse (undersk i kapital) 
  9 364 113   
Last ned tabelldata (Excel)

13.3 Konsernregnskap

Økonomiske
oversikter
Stavanger
kommune
Stavanger
byggdrift KF
Sølvberget KF Natur- og
idresservice KF
Stavanger
boligbygg KF
Stavanger
Parkering KF
Stavanger
utvikling KF
Sum elimin.
/omklass.
Sum
konsern
Økonomisk oversikt - drift         
Driftsinntekter         
Brukerbetalinger465 5840000000465 584
Andre salgs- og leieinntekter681 19010 9493 85110 439234 375116 434742 849-612 5471 187 542
Overføringer med krav til motytelse1 251 271296 1967 125178 57813 64270520-469 1131 278 425
Rammetilskudd2 358 80200000002 358 802
Andre statlige overføringer292 25607 26400000299 519
Andre overføringer103 9871 64476 6041 2539 0797149-136 19356 494
Skatt på inntekt og formue5 317 36500000005 317 365
Eiendomsskatt267 2210000000267 221
Andre direkte og indirekte skatter000000000
Sum driftsinntekter10 737 677308 78994 844190 271257 096117 210742 918 11 230 952
Driftsutgifter       0 
Lønnsutgifter4 879 478140 21743 22785 69011 08219 1885 31305 184 195
Sosiale utgifter1 251 73145 51513 20626 3833 2785 9702 73501 348 819
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 265 108103 85623 45648 355103 61128 802121 48901 694 677
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon2 103 0393 3838 9723 67583 0644 4707 154-469 1131 744 643
Overføringer905 87116 3892 76810 75617 53144 1523 552-136 193864 826
Avskrivninger469 2026102 6735 09632 00013 16200522 743
Fordelte utgifter-66 031000-2 268000-68 299
Sum driftsutgifter10 808 398309 97094 302179 954248 298115 744140 243 11 291 604
          
Brutto driftsresultat-70 721-1 18154210 3178 7981 466602 675 -60 651
Finansinntekter         
Renteinntekter og utbytte411 2181 5032194021 1382 68019-26 833390 346
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)9 2470000351009 598
Mottatte avdrag på utlån24 790000000-23 6521 138
Sum eksterne finansinntekter445 2551 5032194021 1383 03219 451 567
Finansutgifter         
Renteutgifter og låneomkostninger223 7651081727721 2522 9793 653-26 833225 921
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)33000010800141
Avdrag på lån347 33203 8272 20521 66800-23 652351 380
Utlån1 25500000001 255
Sum eksterne finansutgifter572 385104 6442 48242 9213 0873 653 629 182
Resultat eksterne finanstransaksjoner-127 1301 493-4 425-2 081-41 782-55-3 634 -177 614
Motpost avskrivninger469 2026102 6735 09632 000000509 581
          
Netto driftsresultat271 351922-1 21013 332-9841 411599 041 271 315
Interne finanstransaksjoner         
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk200 0136 574462 0920000208 725
Bruk av disposisjonsfond133 2760002 369000135 645
Bruk av bundne fond124 75502 84000000127 595
Sum bruk av avsetninger458 0436 5742 8862 0922 36900 471 965
Overført til investeringsregnskapet209 785007 4860000217 271
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk00001 3850001 385
Avsatt til disposisjonsfond289 3826 108462 0920000297 628
Avsatt til bundne fond81 35101 5970000082 947
Sum avsetninger580 5186 1081 6439 5781 38500 599 232
          
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk148 8771 388335 84501 411599 041 144 048
          
Oversikt - balanse         
EIENDELER         
Anleggsmidler30 632 055396 010152 161247 1461 064 566286 215808 334 33 062 898
Faste eiendommer og anlegg14 854 341050 09001 046 791272 1580389 50416 612 884
Utstyr, maskiner og transportmidler764 7403 6527 14432 965013 0302740821 805
Utlån2 934 51201 400000002 935 912
Konserninterne langsiktige fordringer849 09330 0005 00029 000000-913 0930
Aksjer og andeler935 96310 0132 2764 2513311 027808 06001 761 920
Pensjonsmidler10 293 407352 34586 251180 93017 44400010 930 376
Omløpsmidler3 812 130121 26020 64551 81657 074115 759454 013 4 151 176
Kortsiktige fordringer680 33833 0916 34320 68937 9546 600392 506-481 225696 295
Konserninterne kortsiktige fordringer294000000-2940
Premieavvik560 05422 8542 3618 076-72000593 273
Aksjer og andeler0000059 2680059 268
Obligasjoner548 5920000000548 592
Kasse, postgiro, bankinnskudd2 022 85165 31511 94023 05119 19249 89161 50702 253 747
SUM EIENDELER34 444 185517 270172 805298 9621 121 639401 9741 262 347 37 214 074
          
EGENKAPITAL OG GJELD         
Egenkapital11 127 31258 08824 25441 304443 281209 988934 612 12 838 838
Disposisjonsfond796 50978 2381 05915 615371201 196934 61202 027 600
Bundne driftsfond134 57601 597008 79200144 965
Ubundne investeringsfond231 7671 2670025 856000258 890
Bundne investeringsfond51 817000000051 817
Regnskapsmessig mindreforbruk167 9241 388335 8460000175 191
Regnskapsmessig merforbruk0000-4 984000-4 984
Udekket i inv.regnskap0000-14 064000-14 064
Kapitalkonto9 787 170-22 80621 56519 843436 10200010 241 875
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves-42 4510000000-42 451
Langsiktig gjeld21 484 630418 816133 840229 302628 464136 719316 764 22 435 443
Pensjonsforpliktelser11 835 913418 816102 822216 21521 4244 8543 631012 603 675
Ihendehaverobligasjonslån5 930 00000000005 930 000
Andre lån3 654 7170000131 865115 00603 901 588
Konsernintern langsiktig gjeld64 000031 01813 088607 0400198 127-913 093180
Kortsiktig gjeld1 832 24240 36714 71128 35649 89455 26710 971 1 939 793
Kassekredittlån000000000
Annen kortsiktig gjeld1 832 24240 36714 71128 35649 89455 26710 971-92 0151 939 793
Konsernintern kortsiktig gjeld0000000 0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD34 444 185517 270172 805298 9621 121 639401 9741 262 347 37 214 074
          
MEMORIAKONTI         
Memoriakonto692 65803 24500063 220 759 124
Ubrukte lånemidler668 03803 24500000671 283
Andre memoriakonti24 6210000063 220087 841
Motkonto for memoriakontiene-692 6580-3 245000-63 2200-759 124
Tabell 13.41 Konsern 2019. Tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

13.4 Revisjonsberetning

Vedlegg:
Revisors beretning (PDF)