Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

7 By- og samfunnsplanlegging

I 2019 ble kommuneplanen 2019-2034 lagt frem og vedtatt i en samfunns- og arealdel. Det ble gjort et stort arbeid med å forberede et nytt grunnlag for eiendomsskatt i den nye kommunen. Det ble også vedtatt en ny sentrumsplan og en temaplan for ivareta hermetikkepokens kulturminner i Stavanger. En ny, felles helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse ble utarbeidet for de tre kommunene som utgjør nye Stavanger.

7.1 Innledning

2019 ble et år med høy aktivitet, hvor normal drift gikk side om side med forberedelser til den nye kommunen. Alle avdelinger har hatt ekstraordinære oppgaver knyttet til kommunesammenslåingen.

Bystyret behandlet i 2019 Stavangers 8. levekårsundersøkelse, sammen med den regelmessige folkehelsemeldingen, som viktige grunnlag for planlegging i kommunen. Videre vedtok bystyret en ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel. Samfunnsdelen ble laget for å kunne videreføres i den nye kommunen fra 2020. Kommunedelplan for Stavanger sentrum ble vedtatt, etter syv års arbeid. Det ble utarbeidet en plan for vern av hermetikkfabrikker og andre bygg fra denne epoken i byhistorien. Videre ble det vedtatt planer for over 1000 boliger, over 4000 arbeidsplasser, stasjonsutvikling i Paradis, og Interkommunal kommunedelplan (IKDP) Forus. Endelig vedtak av IKDP avhenger imidlertid av at alle tre kommunene gjør likelydende vedtak.

7.2 Byutvikling

Prioriterte oppgaver

Året har vært preget av arbeidet med nye Stavanger. Byutvikling har bistått Finnøy med kommuneplanens arealdel og behandling av private detaljreguleringer.  Det har vært høy aktivitet og lovpålagte behandlingsfrister er overholdt. Stavanger bystyre har vedtatt 23 detaljreguleringer som legger rammer for utvikling og utbygging av offentlige funksjoner, bolig- og næringsprosjekter. Byggeskikkprisen ble i år gitt til Kongsgata 52-60.

Regionalt samarbeid

Det er inngått ny byvekstavtale mellom staten, fylkeskommunen og kommunene på Nord-Jæren, som sikrer statlig finansieringsbidrag til prioriterte prosjekter i bymiljøpakken og økte belønningsmidler. Prosjektene i bymiljøpakken er prioritert og vil bli gjenstand for porteføljestyring.   Det er vedtatt justeringer i bompengeopplegget, som blant annet innebærer at rushtidsavgiften fjernes, det innføres 50 prosent betaling for nullutslippskjøretøy og innkrevingsretningen på bybrua blir snudd.

Stavanger gav sin tilslutning til Regionalplan Jæren fase 1. Fase 2 av arbeidet pågår med arbeid rundt følgende tema: bomiljø og kvalitet, grøntstruktur, LNF og større handelsarealer.

Overordnede planer

Kommuneplanen 2019-2034 er skilt i en samfunnsdel og en arealdel og vedtatt av bystyret. Planstrategi er utarbeidet med ny samfunnsdel for den nye kommunen og nytt plansystem.

Kommunedelplan for Stavanger sentrum er vedtatt. Det er lagt fram sak for videreutvikling av sentrumssatsingen.

Interkommunal kommunedelplan for Forus er vedtatt av Stavanger og Sola, mens Sandnes ikke vedtok planen. Det betyr at planen formelt sett ikke er endelig vedtatt. Kommunedirektøren følger dette opp.

Områderegulering

Områderegulering for Åsen næringsområde er vedtatt. Områderegulering for Mariero har vært på høring og planforslaget bearbeides. Formannskapet har tatt stilling til premissene for videre arbeid med områderegulering for Forus øst. I høst har det blitt arbeidet videre med et planforslag for Forus øst som gir rammer for en ønsket utvikling og som sikrer gjennomføring og forutsigbarhet. Det er startet opp forberedende arbeid for områderegulering i Hillevåg.

Bymiljøpakke Nord-Jæren

Kommunalstyret for byutvikling avviste et forslag til videre prosess for reguleringsplan for E39 Smiene – Harestad. Statens vegvesen har derfor stilt planarbeidet i bero.  Dette har betydning for pågående områderegulering for Dusavik. I forståelse med regionale myndigheter er det avklart at en del av Dusavik II kan detaljreguleres.

Statens vegvesen/fylkeskommunen har i 2019 utredet ulike alternativer for bussveien på strekningen fra Hillevåg gjennom sentrum og til Sundekrossen.

  • Detaljregulering for bussveien gjennom Jåttåvågen er på høring.
  • Detaljregulering for kollektivtrasé langs Diagonalen mot universitetsområdet er på høring

7.3 Kart og digitale tjenester

Prioriterte oppgaver i planperioden

Hele året ble brukt til forberedelser til kommunesammenslåingen. Det ble ryddet i like gatenavn og gjennomført en stor medvirkningsprosess før det ble fattet 19 nye navnevedtak i Fellesnemnda. Det ble også brukt en del ressurser på å rydde opp i avvik mellom grunnbok og matrikkel. Det var over 200 saker med avvik, og de fleste av disse sakene var krevende å rydde opp i. Det største arbeidet i forberedelsen til kommunesammenslåingen var å skaffe bruksareal (BRA) på alle bygg som manglet dette i Rennesøy og Finnøy. Det var nødvendig å ha alt dette på plass høsten 2019, da vann- og avløpsgebyrene skal skrives ut med en fastdel som baserer seg på BRA. Grunnlaget var på plass i begynnelsen av oktober.

Eiendomsskattegrunnlag

Fellesnemnda har vedtatt at det skal gjennomføres en ny taksering for nye Stavanger og at takstene skal tas i bruk fra 1. januar 2021. Sent på høsten vedtok det nye kommunestyret at det skal være eiendomsskatt i hele den nye kommunen. Parallelt med dette har det vært gjennomført besiktigelse av alle bolig og fritidseiendommer i Stavanger, Rennesøy og deler av Finnøy. Til den jobben har det vært bruk sommervikarer som fikk grundig opplæring i forkant.

3D-verktøy

Avdelingen har hatt et samarbeid med Stavanger eiendom om å lage en 3D-modell av rådhuset i forbindelse med planlagt renovering/oppgradering av dette. Modellen ble brukt som beslutningsgrunnlag da politikerne vedtok hvordan ombyggingen skal være.

Andre oppgaver

Avdelingen har brukt drone til enkeltbilder, film, enkle 3D-modeller og i beredskapssammenheng. Det er tatt i bruk e-torg slik at innbyggerne kan få tak i situasjonskart, kartdata, 3D-modeller, e-nabovarsel etc. Automatiseringen av meglerpakker fortsatte også, slik at det nå brukes mindre manuell arbeidskraft på denne produksjonen.

7.4 Byggesak og byantikvar

Prioriterte oppgaver i planperioden

Avdelingen har gjennom 2019 jobbet med harmonisering av oppgaver i forkant av kommunesammenslåingen, og utført oppgaver på vegne av de tre kommunene. Fra årsskiftet var avdelingen operativ på alle sine tre saksfelter – byggesaksbehandling, tilsynsoppgaver og kulturminnevern, i hele kommunen.

Saksbehandling

Lovpålagte frister for saksbehandlingstid er i all hovedsak overholdt i 2019. Nettsider, dokumentmaler og arbeidsrutinene er videreutviklet for å håndtere tidsfrister og for å yte god innbyggerservice.

Tilsyn

Prioriterte tilsynsoppgaver innenfor universell utforming, adkomst og tilgjengelighet, brukbarhet i henhold til byggtekniske forskrifter (TEK 10 §§ 8 og 12), tilsyn med kvalifikasjoner til foretak, tilsyn med produktdokumentasjon av byggevarer, ulovlige byggearbeider, tilsyn med byggeplass i byggeperioden og ved midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, er gjennomført.

Seksjonen har i perioden gjennomført tilsyn i 16,8 prosent av sakene.

Selvkost

Seksjon byggesak drives med 100 prosent gebyrfinansiering etter selvkostprinsippet.

Avdelingen har prioritert å effektivisere, forenkle og videreutvikle digitale arbeidsplattformer og tjenester for å redusere ressursbruk, uten at det skal gå på unødig bekostning av produksjon og service overfor innbyggerne.

Trehusbyen og kulturminnevern

God forvaltning av trehusbyen, saksbehandling, veiledning og rådgivning i plan- og byggesaker er kjerneoppgaver som har hatt høy prioritet for byantikvaren. Oppgavene har økt i omfang og utfordret begrensede ressurser og viktige, langsiktige og strategiske oppgaver på kulturminnevernfeltet.

Bystyret vedtok i 2019 Temaplan for hermetikkfabrikker og tilknyttede virksomheter. Byantikvaren har drevet med utstrakt formidling av hermetikkindustriens kulturminner i tilknytning til dette.

Det ble utlyst en søknadsordning for 2019 for tilskuddsmidler til trehusbebyggelsen i Hillevåg (vernemillionen). Ved utgangen av året hadde ni prosjekter mottatt til sammen 755 000 kroner. Erfaringer med ordningen viser at det er behov for kontinuitet over tid for å få god effekt av tilskuddsordninger.

Verneprisen for 2019 ble tildelt Industri og energi sitt nybygg i Kongsgata.

Det ble gjennomført forberedende arbeid for rullering av kommunedelplan for kulturminner.

Byantikvaren har vært noe involvert i forberedelser til by- og domkirkejubileene i 2025, og i planlegging av restaureringsarbeidene for Domkirken og nytt servicebygg. Videre har Byantikvaren vært bidragsyter ved Fortidsminneforeningens bygningsvernmesse på Holmeegenes i 2019.

Formidling

Avdelingen har iverksatt flere prosjekter herunder full revisjon og oppgradering av informasjons- og filmmateriell.

Andre oppgaver

Avdelingen Byggesak og byantikvar har også i 2019 deltatt aktivt i flere eksterne nettverk og nasjonale prosjekter – både som pilotkommune og rådgivere. Avdelingen deltar i tverrfaglige prosjekter hvor 3D-løsninger og andre innovasjonstiltak utprøves.

7.5 Beredskap og samfunnsutvikling

Avdeling for beredskap og samfunnsutvikling har ansvar for kommunens strategiske arbeid innen samfunnssikkerhet, mangfold og inkludering, folkehelse og klimatilpasning.

Håndterte hendelser

I 2019 satte Stavanger kommune beredskapsstab flere ganger.

  • I forbindelse med 17. mai fikk kommunen besøk av en delegasjon fra Kina. Samtidigheten av Kinabesøket og 17. mai gjorde at kommunen etablerte et begrenset Samvirkesenter denne dagen. Dette ble gjort for raskt å kunne identifisere og eventuelt håndtere uønskede hendelser som kunne inntreffe.
  • Flere varslede bompengedemonstrasjoner medførte at kommunen, i samarbeid med aktuelle samvirkeaktører, i perioder møttes regelmessig. Ved behov ble det iverksatt aktuelle tiltak.
  • Kommunen opplevde flere hendelser knyttet til ustabilitet og bortfall av elektronisk kommunikasjon (ekom) i 2019. Særlig utfordrende er bortfall av ekom for tjenesteområder som leverer lovpålagte tjenester.
  • I tillegg har varsel om uvær/ekstremvær gjort at beredskapsstaben regelmessig har vært samlet. Ingen værhendelser medførte større konsekvenser for Stavanger kommune i 2019.

Det gjennomføres rutinemessig evaluering etter større hendelser, og identifiserte læringspunkter skal følges opp av tjenesteområdene.

Øvelser

Det er blitt gjennomført øvelser på strategisk og operasjonelt nivå i 2019. Evaluering etter øvelsene viser at kommunen er på god vei til å bygge en beredskap som bidrar til å gjøre den nye kommunen mer robust. I tillegg viser evalueringene at det er viktig å følge opp identifiserte avvik. Det er også arrangert regelmessige øvelser med samarbeidskommuner for å sikre god samhandling ved hendelser. Enkelte av kommunens beredskapsplaner er justert som følge av gjennomførte øvelser.

Prosjekt 

Sikring i sentrum: I forkant av 17. mai 2019 ble det gjennomført en sikringsrisiko-analyse (VTS-analyse) for å kartlegge behov for sikring mot tilsiktede handlinger. Resultatet av analysen ble iverksetting av ekstra sikringstiltak i sentrum på 17. mai. I desember ble det gjennomført en ny sikringsrisikoanalyse for å kartlegge behov for permanente sikringstiltak i sentrum. Det ble identifisert flere tiltak som kan være aktuelle på permanent basis.

Nordic Safe Cities: Stavanger er invitert til å bli med i et prosjekt i regi av Nordic Safe Cities med formål å utarbeide «best practice» for sikring av byrom. Dette prosjektet er i oppstartsfasen med første møte 17. mars 2020.

Trygg By Norge: Stavanger er også invitert med i Trygg By Norge, initiert av Gjensidigestiftelsen og Nordic Safe Cities. Formålet er å skape trygge byer og bekjempe radikalisering og vold. Prosjektet hadde oppstartsmøte 29.01.20.

Pilotprosjekt Kristianslyst: Etter en kursrekke i håndtering av skarpe hendelser i skolene ble det bevilget penger til et pilotprosjekt med formål å prøve ut varslings- og sikringstiltak på skole. Kristianslyst skole ble valgt ut som pilot-skole. Skolen har fått ny merking, toveis talesystem og direkte alarmknapp til politiets operasjonssentral. Det har blitt gjennomført flere øvelser og evaluering samt tekniske justeringer etter disse. Nå er prosjektet i sluttfasen og klar til en endelig anbefaling til andre skoler.

Stavanger72.no: Det er utarbeidet en egen nettside for egenberedskap: Stavanger72.no, i tråd med DSBs (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) nasjonale egenberedskapskampanje. Stavanger72.no inneholder råd om hvordan innbyggerne kan ta vare på seg selv og sine nærmeste i 72 timer, samt en oversikt over offentlige tilfluktsrom i Stavanger.

Utarbeide helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Stavanger

I forbindelse med kommunesammenslåingen har Stavanger, Rennesøy og Finnøy sammen utarbeidet en ny, felles helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (HROS2020).

HROS2020 har vært organisert som et tverrfaglig prosjekt, og har møtts regelmessig. Stavanger kommune har hatt prosjektlederansvaret, og Rennesøy og Finnøy har deltatt i prosjektgruppen. Den nye analysen oppfyller kravene gitt i Lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt. HROS2020 ble ferdigstilt i september 2019, og var opprinnelig satt opp til politisk behandling i desember. Av naturlige årsaker ble ikke denne analysen behandlet i kommunestyret før januar 2020.

Tjenesteområdene har, med utgangspunkt i HROS2020 utarbeidet egne risiko- og sårbarhetsanalyser.

Utarbeide og øve på beredskapsplanverk for nye Stavanger

I forbindelse med kommunesammenslåingen og som en naturlig oppfølging av hendelser identifisert i HROS2020, ble det utarbeidet et helt nytt beredskapsplanverk for operasjonelt og strategisk nivå i Stavanger kommune. Også tjenesteområdene har utarbeidet/revidert sine beredskapsplaner i forbindelse med kommunesammenslåingen. Det nye planverket er funksjonsbasert, og ble øvd i desember 2019.

Arbeide mot terror og alvorlig kriminalitet

Stavanger kommune er med i en regional gruppe, Samver1, som arbeider for å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme. Gruppen består av kommuner, fylkeskommune, kriminalomsorgen, politi og PST. Gruppen har de siste to årene hatt et rådgivningsteam som retter seg mot pårørende til antatt radikaliserte. I 2020 skal det utdannes mentorer som skal kunne fange opp og jobbe med personer som står i fare for eller har vært i en ekstremiseringsprosess.

Stavanger er også med i et nordisk storbynettverk, Nordic Safe Cities, som har som formål å skape trygge byer og bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme. Nettverket bidrar med samarbeid på tvers av byene, faglig rådgivning og fagsamlinger.

Kartlegge vår digitale sårbarhet og trusler

Avdelingen har gjennom 2019 arbeidet med å kartlegge Stavanger kommunes digitale sårbarhet. Spesielt har det blitt sett på avhengigheten av elektronisk kommunikasjon. Det er utarbeidet en tiltaksplan. Flere tiltak er allerede iverksatt og det er besluttet å opprette informasjonssentre ulike steder i kommunen til bruk i situasjoner hvor all telekommunikasjon er brutt.

Folkehelse 

I april ble levekårsundersøkelsen og den årlige folkehelsemeldingen ferdigstilt. Dette er en presentasjon av statistikk på levekår og folkehelse og de faktorer som påvirker helsetilstanden. Denne statistikken inngår som en del av det lovpålagte oversiktsarbeidet innenfor folkehelse. Det har i 2019 vært fokus på å sikre folkehelse i kommunens planarbeid, blant annet i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arbeidet i områdereguleringsplaner. Det er startet et arbeid med å få helsekonsekvensutredning inn i planarbeidet. Folkehelse er tatt inn i planarbeidet med områdereguleringen i Hillevåg. Organisering, nærdemokrati og områdesatsingens plass i kommunens strategiske arbeid har vært drøftet. Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029 er ikke blitt rullert i 2019 på grunn av kommunesammenslåingen.

Områdesatsingen på Storhaug

Områdesatsingen på Storhaug var i 2019 i sitt andre driftsår. Arbeidet omfatter tre satsingsområder; Inkludering ved tidlig innsats, Gode bo- og nærmiljø, og Sosialt entreprenørskap – nye veier til arbeid og velferd, og er konkretisert i en overordnet plan Mangfold og muligheter – Plan for områdesatsing i Storhaug bydel 2018-2024 (kommunalutvalget sak 48/18).Denne følges opp med årlige handlingsplaner (kommunalutvalget sak 3/19). Det er også utarbeidet en statusrapport (kommunalutvalget sak 58/19).

Det er igangsatt en rekke organisatoriske, fysiske miljømessige og sosiale tiltak i tråd med den overordnende planen og gjeldende handlingsplan. I 2019 ble det også gjennomført en nullpunktsanalyse som kartla trivsel og trygghet blant 1100 innbyggere over 15 år på Storhaug. Undersøkelsen viser i all hovedsak at innbyggerne opplever høy grad av trivsel og trygghet. I 2019 etablerte områdestasingen seg i Kvitsøygata 3. Hensikten er å etablere et bydelsfellesskap og et miljø for tjenesteutvikling, tjenesteyting og innovasjon sammen med relevante aktører. Lokalet skal også være en møteplass som tilrettelegger for aktivitet og deltakelse.

Levekårsløftet i Hillevåg

Områdeløftet i Hillevåg (2018-2020) fikk i løpet av 2019 satt i gang alle satsinger vedtatt i planen. I tillegg ble det gjennomført samordningsmøter for å koordinere kommunens totale innsats i Hillevåg. Kommunalutvalget fikk presentert en helhetlig oversikt over aktiviteter i Hillevåg 17.9 sak 1/19. Transformasjonen av sentrale deler av Hillevåg har stått sentralt med igangsetting av områderegulering og mulighetsstudie for ny skatehall/aktivitetshus. Grønn by etablerte Pådriv i Felleskjøpets lokaler, og det ble holdt møter med ulike aktører i Hillevåg. Det er etablert faste møtepunkter for tverrfaglig samhandling. Målet er å få ny kunnskap og oppnå synergier som fører til en god utvikling av bydelen.

7.6 Økonomi

Regnskapsresultatet samlet for By- og samfunnsplanlegging viser et mindreforbruk på kr 5,5 mill. av en budsjettramme på kr 62,7 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 91,3. 

Beredskap og samfunnsutvikling viser totalt et merforbruk på kr 1,6 millDette avviket skyldes et merforbruk på ansvarsområdet Områdeløft StorhaugByutvikling, Kart- og digitale tjenester samt stab viser et mindreforbruk på kr 5,5 mill. Det positive avviket skyldes i hovedsak lavere utgifter til digitalisering av arkivet, da digitalisering av arkivene på Finnøy og Rennesøy fikk høyere prioritet i 2019. Kart og digitale tjenester fikk dekket lønnsmidler av Vann- og avløp til en stilling for å få på plass arealer på alle bygg i matrikkelen i Finnøy og Rennesøy, utførte alle oppmålingsoppgaver for Rennesøy, samt at høy aktivitet i boligmarkedet medførte høyere inntekter ved salg av meglerpakker. Byutvikling gikk i tilnærmet balanse.  

Byggesak drives etter selvkostprinsippet. Regnskapsresultatet ved utgangen av 2019 viser et mindreforbruk på 1,6 mill. Akkumulert fremførbart underskudd er dermed gått ned i forhold til fjoråret, og er nå på underkant av kr 3,4 mill. Byggesak mottok i 2019 innovasjonsmidler på kr 0,4 mill. til prosjektet med å forenkle og digitalisere byggesaksbehandlingen. Disse midlene har gått til å dekke lønnskostnader som er brukt i prosjektet.